دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 1-269 

مقاله پژوهشی

عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی

صفحه 1-20

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمدرضا کهنسال؛ محمود هاشمی تبار


مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار

صفحه 141-166

البرز حاجی خانی؛ محمد خلیل زاده؛ سید جعفر سجادی


تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن

صفحه 231-269

منصور مهینی زاده؛ کاظم یاوری؛ حسن ولی‌بیگی؛ علی شفیعی