آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثاقب، حسن [1] دانشجوی دکتری دانشگاه مفید

 • ثمری، هانیه [1] کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،‌ایران

ج

ح

خ

د

 • داودی، سید محمدرضا [1] استادیار گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

 • دباغ، رحیم [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه

 • دباغ، رحیم [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.

 • دلیریان، اکبر [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگه پردیس بین‌الملل،‌دانشگاه گیلان، رشت،‌ایران

 • دهدشتی شاهرخ، زهره [1] عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

ر

 • رازینی، ابراهیم‌علی [1] استادیار اقتصاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری،‌گروه مدیریت صنعتی

 • رازینی، ابراهیم‌علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری،‌گروه مدیریت صنعتی

 • رازینی، ابراهیم‌علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج،‌دانشکده مدیریت و حسابداری،‌گروه مدیریت صنعتی

 • راستی، محمد [1] عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

 • رستمی، مجتبی [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد همدان، کارشناس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان

 • رسولی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

 • رضائی، ابراهیم [1] عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت

 • رضوی، سید مصطفی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت،‌دانشگاه تهران،‌تهران، ایران

 • رمضانی نژاد، سعیده [1] کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

 • روشنی، افشان [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

 • غفاری، علیرضا [1] دانشجوی دکتری رشته اقتصاد نفت و گاز ، گرایش حقوق قراردادهای نفت و گاز، دانشگاه علامه طباطبائی

 • غفاری چراتی، محمود [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران، مازندران (بابلسر)، ایران

ف

ق

ک

ل

م

ن

و

ی