دوره و شماره: دوره 28، شماره 109، دی 1402، صفحه 1-201