نویسنده = احمد تشکینی
منطقه‌بندی کشور با رویکرد توسعه اشتغال پایدار

دوره 27، شماره 108، مهر 1402، صفحه 237-253

10.22034/ijts.2023.2013208.3906

احمد تشکینی؛ مصطفی محمدی؛ محمدعلی فائضی راد


تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران

دوره 20، شماره 80، آذر 1395، صفحه 23-43

احمد تشکینی؛ حسن حیدری؛ افسانه شفیعی


عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک‌های منطقه‌ای

دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 33-58

امیررضا سوری؛ احمد تشکینی


بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش در ایران با استفاده از مدل برنام هریزی ریاضی

دوره 15، شماره 59، شهریور 1390، صفحه 107-135

امیررضا سوری؛ احمد تشکینی؛ صادق داداشی