دوره و شماره: دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 1-215 

مقاله پژوهشی

تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران

صفحه 1-23

احمد جعفری‌صمیمی؛ سیده‌مریم منفرد؛ نگین حیدرزاده


نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور

صفحه 139-184

ابوالقاسم ابراهیمی؛ محمدرضا سعادت؛ ابوالفضل معصوم‌زاده