اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2168
تعداد پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش 1785

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 295 روز
درصد پذیرش 9 %