اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2112
تعداد پذیرش 187
تعداد عدم پذیرش 1724

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 276 روز
درصد پذیرش 9 %