تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد ، یزد

3 استادیار اقتصاد، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترا، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

وجود اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی باعث انتخاب بد و مخاطره اخلاقی در نظام مالی اقتصاد خواهد شد و موجبات ناکارآمدی آن را فراهم می‌آورد. ناکارآمدی در نظام مالی اقتصاد، خود موجب عملکرد ضعیف و منفی بخش حقیقی اقتصاد می‌شود. این تحقیق می‌کوشد با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نحوه تأثیر اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی را بر نرخ سود بانکی و تورم بررسی کند. بر این اساس مطابق با چارچوب نظری مکتب نیوکینزی، الگوی DSGE متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح شد. سپس پارامترهای مجموعه معادلات الگو با استفاده از روش بیزین و داده‌های اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353 الی 1395 برآورد گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، افزایش اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی و کاهش صداقت در جامعه، مخاطره اخلاقی را در پی داشته و معوقات بانکی را افزایش می‌دهد و منابع در اختیار سیستم بانکی را محدود می‌سازد و این موجب افزایش هزینه تأمین اعتبارات مالی و در نتیجه افزایش نرخ بهره می‌شود. متعاقب آن در دو سال اول متغیرهای مصرف، کالاهای وارداتی مصرفی، صادرات، تقاضای پول و سرمایه‌گذاری کاهش یافته و در نهایت نرخ تورم کاهش می‌یابد. ولی با گذشت زمان، در دوره‌های بعد، کاهش سرمایه‌گذاری ادامه یافته و تأثیر عمیق‌تری بر بخش عرضه محصول و ناکارآمدی تولید می‌گذارد و روند کاهشی تولید را تشدید می‌نماید. از آنجا که نتایج پژوهش در بلندمدت حاکی از غلبه روند کاهش تولید بر روند کاهشی تقاضا است، از این‌رو افزایش اطلاعات نامتقارن و افزایش نرخ سود در بلندمدت باعث افزایش تورم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Rate of Interest and Inflation in the Banking System Based on Asymmetric Information

نویسندگان [English]

  • Mansour Mahinizadeh 1
  • Kazem Yavare 2
  • Hassan valibeigi 3
  • Ali Shafiei 4
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2
3 Assistant Professor, Institute of Business Studies and Research, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate in Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The existence of asymmetric information in the banking system will cause adverse selection and moral hazard. They will result inefficiency in the financial system. The inefficiency in the financial system will negatively affect the performance of the real sector of the economy. Therefore, the main aim of the present study is to investigate the impact of asymmetric information in the banking system on rate of interest and Inflation and foreign trade. Hence, based on the New-Keynesian framework, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model was adopted in accordance with the structure of the economy of Iran. The desired model includs eight sectors such as households, firms, banks, central bank, oil, the government, exports, imports, and other countries of the world. By using the Bayesian method and data gathered from Iran during 1974-2014, the parameters of equations are estimated and the impact of enhancing the asymmetric information was investigated. The results of this study indicate that increasing the asymmetric information in the banking system increases the cost of banks. Consequently, increases rate of interest. Subsequently, this increase in the rate of interest in the first two years will reduce consumption, investment, exports, imported consumer goods and inflation, but as time goes on, increasing asymmetric information and the rate of interest will increase inflation (because decline in production exceeds the decline in demand).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Information / Financial Market / Banking System / Rate of Interest / Inflation
بهرامی، جاوید و قریشی، نیره‌سادات (1390)؛ «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»،  فصلنامه مدلسازی اقتصادی،سال پنجم، شماره 1: 1-22.
توکلیان، حسین و جلالی، سیداحمد (1396)؛ «سیاست گذاری پولی و ارزی صلاحدیدی و بهینه در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده برای اقتصاد ایران»،  فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال بیست و دوم،شماره 70: 23-98.
توکلیان، حسین و صارم، مهدی (1396)؛ الگوی DSGE در نرم افزار DYNARE (الگوسازی، حل و برآورد مبتنی بر اقتصاد ایران)، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
شاکری، عباس (1386)؛ اقتصاد خرد 2، تهران: نشر نی.
شاه حسینی، سمیه و بهرامی، جاوید (1391)؛ «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هفدهم، شماره 53، صفحات 83-55.
شاه‌حسینی، سعید (1385)؛ «اقتصاد اطلاعات و ضعف اقتصاد متعارف»، نویسنده: استیگلیتز، جوزف، ای. (2001)، راهبرد، سال دوم، شماره 5: 301-314.
غفاری، هادی و ابوالحسنی، اصغر (1389)؛ تاریخ اندیشه‌‌‌های اقتصادی متفکرین مسلمان، انتشارات دانشگاه پیام نور.
غفاری، هادی، سعادت مهر، مسعود، سوری، علی و رنجبر فلاح، محمدرضا (1392)؛ «بررسی تأثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌‌‌های اقتصادی سابق)، دوره 10، شماره 1: 1-31.
مشکین، اس. فردریک (2011)؛ اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی، احمد شبانی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.
منظور، داوود و تقی‌پور، انوشیروان (1394)؛ «تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادر‌کننده نفت- مورد مطالعه: ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و سوم، شماره 75: 7-44.
میرجلیلی، سیدحسین (1382)؛ «اطلاعات نامتقارن و نظارت در بانکداری ایران»، مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی، 493-513.
نصراللهی، زهرا و شفیعی، علی (1395)؛ «اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی»، فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال شانزدهم، شماره 61: 33-64.
ولی‌بیگی، حسن، یاوری، کاظم، ابراهیمی، ایلناز و سحابی، بهرام (1396)؛ «تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی ایران با رویکرد DSGE»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 83: 31-1.
همتی، مریم، پدرام، مهدی و توکلیان، حسین (1395)؛ «نقش اطلاعات چسبنده در پویایی تورم در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 60: 151-107.
Adolfson, M.;  Laseen, S.;  Linde, J. & Villani, M. (2007); “Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through”, Journal of International Economics. 72, 481–511.
Bergemann, D. (2009); Information Economics, Department of EconomicsYale University.
Birchler, U. & Monika B. (2007); Information Economics, Routledge Taylor & Francis Group Landon And New York.
Claus, I. (2010); “The effects of asymmetric information between borrowers and lenders in an open economy”, Journal of International Money and Finance. Volume 30, Issue 5, 796-816.
Crawford, G. S.; Pavanini, N. & Schivardi, F. (2016); Asymmetric Information and Imperfect Competition in Lending Markets, Department of Economics, University of Warwick.
Dib, A. (2001); “An Estimated Canadian DSGE Model with Nominal and Real Rigidities”, Bank of Canada Working Paper, 26.
Gerali, A.;  Stefano, N.; Luca, S. &  Federico, S. (2010); “Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area”, Journal of Money, Credit and Banking, 42(1), 107-141.
Hayek, F. A. (1945); “The Use of Knowledge in society”, American Economic Review, 35(4), 519-530.
Ireland, P. N. (2003); “Endogenous money or sticky prices?”, Journal of Monetary Economics 50.
Jehle, G. A. & Philip, J. R. (2011); Advanced Microeconomic Theory, Prentice Hall.
Kemei, J. C. & Francis, K. (2014); “The Effects of Information Asymmetry in the Performance of the Banking Industry: A Case Study of Banks in Mombasa County”, International Journal of Education and Research.
Monacelli, T. (2005); “Monetary Policy in a Low Pass-Through Environment”, Journal of Money, Credit, and Banking. 37(6), 1047–1066.
Myers, S. C. & Majluf, N.S. (1984); “Investment and financing policy with deferential information”, Journal of Financial Economics,13, 187-221.
Niinimäki, J. P. (2018); “Credit markets under asymmetric information regarding the law”, The North American Journal of Economics and Finance.
Peiris, S. J. & Saxegaard, M. (2001); “An Estimated DSGE Model for Monetary Policy Analysis in Low-Income Countries”, MF Working Paper, (1), 212.
Rannenberg, A. (2012); “Asymmetric Information in Credit Markets, Bank Leverage Cycles and Macroeconomic Dynamics”, Macroprudential Research Network, (1487).
Stigler,G. (2001); “Information and the change in the paradigm”, Prize Lecture.
Zandt, T. V. (2006); Introduction to the Economics of Uncertainty and Information, INSEAD.