دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، خرداد 1393، صفحه 1-164 

مقاله پژوهشی

تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی

صفحه 1-22

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حامد صادقی؛ بهزاد امیری


بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران

صفحه 23-45

سیدعلیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ خدیجه رضایی