بررسی تطبیقی قانون حاکم بر نقض علائم تجاری با تاکید بر کنوانسیون پاریس، موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو و مقایسه تطبیقی آن با حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان)

چکیده

در نظام بین‌المللی، حمایت از علائم تجاری و مقابله با نقض آن بر اصل سرزمینی بودن این حقوق مبتنی است یعنی کشوری که حق در آن ایجاد و ثبت شده است، حدود و ثغور حمایت از حق را تعیین و حق راجع به علامت تنها در آن سرزمین قابل حمایت است و بیرون از آن حمایت نمی‌شود. مطابق با این اصل، نقض حق در خارج از کشور محل ثبت قابل تحقق نبوده و در نتیجه، در عرصه بین‌المللی علامت قابل حمایت نیست. در این راستا و جهت حمایت بین‌المللی از علامت، کنوانسیون پاریس، موافقتنامه و پروتکل مادرید و موافقتنامه تریپس و مقررات رم دو، ضمن پذیرش این اصل برای حمایت بین‌المللی از علامت بسته به مورد اصل رفتارملی که متضمن حمایت از علامت مطابق با مقررات ماهوی هریک از کشورهای عضو است و تقریر ثبت بین‌المللی سعی در حمایت بین‌المللی از علامت و توسعه حمایت سرزمینی به حمایت فراسرزمینی داشته‌اند؛ تا به این‌ترتیب نقیصه سرزمینی بودن حمایت تا حدودی برطرف شود.
 
قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی ایران نیز ضمن پذیرش این اصل، سعی در هماهنگی و اجرای مفاد کنوانسیون پاریس و موافقتنامه مادرید در حقوق ایران در جهت حمایت بین‌المللی از علامت را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comprative study applicable law to trademark infringement in paris convenion, trips agreement and rome2 regulation and iranian law

نویسنده [English]

  • MARYAM GHORBANIFAR
چکیده [English]

In the international system, trademark protection and confronting its infringement is based on territorial principle of these rights. It means that the country in which the rights have been created and registered, determines the scope of protection. Therefore, trademark right is protected in that territory and beyond this there is no protection. According to this principle, trademark infringement does not come true outside the country where it has been registered. Thus, at the international level it is not possible to protect trademark. For international protection of trademarks, Paris Convention, Madrid Agreement and its protocol and TRIPS Agreement and Rome2 regulations have accepted the territorial principle and for international protection have provided the national treatment principle in member states in order to aid international registration of marks and to expand the territorial principle to extraterritorial protection. Iranian Patent, Trademarks and Industrial Design Act accepts this principle and tries to comply with it and apply Paris Convention and Madrid Agreement in Iranian law toward international protection of trademarks.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trademark Infringement / Territoriality Principle / National Treatment Principle / Priority Right in Registration / Famous Mark
السان، مصطفی (1393)؛ حقوق فضای مجازی، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، تهران.
حبیبا، سعید، ابراهیم چاوشی لاهرود (بهار و تابستان 1394)؛ «بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به‌عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت»، دو فصلنامه علمی و پژوهشی حقوق تطبیقی، دانشگاه مفید قم، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی، سال 11، ش. 103.
زوزانا اسلواکوا (1389)؛ «دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض علائم تجاری اینترنتی در اتّحادیه‌ اروپا»، ماهنامه کانون، مترجمان حسین کاویار و محسن صادقی، ش. 112.
لونفلد، آندریاس اف (1390)؛ حقوق بین‌الملل اقتصادی، مترجم محمد حبیبی مجنده، چاپ 1، انتشارات جنگل، تهران.
صادقی، محسن (تابستان 1389)؛ «مطالعه تطبیقی تعیین مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی نقض اسرار تجاری در فضای دیجیتالی»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش. 55.
طباطبائی‌نژاد، سیدمحمد (تابستان 1392)؛ «چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش.62.
عاشوری، مهدی (1389)؛ تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)، چاپ 1، انتشارات دانشگاه امام صادق.
میرحسینی، سید حسن (زمستان 1390)؛ حقوق علائم تجاری، تهران، نشر میزان، چاپ اول.
میرحسینی، مجید (1393)؛ مبانی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی (در حقوق اتحادیه اروپا و ایران)، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
نیکبخت، حمیدرضا و علی‌اصغر عیوض‌پور (1390)؛ «اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیر قراردادی: نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، سال 28، ش. 44.
Austin, Graeme,W. (2006); The Territoriality of United States Trademark Law, The University of Arizona, Praeger Press.
Blumer‚ Fritz (2001); Wipo Forum on Private International Law and Intellctual Property, Patent Law and  International Private Law on Both Sides of the Atlantic, Homburger Rechtsanwälte, Zurich (Switzerland)‚Geneva, January 30 and 31.
Boschiero‚ Nerina‚ Intellectual Property in the light of the European conflict of laws‚ http://preview.ialsnet.org/meetings/business/BoschieroNerina-Italy.pdf
Brown, Karen B., Snyder, David V. (Eds.) (2012); “General Report of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comprative Law”, http://www.springer.com/us/book/9789400723535
Dinwoodie‚ Graeme B. (2004); Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State‚ Chicago-Kent College of Law, Houston Santa Fe Conference: Trademark in Transition.
Engelen, Dick van, Rome II and Intellectual Property Rights: Choice of Law Brought to a Standstill, Published in NIPR 2008, Alf. 4.
European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property, Exclusive  Jurisdiction and Cross Border in Infringment  Suggestion for Amendment of the Brussels 1 Regulation (2006).
Gellert, Paul Edward (2005); “International Intellectual Property, Conflict of Laws, and Internet Remedies”, Law Office, Suite 905, 12100 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025, USA, Journal of Intellectual Property Rights, vol 10.
Gottischalk‚ Eckart (2007); Conflict of Laws in a Globalized World Edited‚ (Cms Hasche Sigle, Hamburg), Ralf Michaels  (Duke University School of Law, Durham, NC), Giesela RU H L(Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, and European University Institute, Florence), Jan Von Hein (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg, and University of Bonn) Cambridge University Press.
Howell‚ Robert G. (1997);  Intellectual Property, Private International Law, and Issues of Territoriality‚ University Of Victoria, British Columbia.
Heinze‚ Christian (2012); Jurisdiction Under the Clip Principles, Hamburg.
Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels I), (EC) No 44/2001.
Kramer‚ Xandra E. (2008); The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: The European Private International Law Tradition Continued, Introductory Observations, Scope, System, and General Rules‚ Published in NederlandFs Internationaal Privaatrecht (NIPR).
Kono, Toshiyuki (2015) International Academy of Comparative Law Washington Congress 2010, Intllectual Property and Private  International Law, General Report (Abbreviated version).
Kojima, Ryu‚ Applicable Law in Intellectual Property Infringement‚ Kyushu University Faculty of Law.
Karbanova‚ Lenka (2011); Lex Loci Damni Infecti – Applicabilty to Non-Contractual Obligations in Cyberspace in the Jurisprudence of French Courts‚Regulation, Citation: 5 Masaryk U. J.L. & Tech. 47.
Koepsell, David R. (2000); An Emerging Ontology of Jurisdiction in Cyberspace, Suny at Buffalo Law School, Amherst, NY, USA, Ethics and Information Technology 2, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands, 2000.
Lemley, Mark A, David W. O Brien, Ryan M.Kent, Ashok Ramani & Robert Van Nest, (2005); “Divided Infringement Claims”, Aipla Quarterly Journal, American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal, vol. 33, p.255.
Ngoc Tam, Phan (2011); Well Known Trademark Protection, A Comprative Study Between The Laws Of The European Union And Vietnam, Hochiminh City, The Faculty of Law, Lund University.
Oestreicher‚Yoav (2004); “Recognition and Enforcement of Foreing Intellectual Property  Judgments:Analysis and  Guidelines for a New International   Convention”, A dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of  Doctor of Juridical Science (S.J.D.) Duke University School of  Law.
Pagenberg, Bardehle, “Trademark Protection in Europe”, available at: http://www.bardehle.com/uploads/files/Trademark_Protection.pdf.
Phan Ngoc, Tam (2011); Well Known Trademark Protection, A Comprative Study Between The Laws Of The European Union And Vietnam, Hochiminh City, The Faculty of Law, Lund University, Available at http://www.lu.se/lup/publication/4003067.
Slováková, Zuzana (2006); “Protection of Trademarks and the Internet with Respect to the Czech Law”, Journal of International Commercial Law and Technology,  vol 1, no 2.
Symeonides, Symeon C. (2002); “Territoriality and Personality in Tort Conflicts, Published in Intercontinental Cooperation Through Private International Law”, Essays in Memory of Peter Nygh (T. Einhorn & K. Siehr, eds) 401-433 (2004); Asser Press, The Hague.
Simonyuk, Yelena (2002); “Extraterritorial Reach of Trademarks on the Internet”, Duke Law & Technology Review, pp.1-14.