اثر اختلالات بازارکار برپویایی‌های اقتصاد کلان در چارچوب یک الگوی کینزی جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا

2 استاد دانشگاه الزهرا

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران طراحی شده است، به‌طوری‌که در آن علاوه بر اختلالات بازار کالا، اختلالات بازارکار هم دیده می‌شود. به‌عبارت دیگر، در این الگو با فرض عدم تعادل در بازارکار به پیروی از گالی(2011)، بیکاری در الگو لحاظ شده است. مشارکت این مقاله در ادبیات اقتصادی این است که بازارکار به‌صورت ناهمگن فرض شده، به‌طوری‌که هرکدام از نیروی کار در نوع خاصی از کار متخصص‌اند. اختلالات بازارکار نیز به‌صورت قدرت بازاری و چسبندگی دستمزد وارد شده است. همچنین، فرض می‌شود تسهیم ریسک کامل در درون خانوار وجود دارد که مصرف یکسانی برای تمام اعضای خانوار، صرف‌نظر از شاغل و بیکار بودن آن‌ها، تضمین می‌کند. در این الگو، پس از برآورد پارامترها با استفاده از رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه‌های تکنولوژی، پولی و عرضه نیروی کار بر پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره زمانی 1384 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به تکانه‌های مختلف نشان می‌دهد تکانه‌های منفی عرضه نیروی کار، تکانه مثبت پولی و تکانه منفی تکنولوژی سبب کاهش نرخ بیکاری شده و دانستن این آثار، سیاستگذاران را به‌سوی تصمیم‌گیری بهتری سوق می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Labor Market Disturbances on the Macroeconomic Dynamics in a New Keynesian Model

نویسندگان [English]

  • MORASHIN JAVAN 1
  • ZAHRA AFSHARI 2
  • HOSEIN TAVAKOLI 3
1
2
3
چکیده [English]

In this paper, a dynamic stochastic general equilibrium model is designed for Iran, in which in addition to the product market disruptions, labor market disturbances are also considered. In other words, unemployment is considered by applying the theory of unemployment proposed by Gali (2011). The contribution of this paper is that the labor market is assumed to be homogeneous, so that each of the labor forces is specialized in a type of work. In this model, Disruptions in labor market such as market power and wage rigidity has been considered. This paper assumes full risk sharing across individuals and households, so that the work status does not affect the level of consumption. At first, the parameters of the model estimated using Bayesian approach in the period 1384 to 1393. Then, the effects of technology, monetary and labor supply shocks on the dynamics of macroeconomic variables will be discussed. Results of impulse response functions indicate that a negative labor supply shock, a positive monetary shock and a negative technology shock will reduce unemployment. Policymakers can make better choices with the help of knowing these effects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unemployment / Wage Rigidity / Wage Markup / Bayesian Approach
اخباری، محمد و محقق‌نیا، محمدجواد (1394)؛ «برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان در اقتصاد ایران و کاربرد آن در سیاستگذاری اقتصادی»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 11، ش. 4، صص 134-113.
اسفندیاری، مرضیه، دهمرده و حسین کاوند (1393)؛ «بازارکار دوگانه در چارچوب یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال چهاردهم، ش.1، صص 238-217.
بهرامی، جاوید و نیره سادات قریشی (1390)؛ «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه الگوسازی اقتصادی، سال پنجم، ش. 1، صص 22-1.
ﺗﻮﻛﻠﻴﺎن، ﺣﺴﻴﻦ (1391)؛ «ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ ﻛﻴﻨﺰی ﺟﺪﻳﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣـﺪل ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳـﺎی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮای اﻳﺮان»، مجله تحقیقات اقتصادی، د 47، ش. 3، صص 22-1.
توکلیان، حسین (1393)؛ «برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌های رفاهی آن، یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی، سال هفتم، ش. 21، صص 359-329.
کمیجانی، اکبر و حسین توکلیان (1391)؛ «سیاستگذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک الگو تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه تحقیقات الگو‌سازی اقتصادی، ش. 8، صص 117-87.
فرجی، مریم و زهرا افشاری (1394)؛ «تکانه‌های قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب الگو اقتصاد باز کینزی جدید»، پژوهشنامه بازرگانی، ش. 76، صص 113-83.
فرزین‌وش، اسداله؛ محمدعلی احسانی و هادی کشاورز (1394): «اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعه موردی: اقتصاد ایران به‌عنوان یک اقتصاد باز کوچک)»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 50، ش. 2، صص 447-415.
متوسلی، محمود؛ ایلناز ابراهیمی،  اصغر شاهمرادی و اکبر کمیجانی (1389)؛ «طراحی یک الگو تعادل عمومی تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دهم، ش.4، صص 116-87.
Altavilla, Carlo and Matteo Ciccarelli (2009); “The Effects of Monetary Policy on Unemployment Dynamics under Model Uncertainty”, Working Paper, no. 1089.
Blanchard, Olivier and Jordi Gali (2008); “Labor Markets and Monetary Policy: A New Keynsian Model with Unemployment”, NBER Working Paper, no. 13897.
Casares, Miguel (2010); “Unemployment as Excess Supply of Labor: Implications for Wage and Price Inflation,” Journal of Monetary Economics, no. 57(2), pp. 233-243.
Christoffel, Kia and Tobias Linzert (November 2005); “The Role of Real Wage Rigidity and Labor Market Frictions for Unemployment and Inflation Dynamics”, Working Paper, no. 556, Eurosystem Inflation Persistence Network.
Christiano, Lawrence J.; Martin Eichenbaum and Charles L. Evans (2005); “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”, Journal of Political Economy, vol. 113, no. 1, pp. 1-45.
Christiano, Lawrence J.; Mathias Trabandt and Karl Walentin (2012), “Involuntary Uneployment and the Business Cycle”, Sveriges Riksbank Working Paper Series, no.238.
Engler, Philipp (2011),”Monetary Policy and Unemployment in Open Economies”, School of Business & Economics Discussion Paper: Economics, no. 2011/24.
Erceg, Christopher J. and Andrew T. Levin (2013); “Labor Force Participation and Monetary Policy in the Wake of the Great Recession”, IMF working paper.
Gali, Jordi (2002); “New Perspectives on Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle”, in M. Dewatripont, L. Hansen, and S. Turnosky (editors), Advances in Economics and Econometrics, volume III, 151-197, 2003, Cambridge University Press.
Gali, Jordi (2010); “Unemployment Fluctuations and Stabilization Policies: A New Keynesian Perspective”, CREI, Universitat Pompeu Fabra and Barcelona GSE.
Galí, Jordi (2011b); Unemployment Fluctuations and Stabilization Policies: A New Keynesian Perspective, MIT Press (Cambridge, MA).
Gali, Jordi; Smets Frank and Wouters Rafal (2012); “Unemployment in an Estimated New Keynesian Model”, National Bank of Poland working paper, no. 106.
Gali, Jordi (2015); “Hysteresis and European Unemployment Problem Revisited”, CREI, Universitat Pompeu Fabra, and Barcelona GSE.
Galí, Jordi (2015); Monetary Policy, Inflation, and Business Cycle, Second Edition, Princeton University Press.
Kavand, H. and J.S Ferris (2011); “The Inflationary Effects of Stochastic Resource Revenues in Resource-rich Economies with Less Well Developed Financial Markets”, Applied Economic, pp.1-10.
Smets, F. and R. Wouters (2007); “Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach”, American Economic Review, vol.97, no.3, pp.586-606.
Stockhammer, Engelbert and Simon Sturn  (2012); “The Impact of Monetary Policy on Unemployment Hysteresis”, Applied Economics, no.44, pp. 2743-2756.                          
Zhang, Ji (2014); “Unemployment Benefits and Matching Efficiency in an Estimated DSGE Model with Labor Market Search Friction”, PBC School of Finance, Tsingha University.