طراحی مدل انتخاب تامین کننده انطباق پذیر غیرخطی در حالت منبع یابی چندگانه( مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه شیراز

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی کاهش هزینه‌های تولید محصول می‌باشد. انتخاب عرضه‌کنندگان مناسب می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای هزینه‌‌های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده‌ای از بهای تمام شده محصول را در بر می‌گیرد. در این تحقیق واحد آگلومراسیون شرکت سهامی ذوب‌آهن به‌عنوان واحد مورد بررسی انتخاب شد و به طبقه‌بندی موجودی‌های (مواد اولیه مورد نیاز) این واحد با استفاده از مفهوم روش‌های ABC و VED پرداخته شد. دو نوع مواد اولیه به عنوان مهمترین مواد اولیه شناسایی شد. سپس مدل تأمین این مواد با لحاظ ترکیب بهینه مصرف، هزینه‌های کل لجستیک، ویژگی‌های تأمین‌کنندگان و شرکت خریدار طراحی شد. در این تحقیق یک مدل غیرخطی مختلط عدد صحیح طراحی و پارامترهای مدل‌ با استفاده از داده‌های سه سال گذشته شرکت محاسبه شده است. ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از داده‌های دو سال متوالی  مورد آزمون قرار گرفت. مدل مذکور نسبت به هزینه واقعی  برای سال 82 و 83 به ترتیب 9/10 درصد و 1/7 درصد کاهش در هزینه را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Non-Linear Compatible Model of Supplier Selection in Case of Multiple Sourcing: A Case Study of Isfahan Steel Company

نویسندگان [English]

  • Masoud Rabieh 1
  • Mohammad ali Soukhakian 2
  • Ahmad Jafarnezhad, 3
1 Ph.D. Student
2 Ph.D.
3 Ph.D.
چکیده [English]

One of the permanency factors is decrease of the cost of products in today’s competitive environment. Selecting the right suppliers can significantly reduce the purchasing cost and increase organization competitiveness. That’s why in most industries the cost of raw material and component part constitutes the main cost of a product. In the present study, Sintering Plant of Isfahan Steel Company was selected to be investigated. The inventories of this plant were categorized using the concepts of the VED and ABC methods.
Two kinds of raw materials were found as the most important ones. The model of the supply of these materials with optimal consumption composite and the total cost of logistics, properties of suppliers and the buyer company was designed as a model of Mixed–Integer Non-Linear Programming type. Then the parameters of model using the company’s data within three previous years were computed. The performance of this model was examined using data of  two consecutive years and the findings show 10.9% and 7.1% cost reduction for 1382 and 1383, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SUPPLIER SELECTION / MULTIPLE SOURCING / INVENTORY CONTROL / LOGISTICS COSTS / MATHEMATICAL MODEL / COMPATIBLE
 Amid A., Ghodsypour S.H., O' Brein C.O., (2006); "Fuzzy Multi objective Linear Model for Supplier Selection in a Supply chain", International Journal of Production Economics, 104 (2), December, pp. 394-407.
Basnet, Ch. and Leang, J. M. Y. (2005); "Inventory lot- sizing with supplier selection", Computers & Operations Research, 32, pp. 1-14.
Chen, C-T., Lin, C-T., Muang, S-F., (2005); "A Fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management", International Jouranl of Production Economics, Article in press
Chodsypour, S. H., O'Brien, C. (1997); "A decision supporth system for reducing the number of suppliers and managing the supplier partnership in A JIT/ TQM environmaent", The proceeding oF 3rd international symposium on logistics, University oF Padua, Italy.
DeBoer, Lutzen., Labro, Eva., Morlacchi, Pierangela. (2001); "A review oF methods supporting supplier selection", European Journal oF Purchasing & Supply Management, 7, pp. 75-86.
Franklin, Liu, F-H, Hai, H-L, (2005); "The voting analytic hierarchy process method for selecting supplier", International Journal of Production Economics, (Article in press).
Ghodsypour , S. H. and O’Brien, C. (2001); "The total cost of logistics in supplier selection, under conditions oF multiple souring, multiple criteria and capacity constraint", International Journal oF Production Economics, 73, pp. 15-27.
Ghodsypour, S. H. and O'Brien, C. (1998); "A decision support system for supplier selection using onintegrated analytic hierarchy process and linear programing", Internation Journal oF Production Economics, 56-57, pp. 199-212.
Hang Hong, G., Chanpark, S., Sikjang, D., Min Rho, H., (2005); "An effective supplier selection method for constructing a competitive supply-relationship", Expert system with applications, Article in press, pp. 1-11.
Hong, J.D and Hayya, Jc (1992); "Just- in time purchasing single or multiple sourcing?", International Journal oF Production Economics, 27, pp. 175-181.
Kumar, M., Vrat, P., and Shankar, R. (2004); "A Fuzzy goal programming approach for vendor selection problem in a supply chain", Computers & industrial Engineering, 46, pp. 58-69.
Lee, E. K., Ha, S. and Kim, S. K. (2001); "Supplier selection and management system considering relationships in supply chain management", IEEE Transactions on Engineering Management, 48 (39), pp. 307-318.
Nair, Ng. (2002); Resource Management, India: Vikas Publishing House PVT.
Zaim, S., Sevkil, M., Tarim, M., (2005); "Fuzzy analytic hierarchy based approach for supplier selection", Available at: www.Fatih-edu.tr/~msevkli/Fahp.pdf
Zhang, Zho., Lei, J., Cao, N., To, K. and Ng. K., (2004); "Evolution oF supplier selection criteria and methods", pp. 1-19. [des2004].