تاثیر رویکرد سیاستگذاری‌های معدنی دولت در جبران پیامدهای زیست‌محیطی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

اگرچه معادن منابع اولیه تولید را فراهم می‌کنند و بهره‌مندی از معادن بیشتر موهبت به‌شمار می‌رود، اما فعالیت‌های معدنی مانند اغلب فعالیت‌های اقتصادی با آلودگی و تخریب محیط‌زیست همراه است. سیاست‌گذاری مبتنی بر توسعه پایدار به‌منظور جبران آسیب‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی بنگاه‌ها را به سمت انجام سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی سوق می‌دهد. انتظار می‌رود با افزایش فعالیت‌های معدنی، مخارج سرمایه‌گذاری معادن در محیط‌زیست به‌منظور جبران تخریب به‌وجود آمده افزایش یابد. این مطالعه به تخمین رابطه بین میزان بهره‌برداری از معادن در استان‌های مختلف ایران و ارزش سرمایه‌گذاری محیط‌زیستی معادن با استفاده از مدل پانل دیتای پویا GMM با رویکرد آرلانو باند پرداخته است. کیفیت حکمرانی در سطح منطقه‌ای می‌تواند بر الزام سرمایه‌گذاری‌های محیط‌زیستی موثر باشد. به همین منظور شاخص کیفیت حکمرانی استانی محیط‌زیست استخراج شده و وارد الگو شد. از آنجا که سطح‌ توسعه‌یافتگی استا‌ن‌ها، با کیفیت نهادی ارتباط موثری دارد ارزش افزوده استانی به‌عنوان یک متغیر کنترلی سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها وارد الگو شده است. تخمین با استفاده از داده‌های استانی در طول سال‌های 1393 تا 1399 حاصل شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افزایش فعالیت‌های معدن‌کاری منجر به افزایش مخارج سرمایه‌گذاری آنها در محیط‌زیست نمی‌شود. درمقابل کیفیت بالاتر حکمرانی در استان‌ها با سرمایه‌گذاری محیط‌زیستی معادن ارتباط مثبت دارد. همچنین معادن حاضر در استان‌های توسعه‌یافته‌تر سطح بالاتری از مخارج سرمایه‌گذاری بر محیط‌زیست را انجام می‌دهند. در نهایت دولت می‌تواند با بهبود مقررات‌گذاری در حوزه محیط‌زیست معادن، با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، بهره‌برداران معدنی را به جبران صدمات محیط‌زیستی وادار کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Government’s Mineral Policy-Making Approach on Compensating for Environmental Consequences of Mining in Iran

نویسندگان [English]

  • Fateme Rajabi
  • Hamed Adeli Nik
institute For Trade Studies and Research
چکیده [English]

Although mines provide primary raw materials for production and they are considered a valuable resources, they often come with pollution and environmental damage. Sustainable development policies aim to compensate for the environmental damages caused by mining activities, by directing the related  enterprises towards environmentally friendly investments. It is expected that with an increase in mining activities, capital spending on environmental protection will also increase to compensate for the destruction caused. This study estimates the relationship between the level of mining exploitation and the value of mining environmental investment in different provinces of Iran, using the dynamic panel data model GMM with an Arellano-Bond approach. Regional governance quality can significantly impact  commitment to environmental investments. For this purpose, the provincial environmental governance index was extracted and included in the model. Since the level of development in provinces has an effective relationship with institutional quality, provincial added value was taken into account in the model as a control variable for the level of provincial development. Estimates were obtained using provincial data from 2014 to 2021. The results of this study suggest that increased mining activity does not lead to higher capital spending on the environment. On the other hand, higher governance quality in provinces is positively associated with mining environmental investments. Additionally, mines located in more developed provinces incur higher environmental spending. Finally, the government can force mining operators to compensate for environmental damages using the capacity of corporate social responsibility by improving regulations in the area of mining environmental protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mining / Environment / Regional Economics / Resource Economics
  • Sustainable Development
اخوان، احمد و گلچین، احمد (1399) سطح خطر زیست محیطی آرسنیک در پسماندهای معدن سرب-روی. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، دوره 27، شماره 6، صص 26-1.
(10.22069/JWSC.2020.17063.3247)
ایلخانی الیاس، عطایی محمد و خالوکاکایی رضا (1395) ارزیابی اثرات زیست محیطی در معدن روباز سنگ آهن سنگان خواف. نشریه مهندسی معدن، دوره یازدهم، شماره 33، صص 93-81.
(20.1001.1.17357616.1395.11.33.7.9)
پرمن، راجر، یوما و جیمز مک گیل ری (1378) اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی، ترجمه حمیدرضا ارباب. چاپ دوم، تهران، نشر نی.
چراغی، مهرداد و بلمکی، بهنام (1386) بررسی اثرات زیست محیطی معدن سرب و روی آهنگران بر منطقه حفاظت شده لشگردر استان همدان. علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 9، شماره 3، مسلسل 34، صص 183-175.
خانزادی، آزاد، جلیلیان، ساجده، مرادی، سارا و حیدریان، مریم (1399) بررسی و تحلیل اثرات بهبود کیفیت محیط‌زیست بر امید به زندگی در ایران یک رویکرد اقتصادی. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دوره بیست و یکم، شماره 1، صص 349-336.
خوشنویس، مریم و پژویان، جمشید (1391) بررسی تاثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی (HDI) در کشورهای توسعه یافته. اقتصاد مالی، دوره 6، شماره 20، صص 67-39.
(20.1001.1.25383833.1391.6.20.2.2)
سلحشور، عباس، بهرامی، عطااله و عبدالهی شریف، جعفر (1397) طراحی بهره‌برداری معادن روباز با نگرش کاهش اثرات زیست‌محیطی در معدن مس سونگون. مهندسی منابع معدنی، دوره 3، شماره 3، صص 55-43. (10.30479/JMRE.2018.1521)
سلیمانی و چراغی (1401) درآمدی بر حکمرانی خوب در بخش محیط زیست، مرکز پژوهش‌های مجلس. مسلسل 18313. (https://rc.majlis.ir/fa/report/download/1747552)
شکری، خداکرم و شبان، مجید (1399) بررسی تأثیر معدن مس بوانات بر محیط زیست منطقه. فصلنامه محیط‌زیست و توسعه فرابخشی، شماره 67، صص 75-65. (20.1001.1.29809088.1399.5.67.4.0)
عادلی‌نیک، حامد، رجبی، فاطمه (1402) بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی در حوزه محیط‌زیست بر جبران پیامدهای منفی بهره‌برداری از معادن در مناطق مختلف ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
عادلی‌نیک، حامد، رجبی، فاطمه و صمدیان، فرزانه (1401) تحلیل بخش معدن، منضم به واکاوی احکام مرتبط در برنامه‌های سوم تا ششم توسعه و پیشنهادات سیاستی برای درج در برنامه هفتم، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
علیزاده، سعیده و بیات، مریم (1395) بررسی اثر حکمرانی خوب بر محیط زیست درکشورهای با درآمد متوسط. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره 2. صص 513-501.
میرابوالقاسمی بهابادی، سید محمود (1397) ارزیابی اثرات الگوی توسعۀ معدنی- صنعتی در ایران مرکزی مورد شناسی: اثرات مجتمع چادرملو بر شهرستان بهاباد. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری، دوره 9، شماره 32، صص 58-33. (10.22111/GAIJ.2019.4960)
میرسنجری، میرمهرداد و رضاپور اندبیلی، نفیسه (1398) ارزیابی اثرهای محیط زیستی واحد تولید سنگ آهن مطالعه موردی معدن سنگ آهن قینرجه تکاب. مخاطرات محیط طبیعی، دوره نهم، شماره 25، صص 170-159. (10.22111/JNEH.2020.31870.1569)
نصرالهی، زهرا و آسایش، ربابه (1400) بررسی کارایی معادن سنگ آهن استان یزد با تأکید بر شاخص‌های محیط‌زیستی. اقتصاد باثبات و توسعه پایدار، دوره 2، شماره 1، صص 134-109.
(10.22111/SEDJ.2021.38529.1115)
AdeliNik, Hamed, Rajabi, Fateme (2023) Investigating the impact of the quality of governance in the field of environment on compensating the negative consequences of mining exploitation in different regions of Iran, Institute For Trade Studies and Research. [In Persian]
AdeliNik, Hamed, Rajabi, Fateme and Samadian, Farzaneh (2022) Analysis of the mining sector, including the analysis of the related provisions in the third to sixth development plans and policy proposals to be included in the seventh plan, Institute For Trade Studies and Research. [In Persian]
Akhwan, Ahmed and Golchin, Ahmed (2019) Environmental risk level of arsenic in lead-zinc mining wastes. Water and Soil Protection Research, Volume 27, Number 6, pp. 1-26. [In Persian] (10.22069/JWSC.2020.17063.3247)
Alizadeh, Saeedeh and Bayat, Maryam (2015) Investigating the effect of good governance on the environment in middle-income countries. Environmental Science and Technology Quarterly, Volume 18, Number 2, pp. 513-501. [In Persian]
Arellano, M and Bond, S, (1991). "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations", Review of Economic Studies, 58 (2): 277-297. (10.2307/2297968)
Baltagi, B. H., & Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data (Vol. 4). Chichester: John Wiley & Sons. (978-0470518861)
Campbell, G., & Roberts, M. (2010). Permitting a new mine: insights from the community debate. Resources Policy, 35(3), 210-217. (10.1016/j.resourpol.2010.04.001)
Cardoso, A. (2015). Behind the life cycle of coal: Socio-environmental liabilities of coal mining in Cesar, Colombia. Ecological Economics, 120, 71-82. (10.1016/j.ecolecon.2015.10.004)
Cheraghi, Mehrdad and Belmaki, Behnam (2016) Studying the environmental effects of Ahangaran lead and zinc mine on Lashgardar protected area of Hamadan province. Environmental Science and Technology, Volume 9, Number 3, Series 34, pp. 183-175. [In Persian]
Conde, M. (2017). Resistance to mining. A review. Ecological Economics, 132, 80-90. (10.1016/j.ecolecon.2016.08.025)
Eggert, R. G. (2001). Mining and economic sustainability: National economies and local communities. A Study Prepared for the Mining, Minerals, and Sustainable Development Project, Colorado School of Mines. (https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G00952.pdf)
Ejdemo, T., & Söderholm, P. (2011). Mining investment and regional development: A scenario-based assessment for Northern Sweden. Resources Policy, 36(1), 14-21. (10.1016/j.resourpol.2010.08.008)
Foa, R., & Tanner, J. (2012). Methodology of the indices of social development. World bank (No. 2012-04). (https://isd.iss.nl/wp-content/uploads/resources/)
Gunningham, N. (2009). Environment law, regulation and governance: Shifting architectures. Journal of Environmental law, 21(2), 179-212. (10.1093/jel/eqp011)
Hsiao, C. (2022). Analysis of panel data. Fourth Edition, Cambridge university press. (10.1017/9781009057745)
Ilkhani Elias, Ataei Mohammad and Reza Khalukakai (2015) Evaluation of the environmental effects in Sangan Khaf iron ore open pit mine. Journal of Mining Engineering, Volume 11, Number 33, pp. 81-93. [In Persian] (20.1001.1.17357616.1395.11.33.7.9)
Khanzadi, Azad, Jalilian, Sajdeh, Moradi, Sara and Heydarian, Maryam (2019) Review and analysis of the effects of environmental quality improvement on life expectancy in Iran, an economic approach. Environmental Science and Technology Quarterly, Volume 21, Number 1, pp. 349-336. [In Persian]
Khoshnavis, Maryam and Pezhoyan, Jamshid (2012) Studying the effect of environmental pollution on the Human Development Index (HDI) in developed countries. Financial Economics, Volume 6, Number 20, pp. 67-39. [In Persian] (20.1001.1.25383833.1391.6.20.2.2)
Martinez-Alier, J. (2003). Mining Conflicts, Environmental Justice and Valuation. Just sustainabilities: Development in an unequal world, ed. J. Agyeman, et al. (10.1016/s0304-3894(01)00252-7)
Mirabolqasemi Bahadi, Seyyed Mahmoud (2017) Evaluation of the effects of the mineral-industrial development model in central Iran, a case study: the effects of Chadormello complex on the city of Bahabad. Quarterly Journal of Geography and Urban Planning, Volume 9, Number 32, pp. 33-58. [In Persian] (10.22111/GAIJ.2019.4960)
Mirsengari, Mir Mehrdad and Rezapour Andabili, Nafiseh (2018) Evaluation of the environmental effects of iron ore production unit, a case study of Qainarjeh Takab iron ore mine. Natural Environment Hazards, 9th Volume, No. 25, pp. 159-170. [In Persian] (10.22111/JNEH.2020.31870.1569)
Nasralahi, Zahra and Asayesh, Rababe (2021) Investigating the efficiency of iron ore mines in Yazd province with an emphasis on environmental indicators. Stable Economy and Sustainable Development, Volume 2, Number 1, pp. 109-134. [In Persian] (10.22111/SEDJ.2021.38529.1115)
O'Faircheallaigh, C. (2013). Community development agreements in the mining industry: an emerging global phenomenon. Community Development, 44(2), 222-238. (10.1080/15575330.2012.705872)
Ouoba, Y. (2022). Gold companies and local economic sustainability: the case of Kalsaka Mining SA in Burkina Faso. Journal of Environmental Economics and Policy, 1-17. (10.1080/21606544.2022.2085184)
Pacheco-Vega, R. (2020). Environmental regulation, governance, and policy instruments, 20 years after the stick, carrot, and sermon typology. Journal of environmental policy & planning, 22(5), 620-635. (10.1080/1523908X.2020.1792862)
Pactwa, K., Woźniak, J., & Dudek, M. (2021). Sustainable social and environmental evaluation of post-industrial facilities in a closed loop perspective in coal-mining areas in Poland. Sustainability, 13(1), 167. (10.3390/su13010167)
Pérez-Rincón, M. (2014). Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis. Estudio para 72 casos de injusticia ambiental. Documento de trabajo, Cali IV. Recuperado de: https://mundoroto. files. wordpress. com/2015/04/conflictos-ambientales-en-colombia. pdf. Rapoport, M.(2013). Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003). Buenos Aires, Argentina: Emecé.
Perman, Roger, Yuma and James McGill Ray (1999) Environmental Economics and Natural Resources, translated by Hamidreza Arbab. 2nd edition, Tehran, Ney publishing. [In Persian]
Radetzki, M. (1982). Regional development benefits of mineral projects. Resources Policy, 8(3), 193-200. (10.1016/0301-4207(92)90036-9)
Selahshoor, Abbas, Bahrami, Ataale and Abdulahi Sharif, Jafar (2017) Designing the operation of open pit mines with the perspective of reducing environmental impacts in Songun copper mine. Mineral Resources Engineering, Volume 3, Number 3, pp. 43-55. [In Persian] (10.30479/JMRE.2018.1521)
Shafiullah, M., Selvanathan, S., Naranpanawa, A., & Chai, A. (2019). Examining Dutch disease across Australian regions. The World Economy, 42(2), 590-613. (10.1111/twec.12720)
Shao, S., Zhang, Y., Tian, Z., Li, D., & Yang, L. (2020). The regional Dutch disease effect within China: A spatial econometric investigation. Energy Economics, 88, 104766. (10.1016/j.eneco.2020.104766)
Shokri, Khodakarm and Shaban, Majid (2019) Investigating the impact of Bowanat copper mine on the environment of the region. Environment Quarterly and Transsectoral Development, No. 67, pp. 65-75. [In Persian] (20.1001.1.29809088.1399.5.67.4.0)
Soleimani and Chiraghi (2022), an introduction to good governance in the environment sector, Majlis Research Center. Serial No 18313. [In Persian] (https://rc.majlis.ir/fa/report/download/1747552)
Spiegel, S. J. (2009). Socioeconomic dimensions of mercury pollution abatement: Engaging artisanal mining communities in Sub-Saharan Africa. Ecological Economics, 68(12), 3072-3083. (10.1016/j.ecolecon.2009.07.015)
Zhai, M., Huang, G., Liu, L., Xu, X., Guan, Y., & Fu, Y. (2020). Revealing environmental inequalities embedded within regional trades. Journal of cleaner production, 264, 121719. (10.1016/j.jclepro.2020.121719)
Zhang, Z., Duan, Y., & Zhang, W. (2019). Economic gains and environmental costs from China's exports: Regional inequality and trade heterogeneity. Ecological Economics, 164, 106340. (10.1016/j.ecolecon.2019.05.020)