تجزیه و تحلیل ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه مفید

2 استادیار دانشگاه مفید

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این مقاله به تجزیه و تحلیل میزان تأثیر عوامل مؤثر بر ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک (کدهای آیسیک 2511،2519 و2520) با استفاده از مدل ماندگاری زمانی گسسته پرداخته و برای  برآورد مدل، دو دسته عوامل مؤثر در سطح کلان کشوری و در سطح خرد کالایی شناسایی شده است. براساس نتایج، برخورداری کشور صادرکننده از منابع نفت و گاز، عضویت مشترک کشور صادرکننده و واردکننده در موافقتنامه‌های همگرایی منطقه‌ای، فاصله جغرافیایی کم‌تر و نزدیکی سطح توسعه‌یافتگی دو کشور، تأثیر زیادی بر ماندگاری صادرات دارد. ضمن این‌که تنوع بازاری و کالایی از مؤثرترین عوامل افزایش احتمال ماندگاری صادرات است. افزون بر این، تنوع بازاری برای کل صنایع لاستیک و پلاستیک و تنوع کالایی به‌طور خاص برای صنایع پلاستیکی با اهمیت‌تر است. همچنین، افزایش پیچیدگی سبد صادراتی و ارزش بالاتر صادرات اولیه نیز اثر مثبتی بر ماندگاری صادرات دارد. در پایان، به‌منظور افزایش ماندگاری صادرات صنایع لاستیک و پلاستیک ایران توصیه می‌شود ضمن تمرکز بر صادرات کالاهای دارای مزیت نسبی، نسبت به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد یا ترجیحی دوجانبه با کشورهای پاکستان، عراق و کشورهای منطقه آسیای میانه اقدام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survival Analysis of Rubber and Plastic Industry Exports

نویسندگان [English]

  • hassan sagheb 1
  • naser elahi 2
1
2 استادیار داشنگاه مفید
3 دانشیار دانشگاه پیام نور
4
چکیده [English]

This paper analyzes the impact of factors affecting the export survival of rubber and plastic (2511, 2519 and 2520 ISIC code) using a discrete time duration model. Estimation is based on HS 6-digit product level data for 26 countries from 2005 to 2014. The results show that the probability of export survival increases with being rich in oil and gas resources, common membership in regional integration agreements, geographical and economic proximity. In addition, market diversification and product diversification are the most effective factors that increase the probability of survival of exports. Market diversification is more important for rubber and plastic industry, particularly product diversification for plastic industry. Export sophistication and Initial trade value have a positive effect on export survival. In the end, we suggest that Iran can export products based on comparative advantage and conclude bilateral free trade agreements or preferential trade agreements with Pakistan, Iraq and countries in Central Asia in order to increase the export survival    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Survival / Rubber and Plastic Industry / Discrete Time Duration Model
سالازار خیریناکز، مانوئل خوزه؛ نو.بلر، ایرمگارد و کوزول ـ رایت، ریچارد (2014)؛ ایجاد تحول در اقتصاد، سیاست صنعتی در خدمت رشد، اشتغال و توسعه، ترجمه گروه مترجمان (1394): مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
فیض‌پور، محمدعلی و ع رضایی نوجینی  (1391)؛ «سطح تکنولوژی و احتمال خروج بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره کاکس»، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی، دوره 12، شماره 3، صص 132-107.
کیوز، ریچارد و  جفری فرانکل و رونالد جونز (1393)؛ تجارت جهانی و نظام پرداخت‌ها، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
گجراتی، دمودار (1394)؛ اقتصادسنجی کاربردی، ترجمه نادر مهرگان و لطفعلی عاقلی، نشر نورعلم، صص 471-490
مقدسی کلیشمی، علی (1393)؛ بررسی طول مدت بیکاری در ایران و عوامل مؤثر بر آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی.
میرجلیلی، فاطمه و  سیدعلی‌اکبر حسین‌زاده (1394)؛ دورنمایی از صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، کد موضوعی310، شماره مسلسل14480.
Allison, P. (2003); Survival Analysis Using SAS. SAS Institute Inc., Cary, NC.
Baldwin, R. (1988); “Hysteresis in Import Prices: The Beachhead Effect”, American Economic Review, no.78 (4), pp.773-785.
Baldwin, R. (1990); “Hysteresis in Trade”, Empirical Economics, no.15(2), pp.127-42.
Baldwin, R. and P. Krugman (1989); “Persistent Trade Effects of Large Exchange Rate Shocks”, The Quarterly Journal of Economics, no.104(4), pp.635-654.
Baldwin, R. and A. Venables (2011); “Relocating de Value Chain: Off-Shoring and Aglomeration in the Global Economy”, Discussion Paper no. 544, University of Oxford.
Besedes, T., & T.J. Prusa (2006a); “Product Differentiation and Duration of US Import Trade”, Journal of International Economics, no.70(2), pp.339-58.
Besedes, T. and T. J. Prusa (2007); “The Role of Extensive and Intensive Margins and Export Growth”, NBER Working Papers, no. 13628.
Besedes, T., & T. J. Prusa (2006b); “Ins, Outs, and the Duration of Trade”, Canadian Journal of Economics, no.39(1), pp.266-295.
Besedeš, T., and J. Blyde (2010); “What Drives Export Survival? An Analysis of Export Duration in Latin America”, Retrieved from www.editorialexpress. Com/cgi-bin/conference/download.
Besedeš, T., and T. J. Prusa (2011); “The Role of Extensive and Intensive Margins and Export Growth”, Journal of Development Economics, no.96(2), pp.371-379.
Brenton, P. and R. Newfarmer (2007); “Watching More than the Discovery Channel: Export Cycles and Diversification in Development”, World Bank Policy Research Working Paper, no.4302
Brenton, p.; C. Saborowski & E. Uexkull (2009); What Explains the Low Survival Rate of Developing Country Export Flows? The World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Network, International Trade Department.
Córcoles, D.; C. Díaz-Mora & R. Gandoy (2014); “Product Sophistication: A Tie that Binds Partners in International Trade”, Economic Modelling, vol. 44(1), pp.33-41.
Córcoles, D.; C. Díaz-Mora & R. Gandoy (2015); “Export Survival in Global Value Chains”, The World Economy, vol. 38, issue 10, 1526–1554. doi: 10.1111/twec.12249.
Cox, D. R. (1972); “Regression Models and Life Tables”, Journal of the Royal Statistical Society, no.34(2), pp.187–220.
Dixit, A. (1989); “Hysteresis, Import Penetration, and Exchange Rate Pass-Through”, Quarterly Journal of Economics, no.104(2), pp.205-228.
Evenett, S. and A. Venables (2002); “Export Growth by Developing Countries: Market Entry and Bilateral Trade Flows”, University of Bern Working Paper, Unpublished Manuscript.
Feenstra, R.; G.G. Hamilton & S.D. Husng (2001); “The Organization of the Taiwanese and South Korean Economies: A Comparative Eqilibrium Analysis”, Networks and Market, pp.86-142.
Felbermayr, G. J. and W. Kohler (2006); “Exploring the Intensive and Extensive Margins of World Trade”, Review of World Economics, no.142(4).
Fugazza, M., & A. C. Molina (2011); On the Determinants of Exports Survival. United Nations Conference on Trade and Development.
Gamberoni, E.; R. Lanz and R. Piermartini (2010); “Timeliness and Contract Enforceability in Intermediate Goods Trade”, Policy Research Working Paper, Series no. 5482. TheWorld Bank.
Hausmann, R.; J. Hwnag and D. Rodrik (2007); “What You Export Matters”, Journal  of Economy Growth, no.12 (1), pp.1–25.
Helpman, E., M. Melitz and Y. Rubinstein. (2008); “Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes”, Quarterly Journal of Economics, no.123(2), pp.441-487.
Hess, W., and M. Persson (2012); “The Duration of Trade Revisited”, Empirical Economics, no.43(3), pp.1083-1107.
Jenkins, S.P. (2005); Survival Analysis (The Lecture Notes Manuscript).
Jenkins, S.P. (2008); Lesson 3. Preparing Survival Time Data for Analysis and Estimation
Kehoe, T. J. and K. J. Ruhl (2009); How Important Is the New Goods Margin in International Trade, Staff Report Federal Reserve Bank of Minneapolis.
Lall, S.; J. Weiss and J. Zhang (2006); “The ‘Sophistication’ of Exports: A New Trade Measure”, World Dev., no.34, pp.222–237.
Nitsch, V. (2009); “Die Another Day: Duration in German Import Trade”, Review of World Economics, no.145, pp.133-154.
Obashi, A. (2010); “Stability of Production Networks in East Asia:Duration and Survival of Trade”, Japan and the World Economy, pp.21-30.
OECD. (2012); Mapping Global Value Chains. The OECD Conference Centre, Paris.
Orefice, G. and N. Rocha (2011); “Deep Integration and Production Networks: An Empirical Analysis”, WTO Working Paper, no. 2011-11.
Socrates, M.K. (2015); “A Discrete Time Analysis of Export Duration in Kenya: 1995 -2014”, University of Nairobi, Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/68727/MPRA Paper No. 68727, posted 20 February 2016 08:20 UTC
Verbeek, M. (2004); A Guide to Modern Econometrics. Erasmus University Rotterdam,2nd edition.
wits.worldbank.org.
www.irica.gov.ir.
www.nipc.ir.