بررسی اثر تورم بر رشد در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمیم دانشگاه شهیدبهشتی

2 مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور

چکیده

بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی برای تنظیم و هدایت سیاست‌های پولی دارای اهمیت است. در نظریه‌های اقتصادی و نتایج مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف، در رابطه با چگونگی تأثیرپذیری رشد از تورم اتفاق نظر کلی وجود نداشته و به نتایج متناقضی (رابطه خطی مثبت/ منفی یا رابطه غیر خطی با یک یا دو آستانه) دست یافته‌اند. در این مطالعه سعی شده است ضمن تعیین مقادیر نرخ آستانه‌ای تورم در ارتباط با رشد اقتصادی ایران، به تبیین ماهیت تأثیرپذیری رشد از تورم و همچنین بررسی مکانیسم‌های انتقالی اثرات تورم بر رشد طی دوره زمانی 90-1340 پرداخته شود. نتایج مطالعه ضمن تأیید وجود اثرات آستانه‌ای، ماهیت غیرخطی رابطه رشد و تورم در اقتصاد ایران را تأیید کرده است، به‌طوری که اثر تورم بر رشد در نرخ‌های تورم‌ پایین‌تر از 8/9 درصد، مثبت، در نرخ‌های‌ تورم بین 8/9 و 3/27 درصد، منفی و در نرخ‌های تورم بالاتر از 3/27 درصد نه تنها اثر تورم بر رشد منفی است بلکه هزینه نهایی تورم نیز فزاینده است. براساس نتایج، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران از طریق هر دو مکانیسم کاهش در سطح و کارایی سرمایه‌گذاری موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. حداکثر نرخ تورم هدف در اقتصاد ایران برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی می‌تواند 8/9 درصد باشد. بنابراین هر گونه افزایش در نرخ تورم فراتر از این سطح منجر به بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سطح و کارایی سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Inflation on Growth in Iran Economy

نویسندگان [English]

  • mohammadreza nazari 1
  • mojtaba barzegar davin 2
1
2
چکیده [English]

Investigating the relationship between inflation and economic growth is important for the conducting and setting of monetary policy. In the economic theories and results of empirical studies, there is no general consensus about how inflation rate affects economic growth and conflicting results (positive or negative linear relationship or nonlinear relationship with one or two threshold) were reported. In this study, we have tried to determine the threshold values of inflation rate in growth-inflation relationship and explain the nature of the growth effects of inflation in Iran economy. Also, transitional mechanisms of inflation effects on economic growth in period of 1961-2008 were investigated. The results confirmed the existence of threshold effects and also nonlinear nature of the relationship between economic growth and inflation in Iran economy, so that the effect of inflation on the economic growth is positive in inflation rate of less than 10%, while this relationship is negative in inflation rates between 10 and 28 percent. when the inflation rate is higher than 28%, not only the effect of inflation on growth is negative but also the marginal cost of inflation is increasing. Based on the results, the effects of inflation rate increase are transmitted to lower economic growth through the both mechanism: reduction of the level and efficiency of investment. Target inflation rate in the Iran economy to stimulate economic growth can be 10 percent. Beyond this level, any increase in inflation will lead to an economic uncertainty, reducing the level and efficiency of capital and ultimately to lower economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation / Economic Growth / Threshold Effects / Total Factor Productivity