اثر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش در کشورهای درحالتوسعه منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،‌دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

د‌ر دهه‌های اخیر، دانش و مؤلفه‌های دانش‌محور در فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصای مستمر و باثبات اهمیت ویژه‌ای داشته و از این‌رو، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرریز دانش ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت پانل دیتا به بررسی تأثیر حکمرانی1 و حقوق مالکیت فکری2 بر سرریز دانش3 (از کانال واردات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال‌توسعه منتخب در دوره زمانی 2011-2001 پرداخته و نتایج آن نشان می‌دهد حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر سرریز دانش (از کانال واردات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) کشورهای درحال‌توسعه، اثر مثبت و معنا‌داری دارد. همچنین، براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه بر سرریز دانش اثر مثبت و معنا‌دار دارند. به‌علاوه، رابطه‌ مثبت و معنا‌داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال واردات کالاها) و رابطه منفی و معنا‌داری بین درجه باز بودن اقتصاد و سرریز دانش (از کانال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) برقرار است. لذا انتظار می‌رود با توجه به وضعیت نامطلوب بیش‌تر کشورهای درحال‌توسعه در شاخص‌های حقوق مالکیت فکری و حکمرانی، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشورهای مورد مطالعه، شاخص‌های مذکور را در راستای افزایش سرریز دانش بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Governance and Intellectual Property Right on Knowledge Spillover in Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • abolfazl shahabadi 1
  • sara sarigol 2
1
2
چکیده [English]

The role of knowledge and component of the knowledge-based in economic activities in order to achieve continuous and sustainable economic growth and development are of particular importance. So, the factors determining the knowledge spillovers are important. Hence, the present study using panel data approach; evaluates the effect of governance and intellectual property right on knowledge spillovers (the channel of imports and foreign direct investment) in selected developing during the period 2001-2011. The results indicate that, the effect of governance and intellectual property rights on knowledge spillovers in developing countries are positive and significant. Also, the estimation results show that gross domestic product per capita and human capital variables have positive and significant effect on knowledge spillovers in developing countries. In addition, a significant and positive relationship between openness and Knowledge Spillover (the channel of imports of goods) and a significant negative relationship between openness and Knowledge Spillover (the channel of foreign direct investment) is established

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance / Intellectual Property Right / Knowledge Spillover / Developing Countries
ربیعی، مهناز (1387)؛ «نقش تحقیق و توسعه در توسعه ‌اقتصادی کشورها»، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، ش 15، صص 40-35.
شاه‌آبادی، ابوالفضل (1380)؛ «بررسی عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی ایران»، نامه مفید، ش 27، صص 199-169.
‌پورجوان، عبداله‌‌ (1389)؛ «بررسی نقش حکمرانی بر رشد اقتصادی و بهره‌وری کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه برگزیده»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و محمودی، عبداله (1385)؛ «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی ایران)»‌، جستارهای اقتصادی، ش 5، صص 207- 189.
کمیجانی، اکبر و شاه‌آبادی، ابوالفضل (1380)؛ «بررسی اثر فعالیت‌های R&D داخلی و خارجی (از طریق تجارت‌خارجی) بر بهره‌وری کل عوامل تولید»، پژوهشنامه بازرگانی، ش 18، صص 68-29.
گوگردچیان، احمد و فاطمه رحیمی (1391)؛ «آثار سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بر رشد اقتصادی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، ش 9، صص 24-9.
مهدوی، ابوالقاسم و سجاد برخورداری (1387)؛ «حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(مورد ایران)»، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، ش 24، صص 36-11.
میدری، احمد و جعفر خیرخواهان (1383)؛ حکمرانی خوب ‌بنیان توسعه، ناشر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، چاپ اول.
Acs, Z. J. and Sanders, M. (2012); “Patent, Knowledge Spillovers and Entrepreneurship”, Small Business Economics, no. 39(4), pp. 801–817.
Aghion, P. and Howitt, P. (1992); “A Model of Growth through Creative Destruction”, Econometrica, no. 60(2), pp. 323-351.
 Argyres, N. S. and Brian, S. (2004); “R&D, Organization Structure, and the Development of Corporate Technological Knowledge”, Strategic Management Journal, no. 25(8-9), pp. 929-958.
Arnold, E., Deiaco, E., Mckibbin, Sh., Simmonds, P. and Stroyan, J. (2002); “The Governance of Research and Innovation: An International Comparative Study”, University of Ottawa John De La Mothe with Contributions from the Technical Attaches of the Ministry of Economic Affairs, Available At: in3.dem.ist.utl.pt/master/03itt/lec_2_4.pdf‎
Baltagi, B. H. (2005); Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition Wiley & Sons, England, pp. 11-75.
Ben Habib, J. and Spiegel, M. (1994); “The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data”, Journal of Monetary Economics, no. 34(2), pp. 143-173.
Buss, M. and Hefeker, C. (2005); “Political Risk Institutions and Foreign Direct Investment”, HWWA Discussion Paper 315, Hamburg Institute of International Economics, pp. 1-24.
Bayoumi, T., Coe, D. T. and Helpman, E. (1999); “R&D Spillovers and Global Growth”, Journal of International Economics, no. 47(2), pp. 399–428.
Coe, D. T. and Helpman, E. (1995); “International R&D Spillovers”, European Economic Review, no. 39(5), pp. 859-887.
Coe, D. T., Helpman, E. and Hoffmaister, A. W. (2008); “International R&D Spillovers and Institutions”, European Economic Review, no. 53(7), pp. 723–741.
DeGroot, H. L. F., Linders, G.J., Rietveld, P. and Subramanian, U. (2003); “The Institutional Determinants of Bilateral Trade Patterns”, World Bank, Washington, Available At: ideas.repec.org/a/bla/kyklos/v57y2004i1p103-123.html‎
Dollar, D. and Kraay, A. (2002); “Institutions, Trade and Growth”, The World Bank Economic Review, no. 6(29), pp. 221-246.
Edwards, S. (1998); “Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know?”, Economic Journal, no. 108(447), pp. 383-98.
Falk, M. (2006); “What Drives Business Research and Development (R&D) Intensity across Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) Countries?”, Applied Economics, no. 38(5), pp. 533–547.
Geraeinejad, Gh., Daghighiasli, A. and Sadat Ostadramezan, A. (2014); “The Effect of Good Governance Indicators and Natural Resources on Foreign Direct Investment (FDI) in Selected OECD Countries”, International Journal of Management and Humanity Sciences, no. 3(5), pp. 1812-1818.
Globerman, S. and Shapiro, D. (2002); “Global Foreign Direct Investment Flows: The Role of Governance Infrastructure”, World Development, no. 30(11), pp. 1899-1919.
Griliches, Z. (1988); “Productivity Puzzles and R&D: Another Non Explanation”, Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, no. 2(4), pp. 9-21.
Grossman, G. M. and Helpman, E. (1991); “Innovation and Growth in the Global Economy”, MIT Press, Cambridge, Mass.
Hasan, R. (2000); “The Impact of Imported and Domestic Technologies Productivity: Evidence From Indian Manufacturing Firms”, East-West Center Working Papers.
Hejazi, W. and Safarian, E. (1999); “Trade, Investment and United States R&D Spillovers”, Canadian Institute for Advanced Research Working Paper, ECWP-56.
Isaksson, A. (2002); “The Importance of Human Capital for the Trade-Growth Link”, Statistics and Information Networks Branch of UNIDO, Available At: http: //www.unido.org/index.php?id=o4895
Kalande, C. (2002); “Intellectual Property Foreign Direct Investment and the Least Developed Countries”, Journal of World Intellectual Property, no. 5(7), pp. 11-128.
Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2009); “Governance Matters Viii: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008”, Policy Research Working Paper 4978.
Lichtenberg, F. R. and Potterie, B. P. (1998); “International R&D Spillovers”, European Economic Review, no. 42(8), pp. 1483-1491.
Lucas, R. (1988); “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, no. 22(1), pp. 3-42.
Lu. Y. and Ng, T. (2010); “Do Imports Spur Incremental Innovation?”,  Available at: www.homes.chass.utoronto.ca/ngkaho/research innovation_ and_imports
Maskus, K. E. and Penubarti, M. (1995); “How Trade-Related are Intellectual Property Rights?”, Journal of International Economics, no. 39(3), pp. 227-248.
Park-Walter, G. (2008); “International Patent Protection: 1960-2008”, Research Policy, no. 37(4), pp. 761-766.
Papageorgiou, C. (1999); “Human Capital as a Facilitator of Innovation and Imitation in Economic Growth: Further Evidence from Cross-Country Regressions”, Department of Economics Louisiana State University, Available at: http: //growthconf.ec.unipi.it/papers/nunessimoes.pdf
Ping, L. and Qingchang, Zh. (2008); “The Effects of Technological Spillover through FDI and Import Trade on China’s Innovation”, School of Economy of Shandong University of Technology, Available at: www.seiofbluemountain.com/search/detail.php?id=3948
Romer, P. M. (1989); “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, no. 98(5), pp. 71-101.
Schneider, P. H. (2005); “International Trade, Economic Growth and Intellectual Property Rights: A Panel Data Study of Developed and Developing Countries”, Journal of Development Economics, no. 78(2), pp. 529–547.
Sawada, N. (2004); “Technology Transfer, Spillovers, and Growth through FDI in Developing Countries: An Endogenous Growth Approach”, Discussion Paper, the University of Hawaii- Manoa. USA, Available At: www.economics.hawaii.edu/grads/.../NS-growth-11-04JobPaper.pdf‏
Sebastian, F. P. (2007); “Public Support to Innovation and Imitation in A Non-Scale Growth Model”, Journal of Economic Dynamics & Control, no. 31(12), pp. 3791–3821.
Smarzynska, B. (2002); “The Composition of Foreign Direct Investment and Protection of Intellectual Property Rights: Evidence from Transition Economies”, World Bank, Policy Research Working Paper, 2789.
Weller, C. and Ulmer, K. (2008); “Trade and Governance: Does Governance Matter for Trade?” APRODEV, Association of WCC-related Development Organizations in Europe Bv Charlemagne 28, Available at: www.aprodev.eu/files/Trade/trade-and-gov.pdf
Wang, E. C. (2010); “Determinants of R&D Investment: The Extreme-Bounds-Analysis Approach Applied to 26 OECD Countries”, Research Policy, no. 39(1), pp. 103–116.
Wu, Y., Popp, D. and Bretschneider, S. (2007); “The Effects of Innovation Policies on Business R&D: A Cross-National Empirical Study”, Economics of Innovation and New Technology, no. 16(4), pp. 237–253.
WDI (2014); Available at: http://www.Worldbank.org
WGI‌‌ (2014);‌ “Governance Matters”, Worldwide Governance Indicators, Available at: http://www.worldbank.org/wgi/governance.
Zeneli, V. (2014); “The Role of Institutions and Good Governance for Attracting Foreign Direct Investments: Evidence from Southeast Europe”, Business and Economics Journal, no. 5(2), pp. 1-20.