ایجاد مزیت رقابتی در صنعت با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت ( مطالعه موردی صنعت کاشی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله ابتدا با استفاده از معیار هزینه منابع داخلی به بررسی مزیت نسبی ایران در صنعت کاشی پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک DEMATEL به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی شرکت‌های این صنعت می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که توجه به کیفیت تولید، ارائه خدمات به مشتریان، پاسخ سریع به تغییرات بازار، ارزیابی سریع و صحیح بازار و تولید محصولات متنوع به ترتیب از اولویت بالایی در رقابت‌پذیری این شرکت‌ها برخوردار می‌باشند. همچنین بهبود و سرمایه‌گذاری بر عوامل تجربه و شایستگی مدیریت، تخصص نیروی کار و تکنولوژی شرکت به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعت شناسایی گردیدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating the Competitive Advantage Through Critical Success Factors Approach, Case study: Tile Industry

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmood Hosseyni 1
  • . Monireh Panahi 2
1 Ph.D.
2 Ph. D. Student
چکیده [English]

 
This article studies and analyzes the comparative advantage of Iran tile industry using domestic resource cost technique (DRC). Then it uses DEMATEL technique for finding and prioritizing critical success factors in tile industry of Iran, which are: quality of products, customer service, fast response to market changes, market analyses and products variety. Investment and improvement in management competencies, labor skills and technology are also determined as investment priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COMPETITIVE ADVANTAGE / COMPARATIVE ADVANTAGE / IRAN TILE INDUSTRY / CRITICAL SUCCESS FACTORS
انسف، اچ ایگور (1380)؛ استقرار مدیریت استراتژیک، چاپ اول، زندیه، عبدالله، سمت، تهران، جلد دوم.
اسحاق‌زاده، نیره (1382)؛ کشف ارتباط میان متغیرهای محیطی، انتخاب استراتژی تولید (اولویت رقابتی) و پی‌آمد این ارتباط بر عملکرد شرکت‌ها: مدل تحلیل مسیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
اصغرپور، محمدجواد (1382)؛ تصمیم‌گیری گروهی و نظریه‌بازی‌ها با نگرش تحقیق درعملیات، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران.
پناهی، منیره (1383)؛ بررسی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رقابت‌پذیری صنعت کاشی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
پناهی، منیره (1386)؛ "اندازه‌گیری مزیت نسبی صنعت کاشی سرامیکی ایران از طرق معیار هزینه منابع داخلی(DRC)"، مجله دانش و توسعه، شماره 19، ص223-245.
توکلی، اکبر (1380)؛ اندازه‌گیری مزیت‌های نسبی بالقوه فعالیت‌های صنعتی در ایران از روش محاسبه هزینه منابع داخلی (DRC)، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
حقیقی، محمد (1384)؛ بازرگانی بین‌الملل، چاپ اول، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران.
حسینی، سیدمحمود (1384)؛ بررسی راهبردهای رقابتی رقبای عمده تجاری ایران در بازار هدف و انتخاب راهبرد مناسب در مقابل آن‌ها- مطالعه موردی صنعت کاشی سرامیک ایران در بازارهای حوزه خلیج فارس، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
خدادادکاشی، فرهاد (1377)؛ ساختار و عملکرد بازار: نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
رضاییان، علی (1385)؛ تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، چاپ دهم، سمت، تهران.
ولی بیگی، حسن (1381)؛ بررسی مزیت نسبی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات قطعات خودرو ایران، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران.
هریسون، جفری و جان، کارون (1382)؛ مدیریت استراتژیک، چاپ اول، قاسمی، بهروز، هیات، تهران.
 
Allen, S. Richard and Helms, M. Marilyn (2006); "Linking strategic practices and organizational performance to Porter's generic strategies", Business Process Management Journal, 12, pp. 433-454.
Byeong Yong Kim, Haemoon Oh (2004); "How do hotel firms obtain a competitive advantage?", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16 , pp. 65-71.
DeSarbo S. Wayne, Di Benedetto C. Anthony and Song Michael, (2007); "A heterogeneous resource based view for exploring relationships between firm performance and capabilities", Journal of Modelling in Management, 22, pp. 103-130.
Hooley, Graham, J. and Saunders, John (2003); Marketing Strategy and Competitive Positioning, Prentice Hall International (UK) limited, 3rd. edition.
Bannantine, Bill (1999); "A Dynamic Industry: The manufacturing in Spain", Ceramic Industry, 149 (3).
khaled, Rashed (2003); Shining it's way through, Al-Ahram Weekly, 628.
Kotler, Philip (1999); Principles of Marketing, Prentice Hall, Second Europe Edition.
Luffman. George, Lea. Edward, (1996); Strategic Management, Blackwell, Third Edition , USA.
Miller, Alex (1998); Strategic Management, Irwin mcGraw – Hill.
Pankaj. Ghemawat (1991); The Dynamic of Strategy, Free Press.
Porter, Michael. E, (2004); Competitive Strategy, Free Press, New Ed edition, USA.
Rockart, J.F. (1979); "Chief Executives Define Their Own Data Needs", Harvard Business Review, 57(2), pp. 81-93.
Sousa de Vasconcellos e Sa, J.A. (1988); The Impact of Key Success Factors On Company Performance", Long Range Planning, 21 (6), pp. 56-64.
Sousa Vasconcellos e Sa, J.A. and Hambrick, D.C. (1989); "Key Success Factors: Test of a General Theory in the Mature Industrial-Product Sector", Strategic Management Journal, 10 (2), pp. 367-382.
Thompson, Strickland (2001); Strategic Management, McGraw Hill, USA.