دوره و شماره: دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 1-201 

مقاله پژوهشی

مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

صفحه 1-28

سعید کرباسیان؛ سید مصطفی رضوی؛ حسین صفری