عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استفاده از اقتصادسنجی فضایی برای بررسی عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد می‌تواند نقایص اقتصادسنجی متعارف را بهبود بخشد. در این پژوهش سعی شده است الگویی انتخاب شود که ارتباطات فضایی بین برندها (با تاکید بر تنوع) را در نظر گیرد. نتایج الگوی SAC برآورد شده برای سهم کاله نشان داد، تنوع کاله رابطه مثبت و معنی‌دار با سهم کاله دارد و تنوع دیگر برندها (پگاه و صباح) رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین قیمت کاله با سهم کاله رابطه منفی و معنی‌داری دارد. نتایج الگوی SEM برآورد شده برای سهم پگاه نشان داد که تنوع کاله و تنوع صباح رابطه منفی و معنی‌دار با سهم پنیر پگاه دارد و تنوع پگاه رابطه مثبت و معنی‌دار با سهم پگاه دارد. نتایج الگوی SDM برآورد شده برای سهم صباح نشان داد که تنوع کاله و تنوع پگاه رابطه منفی و معنی‌دار با سهم پنیر صباح دارد و تنوع صباح رابطه مثبت و معنی‌دار با سهم صباح دارد. قیمت کاله با سهم صباح رابطه منفی و معنی‌داری دارد. همچنین سهم صباح با قیمت صباح رابطه منفی (به لحاظ آماری بی‌معنی) دارد. براساس این پژوهش می‌توان پیشنهاد نمود که برندهای کاله، پگاه و صباح برای افزایش سهم در بازار پنیر مشهد، بایستی به مبحث تنوع پنیر توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Share of Cheese Brands in the Mashhad Market Using Spatial Econometrics

نویسندگان [English]

  • AMIR DADRASMOGHADAM 1
  • Mohammad Ghorbani 2
  • ALIREZA KARBASI 2
  • mohammadreza kohansal 3
  • MAHMOOD HASHEMITABAR 1
1 Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan , Zahedan, Iran
2 Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
3 professor of agricultural economics faculty. ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

Using spatial econometrics to investigate the factors affecting the share of cheese brands in the Mashhad market can improve the standard econometric degradation. In this research, we have been trying to select a model that considers spatial communication between brands (with emphasis on diversity). The results of the SAC pattern estimated for the share of the Kalleh showed that the Kalleh diversity has a positive and significant relation with the share of the Kalleh, and the other variety of brands (Pegah and Sabah) has a negative and significant relationship. Also, the price of the Kalleh with the share of the Kalleh has a negative and significant relationship. The results of the SEM pattern estimated for Pegah share showed that Kalleh and Sabah diversity had a negative and significant relation with the share of Pegah cheese and Pegah diversity had a positive and significant relation with Pegah’s share. The results of the SDM pattern estimated for Sabah showed Kalleh and Pegah variety have a negative and significant relation with the share of Sabah cheese and Sabah variety has a positive and significant relation with Sabah’s share. The price of Kalleh has a negative and significant relationship with Sabah’s share. Sabah also has a negative (statistically meaningless) relation with Sabah prices. Based on this research, it can be suggested that the brands of Kalah, Pegah and Sabah should increase the focus on cheese diversity in order to increase their share in Mashhad cheese market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Econometrics / Variety / Brand Shares
امیرشاهی، میر احمد؛ حمید رضا یزدانی و سمانه پارسا. (1391). تأثیرمیزان شناخت رده محصول وتمایز میان برندهای موجود درپذیرش تعمیم برند. اندیشه مدیریت راهبردی، 1(11):132-107.
حسینی، سید محمود؛ سید ابوالفصل ابوالفضلی و محمد رحیمی هلری.( 1388). بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ  مصرف‌‌کننده. فصلنامه چشم انداز مدیریت، شماره 32، ص 21.
سلیمانی، علی. (1389). شاخص‌های مالی در ردیابی وضعیت و ارزش برند. فصلنامة برند، 5، ص 30-26.
سلامی، حبیب اله و مهدی نعمتی.(1392).بررسی ریسک سیستماتیک عملکرد و عوامل موثر بر شدت آن در محصول سیب در ایران : کاربرد الگوهای اتورگرسیون فضایی. اقتصاد و توسعه کشاورزی 27، 4: 299-288.
کاتلر فیلیپ، آرمسترانگ گری. (1391). اصول بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آموخته. چاپ شانزدهم.
قربانی، محمد. (1388). مقدمه‌ای بر اقتصاد شهر مشهد. طرح پژوهشی اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی شهرداری مشهد.
گزارش برند. (1387). وزارت بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، دفتراموربنگاه‏ها.
Anselin, L. (2001). Rao’s score test in spatial econometrics. Journal of statistical planning and inference, 97(1), 113-139.
Anselin, L., and Florax, R. J. (1995). Small sample properties of tests for spatial dependence in regression models: Some further results. In New Directions in Spatial Econometrics (pp. 21-74). Springer Berlin Heidelberg.
Anselin, L., and Rey, S. (1991). Properties of tests for spatial dependence in linear regression models. Geographical Analysis, 23(2), 112-131.
Anselin, L. (1988), “Spatial Econometrics: Methods and Models”, Kluwer Academic Publisher.
Dadrasmoghadam, A., Ghorbani, M., Karbasi, A. R., & Kohansal, M. R. (2016). Determining the Optimum Brands Diversity of Cheese Using PSO (Case Study: Mashhad). Industerial Engineering and Mangement Systems, 15.
Grewal, R. Chakravarty, A. Ding, M. and Liechty, J. (2008). Counting chickens before the eggs hatch: Associating new product development portfolios with shareholder expectations in the pharmaceutical sector. International Journal of Research in Marketing, 25(4): 261−272.
Horrace, R.H, William, C.and Perloff J M. (2009).Variety: Consumer choice and optimal diversity. Food Marketing Policy. Center Research Report, No. 115.
Lesage, J. (1999), Spatial Econometrics,http://rri.wvu.edu/WebBook/LeSage/spatial/spatial.html
Osland, L. (2010). An application of spatial econometrics in relation to hedonic house price modeling. Journal of Real Estate Research, 32(3), 289-320
Srinivasan, R. Lilien, G. L. and Rangaswamy, A. 2008. Survival of high tech firms: The effects of diversity of product–market portfolios, patents, and trademarks. International Journal of Research in Marketing, 25(2): 119−128.