دوره و شماره: دوره 21، شماره 84، آذر 1396، صفحه 1-265 

مقاله پژوهشی

تاثیر مؤلفه های دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزی ایران

صفحه 1-26

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم صفائی


تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک

صفحه 205-228

حسن ثاقب؛ ناصر الهی؛ فرهاد خداداد؛ حسن حیدری