اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مرجان فقیه‌نصیری

علوم اقتصادی - گرایش اقتصاد سنجی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

m.faghihnasiriitsr.ir
66422378-80

سردبیر

دکتر مهدی تقوی

استاد دانشگاه علامه‌طباطبائی

taghavigmail.com

جانشین سردبیر

دکتر محمدرضا رفعتی

استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

mrrafatihotmail.com
66426190

مدیر داخلی

مریم عزیزی

کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی مدیرداخلی مجله

pajooheshnamehitsr.ir
66934645

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید ابریشمی

استاد دانشگاه تهران

abrishami_hamidyahoo.com

دکتر زهرا افشاری

استاد دانشگاه الزهرا

afsharizahgmail.com

دکتر فرهاد خداداد کاشی

استاد دانشگاه پیام نور

khfarhad2001yahoo.com

دکتر حسن سبحانی

استاد دانشگاه تهران

sobhanihsut.ac.ir

دکتر محسن صادقی

دانشیاردانشگاه تهران

sadeghilawut.ac.ir

دکتر سیدسپهر قاضی‌نوری

استاد دانشگاه تربیت مدرس

ghazinooryyahoo.com

دکتر بهروز کریمی

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

b.karimiaut.ac.ir

دکتر امیرحسین مزینی

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

mozayanimodares.ac.ir

دکتر کاظم یاوری

استاد دانشگاه یزد

kyavarigmail.com