بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of Government Support and Commercial Policies in Agricultural Sector by Using Policy Analysis Matrix (Case Study Major crops of Fars Province)