مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تأمین حلقه بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات،‌دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت،‌دانشگاه تهران،‌تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در دنیای کنونی، بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است؛ از این‌رو، مقاله حاضر به بررسی مدیریت زنجیره‌تأمین حلقه بسته می‌پردازد. از آن‌جا‌که زنجیره‌تأمین حلقه بسته نه‌تنها جریان رو به جلو را در برمی‌گیرد، بلکه شامل جریان معکوس نیز می‌شود؛ لذا، شرکت‌هایی در ارتباط با زنجیره‌تأمین حلقه بسته خود موفق هستند که بین زنجیره معکوس و زنجیره رو به جلو هماهنگی و یکپارچگی به‌وجود آورند. در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع‌تری نسبت به کارهای گذشته ارائه شده است، زیرا مدل‌های قبلی در ارتباط با در نظر گرفتن محدود اعضا و اهداف ضعیف بودند. همچنین، مدل‌های اندکی با توجه به فضای عدم قطعیت ارائه شده‌اند. مدل ارائه‌شده تمام جریان‌های مرتبط با جریان قطعات، مجموعه‌ها، محصول برگشتی را دربرگرفته و همچنین، با در نظر گرفتن چهار هدف فازی که در آن موارد کمّی و کیفی حضور دارند، می‌کوشد اختیارات تصمیم‌گیرنده را افزایش دهد. از دیگر تمایزهای مدل حاضر آن است که تمام حالت‌های برگشتی از مشتریان در نظر گرفته شده است. در پایان، برای بررسی مدل، بازیافت باتری خودرو جهت احداث مراکز زنجیره تأمین حلقه بسته در دوره زمانی 10 ساله به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شده که نتایج آن، به دلیل توجه همزمان به تمام اهداف سودآوری، اثرات محیط‌زیست، انتخاب مراکز برتر و زمان تحویل، مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Location and Capacity of Members in a Closed Loop Supply Chain

نویسندگان [English]

  • saeid karbasiyan 1
  • seyed mostafa razavi 2
  • hossein sfari 3
چکیده [English]

Reusing, recycling and recovering parts and materials have recently gained a lot of attentions. This paper deals with a closed-loop supply chain management. After literature review, a comprehensive model which avoids their short comings is presented. Then, to evalute the model, car battey recycling center with a closed-loop supply chain with a ten years period was chosen as a case study. The results were approved by experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed Loop Supply Chain / Automotive Battery Industry / Fuzzy Multi-Objective Programming
Amin, S. H., & Zhang, G. (2013); “A Multi-objective Facility Location Model for Closed-loop Supply Chain Network under Uncertain Demand and Return”, Applied Mathematical Modeling, no. 37(6), pp. 4165-4176.
Ashfari, H., Sharifi, M., ElMekkawy, T. Y., &Peng, Q. (2014); “Facility Location Decisions within Integrated Forward/Reverse Logistics under Uncertainty”, Procedia CIRP, no.17, pp. 606-610.
Ayvaz, B., & Bolat, B. (2014); “Proposal of a Stochastic Programming Model for Reverse Logistics Network Design under Uncertainties”, International Journal of Supply Chain Management, no. 3(3), pp. 33-42.
Baptista, S., Gomes, M. I., & Barbosa-Póvoa, A. P. (2013); “A Stochastic Model for A Multi-period Multi-product Closed Loop Supply Chain”, XVI Congresso. no. 16, pp. 27-36.
Das, K., Lashkari, R. S., & Mehta, M. (2015); “Designing a Resilient Supply Management System for a Supply Chain.In IIE Annual Conference”, Proceedings , pp. 301-310
Demirel, N., Özceylan, E., Paksoy, T., &Gökçen, H. (2014); “A Genetic Algorithm Approach for Optimizing a Closed-loop Supply Chain Network with Crisp and Fuzzy Objectives”, International Journal of Production Research, no. 52 (12), pp. 3637-3664.
Fallah, H., Eskandari, H., & Pishvaee, M. S. (2015); “Competitive Closed-loop Supply Chain Network Design under Uncertainty”, Journal of Manufacturing Systems, no. 37(3), pp. 649-661.
Fareeduddin, M., Hassan, A., Syed, M. N., &Selim, S. Z. (2015); “The Impact of Carbon Policies on Closed-loop Supply Chain Network Design”, Procedia CIRP, 26, 335-340.
Fleischmann, M. Beullens, P. Bloemhof-ruwaard, J. M. & Wassenhohve, V., (2001); “The Impact of Product Recovery on Logistics Network Design”, Production and Operations Management, no. 10, pp. 156-73.
Fleischmann, M., van Nunen, J., Gräve, B., &Gapp, R. (2005); Reverse Logistics Capturing Value in the Extended Supply Chain, pp. 167-186.
Garg, K., Kannan, D., Diabat, A., &Jha, P. C. (2015); “A Multi-criteria Optimization Approach to Manage Environmental Issues in Closed Loop Supply Chain Network Design”, Journal of Cleaner Production, no. 100, pp. 297-314.
Giri, B. C., & Sharma, S. (2015); “Optimizing a Closed-loop Supply Chain with Manufacturing Defects and Quality Dependent Return Rate”, Journal of Manufacturing Systems, no. 35, pp. 92-111.
Godichaud, M., & Amodeo, L. (2015); “Efficient Multi-objective Optimization of Supply Chain with Returned Products”, Journal of Manufacturing Systems, no. 37(3), no. 683–691.
Golroudbary, S. R., & Zahraee, S. M. (2015); “System Dynamics Model for Optimizing the Recycling and Collection of Waste Material in a Closed-loop Supply Chain”, Simulation Modelling Practice and Theory, no. 53, pp. 88-102.
Guide , V. D. R., Jayaraman, V., & Linton, J. D. (2003); “Building Contingency Planning for Closed-loop Supply Chains with Product Recovery”, Journal of Operations Management, no. 21(3), pp. 259-279.
Hasani, A., Zegordi, S. H., & Nikbakhsh, E. (2015); “Robust Closed-loop Global Supply Chain Network Design under Uncertainty: The Case of the Medical Device Industry”, International Journal of Production Research, no. 53(5), pp. 1596-1624.
Hatefi, S. M., Jolai, F., Torabi, S. A., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2015); Reliable Design of an Integrated Forward-revere Logistics Network under Uncertainty and Facility Disruptions: A Fuzzy Possibilistic Programing Model”, KSCE Journal of Civil Engineering, no.19(4), pp. 1117-1128.
Jindal, A., & Sangwan, K. S. (2014); “Closed Loop Supply Chain Network Design and Optimisation Using Fuzzy Mixed Integer Linear Programming Model”, International Journal of Production Research, no. 52(14), pp. 4156-4173.
Mahmoudi, H., & Fazlollahtabar, H. (2014); “An Integer Linear Programming for a Comprehensive Reverse Supply Chain”, Cogent Engineering, no. 1, pp. 1-14.
Mirakhorli, A. (2014); “Fuzzy Multi-objective Optimization for Closed Loop Logistics Network Design in Bread-producing Industries”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, no. 70 (1-4), pp. 349-362.
Pishvaee, M. S., Jolai, F., & Razmi, J. (2009); “A Stochastic Optimization Model for Integrated Forward/Reverse Logistics Network Design”, Journal of Manufacturing Systems, no. 28(4), pp. 107-114.
Pochampally, K. K., Gupta, S. M., & Kamarthi, S. V. (2004); “Evaluation of Production Facilities in a Closed-loop Supply Chain: A Fuzzy TOPSIS Approach”, In Photonics Technologies for Robotics, Automation, and Manufacturing ,pp. 125-138.
Ramezani, M., Bashiri, M., & Tavakkoli-Moghaddam, R. (2013); “A Robust Design for a Closed-loop Supply Chain Network under an Uncertain Environment”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, no. 66(5), pp. 825-843.
Ramezani, M., Kimiagari, A. M., & Karimi, B. (2014); “Closed-loop Supply Chain Network Design: A Financial Approach”, Applied Mathematical Modelling, no. 38(15), pp. 4099-4119.
Schweiger, K., &Sahamie, R. (2013); “A Hybrid Tabu Search Approach for the Design of a Paper Recycling Network”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, no. 50, pp. 98-119.
Shen, Z. (2007); “Integrated Supply Chain Design Models: A Survey and Future Research Directions”, Journal of Industrial and Management Optimization, no. 3(1), pp. 1-27.
Subulan, K., Taşan, A. S., & Baykasoğlu, A. (2014); “A Fuzzy Goal Programming Model to Strategic Planning Problem of a Lead/Acid Battery Closed-loop Supply Chain”, Journal of Manufacturing Systems, no. 37(1), pp. 243–264.
Sundar Raj, T., Lakshminarayanan, S., & Forbes, J. F. (2013); “Divide and Conquer Optimization for Closed Loop Supply Chains”, Industrial & Engineering Chemistry Research, no. 52(46), pp. 16267-16283.
Thierry, M., Salomon, M., Van Nunen, J., & Van Wassenhove, L. (1995); Strategic Issues in Product Recovery Management”, California Management Review, no. 37(2), pp. 114-135.
Torabi, S. A., &Hassini, E. (2009); “Multi-site Production Planning Integrating Procurement and Distribution Plans in Multi-echelon Supply Chains: An Interactive Fuzzy Goal Programming Approach”, International Journal of Production Research, no. 47(19), pp. 5475-5499.
Üster, H., Easwaran, G., Akçali, E., & Cetinkaya, S. (2007); “Benders Decomposition with Alternative Multiple Cuts for a Multi-Product Closed-Loop Supply Chain Network Design Model”, Naval Research Logistics (NRL), no. 54(8), pp. 890-907.
Wacker, J. G. (1998); “A Definition of Theory: Research Guidelines for Different Theory-building Research Methods in Operations Management”, Journal of Operations Management, no. 16(4), pp. 361-385.
Wang, F., Lai, X., & Shi, N. (2011); “A Multi-objective Optimization for Green Supply Chain Network Design”, Decision Support Systems, no. 51(2), pp. 262-269.
Wang, H. F., & Hsu, C. F. (2014); Optimal Reutilization of the Leased Products in a Closed Loop Supply Chain. In Logistics Operations, Supply Chain Management and Sustainability, Springer International Publishing.
Yang, G. Q., Liu, Y. K., & Yang, K. (2015); “Multi-objective Biogeography-Based Optimization for Supply Chain Network Design under Uncertainty”, Computers & Industrial Engineering, no. 85, pp. 145-156.
Zeballos, L. J., Méndez, C. A., Barbosa-Povoa, A. P., & Novais, A. Q. (2014); “Multi-period Design and Planning of Closed-Loop Supply Chains with Uncertain Supply and Demand”, Computers & Chemical Engineering, no. 66, pp. 151-164.
Zimmermann, H. J. (1978); “Fuzzy Programming and Linear Programming with Several Objective Functions”, Fuzzy Sets and Systems, no. 1(1), pp. 45-55.