قابلیت حسگری بازار و استراتژی صادرات و تأثیر آنها بر بهبود عملکرد صادرات (مطالعه موردی: صادرکنندگان کاشی و سرامیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روند جهانی شدن بازارها، زیربنای اهمیت درک رفتار و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای صادراتی است. برای کسب مزیت رقابتی در این بازارها و حفظ موقعیت رقابتی بالاتر، شرکت‌ها، قابلیت‌ها و منابع متفاوتی را ایجاد کرده و ارتقا می‌دهند تا به الزامات بازار و شرایط متغیر آن پاسخی مناسب دهند. منابع و قابلیت‌ها مستقیم و غیرمستقیم بر استراتژی صادرات اثر گذاشته و در نهایت، بر بازدهی شرکت صادرکننده مؤثر است.
قابلیت حس‌گری بازار به توانایی شرکت در یادگیری درباره محیط بازار و استفاده مناسب از این دانش برای هدایت اقدامات استراتژیک بازاریابی باز می‌شود. شرکت‌ها با قابلیت حس‌گری قوی، بهتر می‌توانند نیازها و خواسته‌های مشتریان فعلی و آتی را شناسایی کنند و بهتر و سریع‌تر نسبت به مشتریان و عکس‌العمل رقبا واکنش نشان دهند. قابلیت حس‌گری بازار دو بُعد بازارمحوری (بررسی روندها و رخدادهای کنونی) و آینده‌پژوهی بازار (بررسی روندها و رخدادهای آینده بازار) است. هدف این مقاله بررسی اثر قابلیت حس‌گری بازار بر بهبود عملکرد صادراتی صادرکنندگان کاشی و سرامیک به‌واسطه تدوین استراتژی مناسب‌تر صادرات است. جامعه آماری این تحقیق صادرکنندگان کاشی و سرامیک است و داده‌ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری شده ‌است. برای بررسی تأثیر متغیرهای تحقیق بر یکدیگر از همبستگی رتبه‌‌ای (اسپیرمن و تاوکندال) و برای ارزیابی مدل مفهومی از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌های صادراتی قابلیت حس‌گری بالاتر و استراتژی مناسب‌تری برای صادرات دارند و در نتیجه در سه سال گذشته عملکرد صادراتی بهتری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Sensing Capability, Export Strategy and Their Impacts on Export Performance Improvement (Case study: Exporters of Tile & Ceramic)

نویسندگان [English]

  • masoomeh hosseinzadeh shahri 1
  • fereshteh gholami 2
1
2
چکیده [English]

Globalization trend of markets is fundamental in understanding the behavior and companies` performance in export markets. To create competitive advantage in the markets and to maintain higher competitive positioning, the companies have to build and increase some resources and capabilities so that they reply to market requirements and respond appropriately to changing conditions. Resources and capabilities directly and indirectly affect the export strategy and ultimately influence the outcomes of the export company. Market sensing capability is the ability to participate in learning about the market environment and apply this knowledge appropriately to lead strategic marketing efforts. The companies with a strong market sensing capability are more able to identify current and future customers needs and demands. They also react more quickly to competitors. Market sensing capability has two dimensions: Market Orientation (Current Events & Trends) and Market Foresight (Future Events & Trends). The purpose of this article is studying the effect of market sensing capability on export performance improvement of Ceramic & Tile exporters. To collect data from 94 companies of exporters, interview and questionnaire were used. To investigate the relationships between research variables, rank correlation (Spearman rank correlation and Kendall tau) were used. Finally, for the evaluation of conceptual model, structural equation model was applied. Research findings showed that exporter companies with higher market sensing capability had more appropriate export strategy, thus their export performances over the past three years have been better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Sensing Capability / Market Orientation / Market Foresight / Export Strategy / Export Performance Improvement