اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2447
تعداد پذیرش 198
تعداد عدم پذیرش 2049

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 324 روز
درصد پذیرش 8 %