دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، شهریور 1393، صفحه 1-208 

مقاله پژوهشی

برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران

صفحه 1-34

اکبر کمیجانی؛ ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی


ارزیابی تحلیلی کانال توزیع بیمه - بانک در اروپا، آسیا و ایران

صفحه 119-140

علی مهدی‌زاده‌اشرفی؛ محسن خواجوئی؛ احمد آقامحمدی