بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثاقب، حسن [1] دانشجوی دکتری دانشگاه مفید
 • ثمری، هانیه [1] کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،‌ایران

ج

ح

خ

د

 • دادرس مقدم، امیر [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دارابی، رویا [1] دانشیار کروه حسابداری ، واحد تهران جنوب، دانشکاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
 • دانایی، ابوالفضل [1] استادیار ، گروه مدیریت صنعتی ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
 • داودی، سید محمدرضا [1] استادیار گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
 • دباغ، رحیم [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه
 • دباغ، رحیم [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.
 • دلیریان، اکبر [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگه پردیس بین‌الملل،‌دانشگاه گیلان، رشت،‌ایران
 • دهدشتی شاهرخ، زهره [1] عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • دیده خانی، حسین [1] گروه مهندسی صنایع، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی

ر

 • رازینی، ابراهیم‌علی [1] استادیار اقتصاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری،‌گروه مدیریت صنعتی
 • رازینی، ابراهیم‌علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری،‌گروه مدیریت صنعتی
 • رازینی، ابراهیم‌علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج،‌دانشکده مدیریت و حسابداری،‌گروه مدیریت صنعتی
 • راستی، محمد [1] عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 • رزمجویی، محرم [1] استادیار دانشگاه صنایع و معادن ایران
 • رستمی، مجتبی [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد همدان، کارشناس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان
 • رسولی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران
 • رسولی قهرودی، مهدی [1] استاد یار گروه مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 • رضائی، ابراهیم [1] عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
 • رضوی، سید مصطفی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت،‌دانشگاه تهران،‌تهران، ایران
 • رضوی، محمد حسن [1] فوق دکترای حقوق تجارت بین‌الملل از دانشگاه مک گیل کانادا، استادیار دانشگاه تهران
 • رمضانی نژاد، سعیده [1] کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
 • روستایی شلمانی، خیزران [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،‌دانشگاه مازندران،‌بابلسر، ایران .
 • روشنی، افشان [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

 • غفاری، علیرضا [1] دانشجوی دکتری رشته اقتصاد نفت و گاز ، گرایش حقوق قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی
 • غفاری چراتی، محمود [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران، مازندران (بابلسر)، ایران

ف

ق

ک

ل

م

ن

و

 • وحیدیان، ویدا [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی، اصفهان، ایران
 • وصفی اسفستانی، شهرام [1] دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور
 • وقفی، سید حسام [1] دانشجوی دکتری حسابداری واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
 • ولیان، حسن [1] گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • ولی‌بیگی، حسن [1] استادیار اقتصاد، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران
 • ولی‌بیگی، حسن [1] دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

ه

ی