بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش افزوده زیربخشهای صنعت با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 کارشناس ارشد مهندس صنایع،‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌واحد تهران شمال،‌ایران

چکیده

تاکنون تحقیقات متنوعی پیرامون متغیرهای اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت و میزان تأثیرگذاری آن‌ها انجام شده است و با توجه به اهمیت موضوع در سیاستگذاری‌ها و امکان اثرگذاری قابل‌توجه این متغیر بر زیربخش‌های صنعت کشور و همچنین، شرایط فعلی نه‌چندان مناسب این بخش تأثیرگذار، این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل کلان تورم و نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش صنعت ‌می‌پردازد. به این منظور، با بررسی ادبیات تحقیق و درنظرگرفتن واقعیت‌های بخش صنعت کشور، عوامل مؤثر بر ارزش افزوده صنایع داخلی شناسایی شده و مدل سیستمی‌ با استفاده از روابط سه‌گانه ارزش افزوده بخش صنعت، صادرات صنعتی و واردات مواد اولیه تشکیل و با استفاده از دستگاه معادلات همزمان و داده‌های پانلی برآورد شده است. همچنین، در این پژوهش از داده‌های نُه زیربخش اصلی صنعت کشور استفاده شده و روند تغییر متغیرهای مورد اشاره در بازه زمانی 1370 تا 1390  بررسی شده است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، ضرایب برآوردی نرخ ارز واقعی، واردات مواد اولیه، تعداد شاغلان و موجودی سرمایه، تأثیر مثبت و معنا‌داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد. همچنین، براساس این نتایج، یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی، واردات، تعداد شاغلان و سرمایه به‌ترتیب باعث افزایش ارزش افزوده صنایع مورد بررسی به میزان 097/0 درصد، 072/0 درصد، 456/0 درصد و 107/0 درصد شده و ضریب برآوردی تورم تولید نیز تأثیر منفی و معناداری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی ایران دارد که میزان تأثیرگذاری آن  073/0- است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Macroeconomic Variables on Industry Sub Sectors Value Added: An Econometrics Approach

نویسندگان [English]

  • vahid baradaran 1
  • seyedhamid mohamadi 2
چکیده [English]

This research aims to evaluate the impacts of macro factors of inflation and real effective exchange rate along with resource productivity, number of staff, raw material importation, exportation of industrial items, and capital on value added of industries. In order to achieve this goal, a system model is utilized and calculated in panel data method by help of simultaneous equation. data is extracted from nine main subsectors of Iran industries during 1370 to 1390. It is observed that real effective exchange rate, importation of raw material, capital, and number of staff has a significant effect ratio on value added of industries. The precise amount of aforementioned is 0.097, 0.072, 0.107, and 0.456 correspondingly. In other words, it can be stated 1% increase of former factors will increase value added of industries in latter numbers; however, Estimated Production Inflation Rate has a negative result on value added of industries equal to -0.073

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Added of Industry / Sub Sectors of Industry/ Simultaneous Equation / Inflation / Real Effective Exchange Rate
ایزدی، حمیدرضا و مریم ایزدی (زمستان 1387)؛ «اثر تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی»، نشریه تحقیقات اقتصادی، دوره 43، ش 85، صص 59-25.
آل‌عمران، رؤیا و سیدعلی آل‌عمران (تابستان 1393)؛ «بررسی تأثیر صادرات غیرنفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تولید ملی (کاربرد روش ARDL)»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال دوم، ش 6، صص 48-23.
بهمنی اسکویی، محسن (1372)؛ «اثرات کلان اقتصادی کاهش ارزش خارجی ریال ایران در دوران پس از انقلاب»، سومین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
توکلی، اکبر و فرزاد کریمی (بهار 1376)؛ «تأثیر رشد صادرات کالاها و خدمات بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور (1372-1338)»، مجله پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ش 7، ص 84.
جعفری، احمد، مریم منفرد و نگین حیدرزاده (پاییز 1393)؛ «تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 18، ش 72، صص 23-1.
جهانگرد، اسفندیار و حسن طائی و مژگان نادری (تابستان 1391)؛ «تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 63، صص 85-51.
ختایی، محمود و یونس غربالی مقدم (1383)؛ «بررسی رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران»، مجله برنامه و بودجه، ش 84، صص 25-3.
رهنمای قراملکی، غلامحسین و محمدعلی متفکرآزاد، رضا رنج‌پور و سیدکمال صادقی (پاییز 1393)؛ «بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تأثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 18، ش 72، صص 59-25.
شهوازیان، محمد و عباس علوی‌راد (1386)؛ «سهم نیروی انسانی متخصص در ارزش افزوده بخش صنعت با رویکردی نو»، مجله سیاسی ـ اقتصادی، ش 239 و240، صص 237-226.
صدیقی، اچ.آر. و لاولر، کی.ا. (1386)؛ اقتصادسنجی رهیافت کاربردی، انتشارات آوای نور، تهران.
طباطبایی قمی، زهرا (مهر 1380)؛ «بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران»، مجله بانک و اقتصاد، ش 20، صص 57-52.
عمادزاده، مصطفی و فروزان بکتاش (1384)؛ «اثر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت»، مجله دانش و توسعه، ش 16، صص 50-37.
فلیحی پیربستی، نعمت و مرضیه طاهری هنجنی (تابستان 1390)؛ «تأثیر تورم و جهانی شدن بر سوددهی کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران»، دوره 19، ش 58، صص 78-51.
کازرونی، ع. و مجید فشاری (بهار 1387)؛ «تأثیر شاخص‌های رقابتی قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات زیربخش‌های صنعتی ایران»، فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره پنجم، ش 1، صص 46-27.
کریمی، زهرا، هدی زبیری و یونس نادمی (تابستان 1393)؛ «بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز ارزش ‌افزوده زیربخش‌های صنعت»، تحقیقات اقتصادی، دوره 49، ش 2، صص 383-363.
کمیجانی، اکبر و یزدان نقدی (بهار 1388)؛ «بررسی ارتباط متقابل بین تولید و تورم در اقتصاد ایران»، پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال نهم، ش 1.
محمدی، حسین، محمدمهدی اعلایی و الهام اصغرنژاد (تابستان 1393)؛ «بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال دوم، ش 6، صص 37-25.
نوفرستی، محمد (1392)؛ ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصاد سنجی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ پنجم، تهران.
ولدخانی، عباس (1376)؛ «عوامل تعیین‌کننده صادرات غیرنفتی در ایران با استفاده از رو‌ش‌های همگرایی انگل ـ گرانجر و یوهانسون»، مجله برنامه و بودجه، ش 22 و 24، صص 30-3.
Asafu-Adjaye J. and Chakraborty, D. (1999); “Export –Led Growth and Import Compression: Further Time Series Evidence from LDCs”, Australian Economic Papers, no. 38(2), pp. 164-175.
Balassa, B.(1978); “Export and Economic Growth”, Journal of Development Economics, no. 5, pp. 181-189.
Barro, R. (1991); “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, The Quarterly Journal of Economics, no. 106(2), pp. 407-443.
Bruno, M. and Easterly, W. (1998); “Inflation Crises and Long-Run Growth”, Journal of Monetary Economics, no. 41(1), pp. 3-26.
Cottani, J.A., Cavallo, F.D. and Khan, S. (1990); “Real Exchange Rate Behavior and Economic Performance in LDCS”, Economic Development and Cultural Change, no. 39 (1), pp. 61-76.
‌Dulleck, U. and Foster, N. (2008); “Imoported Equipment, Human Capital and Economic Growth in Development Countrey”, Economic Analysis and Policy, no. 38 (2), pp. 233-250.
Egert, B. and Morales- Zumaquero, A. (2008); “Exchange Rate Regimes, Foreign Exchange Volatility and Export Performance in Central and Eastern Europe: Just another blur project?”, Development Economics, no. 12, pp.577–59.
Feder, G. (1982); “On Exports and Economic Growth”, Journal of Developing Economics, no. 12 (1-2), pp. 59-73.
Ferreira, A. and Canuto, O. (2001); ”Macroeconomia Aberta Keynesiana Schumpeteriana:uma Perspectiva Latino Americana”, UNICAMP Campinas, Brazil, June 27-28.
Javaid Attari, M. I. (2013); “Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980-2010”, International Confference on Applied Economics, Procedia Economics and Finance, no. 5, pp.58-67.
Kavoussi, R. (1985); “International Trade and Economic Development: The Recent Experience of Developing Countries”, Journal of Developing Areas, no. 19 (3), pp. 379-392.
Khan, M. S. and Reinhart, C. M. (1990); “Private Investment and Economic Growth in Developing Countries”, World Development, no. 18(1), pp. 19-27.
Lukonga, I. (1994); “Nigerias Non-Oil Exports: Determinants of Supply and Demand 1970-90”, IMF Working Paper, no. 94/59, pp. 226-243.
Makki, S. and Somwaru, D. (2004); “Impact of Foreign Direct Investment and Trade on Economic Growth: Evidence from Developing Countries”, American Journal of Agricultural Economics, no. 86(3), pp. 795-801.
Salehi Esfehani, E., (1991); “Export, Import and Economic Growth in Semi-Industrialized Countries”, Journal of Development Economic, no. 35(1), pp. 93-116.
Tyler, W. (1981); “Growth and Export Expansion in Developing Countries: Some Empirical Evidence”, Journal of Development Economics, no. 9 (1), pp. 121-130.
Uğur, A., (2008), “Import and Economic Growth in Turkey: Evidence from Multivariate VAR Analysis”, East-West Journal of Economics and Business, no. XI (1-2), pp. 54-75.
Wagner, J., (2007); “Exports and Productivity in Germany”, Applied Economics Quarterly, no. 53 (4), pp. 353-373.
Vinayagathasan, T. (2013); “Inflation and Economic Growth: A Dynamic Panel Threshold Analysis for Asian Economies”, Journal of Asian Economics, no. 26, pp. 31-41.