دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، زمستان 1392، صفحه 1-182