تحلیل کلی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ( با تاکید بر قابلیت الحاق ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کنوانسیون نیویورک درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید که می‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازی نظام‌های حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این مقاله، ضمن نگاه کلی به سند مذکور، درصدد بررسی مزایای آن برای تجارت بین‌المللی و تلاش انجام شده برای ایجاد حداکثر هماهنگی، در حقوق کشورها، در زمینه قراردادهای الکترونیکی می‌باشد. در ادامه به تحلیل این امر خواهیم پرداخت که با وجود مقدماتی همچون قانون تجارت الکترونیکی و سیاست تجارت الکترونیکی کشورمان، می‌توان از پیوستن به این عهدنامه مهم سخن گفت. بدیهی است که تأخیر در این رابطه یا سعی در تصویب قانون داخلی معادل، به لحاظ تفاوت تأثیر عملی قانون داخلی و کنوانسیون بین‌المللی، توجیه‌پذیر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General Analysis of United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (With Emphasis on Iran's Accession)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Elsan 1
  • Ali Rezaee 2
1 Azerbaijan University
2 , Ph.D. Student
چکیده [English]

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts is the last codified document in electronic commerce area that can be treated as continuing process of harmonization of different legal systems in this ground. After analyzing the provisions of convention as a whole, we argue in this paper about its advantages to international trade and great efforts that conduced for creation of utmost harmonization of different systems of law in context of electronic communications for international contracts. In the case of Iranian Law, the paper considers Iranian Electronic Commerce Act [IECA] and the Iranian Policy of Electronic Commerce [IPEC] for concluding the necessity of ratification of convention by Iranian parliament as undeniable fact. Inevitably, deferment in admission of convention or endeavor for approving territorial act as independent provision is not justifiable in comparison with practical efficacy of international convention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ELECTRONIC CONTRACTS / UNCITRAL / INTERNATIONAL TRADE / IRANIAN ELECTRONIC COMMERCE ACT [IECA] / COMPARATIVE LAW / ELECTRONIC COMMUNICATIONS
انصاری، شیخ مرتضی (1422 هـ .ق)؛ المکاسب (البیع)، صصحه و علقه علیه: آیت الله حاج شیخ احمد پایانی، الجزء الثانی، الطبعه الثانیه، دارالحکمه، قم.
داراب پور، مهراب (1374)؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی (ترجمه)، نوشته هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، جلد اول، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، تهران.
شهیدی، مهدی (1377)؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوقدان، تهران.
کاتوزیان، ناصر (1374)؛ قواعد عمومی قراردادها، جلداول، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران.
کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا 1980 (1367)؛ ر.ش: مجله دفتر خدمات حقوقی و بین‌المللی، شماره نهم، پاییز و زمستان1367.
فیضی‌چکاب، غلام‌نبی (1384)؛ "لحظه انعقاد قرارداد از رهگذر واسطه‌های الکترونیکی"، در: مجموعه مقاله‌های همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، چاپ نخست، نشر سلسبیل.
قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382، روزنامه رسمی 11/11/1382 ـ سال 59، شماره 17167.
 
Allen, Tom & Widdison, Robin (1996); "Can Computers Make Contracts?", Harvard Journal of Law and Technology, 9 (1), Winter.
Cross, Stuart R. (2003); "Agency Contract and Intelligent Software Agents", International Review of Law, Computers & Technology, 17 (2), July, pp. 175-189.
Dodd, Jeff C. and Hernandez James A. (1998); "Contracting in Cyberspace", Computer Law Review and Technology Journal, Summer.
EC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome 1980), Available at: www.jus.uio.no/lm/ec.applicable.law.contracts.1980/doc.html
Finocchiaro, Giusella (2003); "The Conclusion of the Electronic Contract Through “Software Agents” A False Legal Problem? Brief Considerations", Computer Law & Security Report, 19 (1).
Gautrais, Vincent (2002); "Les Principes d’UNIDROIT Face au Contrat Electronique", La Revue Juridique Thémis, 36, pp. 481-518.
Gautrais, Vincent (2003–2004); "The Colour of E-consent", University of Ottawa Law & Technology Journal.
Gregory, John D (2003); "The Proposed UNCITRAL Convention on Electronic Contracts", The Business Lawyer, 59 (1), pp. 313-343, Vol. 1, pp. 190-212.
Hill, Jennifer E (2003); "The Future of Electronic Contracts in International Sales: Gaps and Natural Remedies under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property.
Lodder, Arno R. (2000); "Electronic Contracts and Signatures: the European Union's Ambitious Schedule on Electronic Commerce Regulation", Global Review of Cyber Law.
Kryczka, Katarzyna (2005); "Electronic Contracts and the Harmonization of Contract Laws in Europe- An Action Required, A Mission Impossible?", European Review of Private Law, 2, pp. 149-170.
Murray, Andrew D.; Vick, Douglas W.; Wortley, Scott (1999); "Regulating E-Commerce: Formal Transactions in the Digital Age", International Review of Law Computers and Technology, 13 (2), pp. 127-145.
Ramberg, Christina Hultmark (2001); "The Eـcommerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective", Global Jurist, Issue. 2, art 3.
Savirimuthu, Joseph (2005); "Online Contract Formation: Taking Technological Infrastructure Seriously", University of Ottawa Law & Technology Journal, 2, pp. 105-143.
Schroeter, Ulrich G. Interpretation of Writing (2002); Comparison between provisions of CISG (Article 13) and counterpart provisions of the Principles of European Contract Law (Pace Law School Institute of International Commercial Law Jul. 2002), Available at: www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schroeter3.html#us*
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001); Available at:  www.uncitral.org/english/texts/electcom/mlـelectsigـe.pdf
UNCITRAL Working Group on Electronic Commerce (1996); UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactement, P. 16; Para. 160. Available at: www.uncitral.org/english/texts/electcom/ecommerceindex.htm.
Uniform Computer Information Transactions Act [UCITA], Prefatory Note (1999); Available at: www.law.upenn.edu/bll/ulc/ucita01.htm.
Uniform Law Conference of Canada, Uniform Electronic Commerce Act [UECA], (August 1999); Available at: www.law.ualberta.ca/alri/ulc/eindex.htm.
Uniform Electronic Transactions Act [UETA] (1999); Approved by National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) On July 23, Available At: www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/ueta99.htm.
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (2005); Adopted by the General Assembly on 23 November. Available at: www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/2005Convention.pdf.
Weitzenboeck Emily (2004); "Good faith and fair dealing in contracts formed and performed by electronic agents", Artificial Intelligence and Law, 12, pp. 83-110.
Wettig, Steffen and Zehender, Eberhard (2004); "A legal analysis of human and electronic agents", Artificial Intelligence and Law, 12, pp. 111-135.