تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست‌های اعتباری بر سرمایه‌گذاری زیربخش‌های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه‌گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال‌های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته‌های به‌دست‌آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش‌های تولیدی نظیر کشاورزی و به‌ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه‌گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی ندارد. از این‌رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک‌های توسعه‌ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک‌ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش‌های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Credit Policies Effects on Investment in Key Economic Sectors

نویسندگان [English]

 • ahmad tashkini 1
 • Hassan Heydari 2
 • afsaneh shafiei 3
1
2 Assistant Professor in Tarbiat Modares University
3
چکیده [English]

Aim of this paper is to analyze economic effects of credit policies on major economic sectors in Iran’s Economy. We have run an econometric system of equations using seemingly unrelated regression method for annual data in 1973-2012 period. Our results show that in agriculture and specially manufacturing sectors, rather than loan interest rates, “availability of loans” have crucial importance in Encouraging investment decisions. Also we found that availability of capital goods imports as a channel of foreign technology transmission to home country has an important role in investment decisions, especially for Iranian manufacturing sector. Finally using descriptive statistical analysis we found that to encouraging investment decisions increasing “availability of loans” is more effective than administrative control of interest rates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment / Credit Policy / Manufacturing Sector / Agriculture Sector
 1. بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی، شماره­های مختلف
 2. پایتختی اسکویی، سید علی، طاهری، حسن و ابقایی، فلور (1391)، «مدیریت عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران»، فراسوی مدیریت، شماره 23.
 3. تشکینی، احمد و حسین عباسی­نژاد (1392)، «اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته»، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی و نورعلم.
 4. تشکینی، احمد (1393)، «اقتصادسنجی کاربردی به­کمک مایکروفیت»، انتشارات نورعلم
 5. ترکی سمائی، رقیه و احمدی، لیلا (1393)، «اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 70.
 6. خشادوریان، ادموند و خیابانی، ناصر (1380)، «طرح یک الگوی کلان­سنجی پویا برای سیاستگزاری در اقتصاد ایران»، معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 7. دریکوند، سمیرا (1392)، «بررسی تأثیر تولید کل صنعت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ایران»، اولین همایش ملی الکترونیکی چشم­انداز اقتصاد ایران.
 8. سلیمی فر، مصطفی و قوی، مسعود (1381)، «تسهیلات بانک­ها و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 13.
 9. صمصامی، حسین و امیرجان، رضا (1390)، «بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن»، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 59.
  1. Brown, J., Fazzari, S., and M. Petersen, 2009. Financing Innovation and Growth: Cash Flow, External Equity, and the 1990s R&D Boom. Journal of Finance 64, 151-185.
  2.  Constantinos A., Persefoni T. and Lefteris T. (2014), “Classical Theory of Investment. Panel Cointegration Evidence from Thirteen EU Countries”, MPRA Paper No. 60598,
  3. Esfahani, H. S., K. Mohaddes, and M. H. Pesaran (2009), “Oil Export and the Iranian Economy”. The Quarterly Review of Economics and Finance. Vol 53. Issue 3.
  4. Fee, C., Hadlock, C., and J. Pierce, 2009. Investment, Financing Constraints, and Internal Capital Markets: Evidence from the Advertising Expenditures of Multinational Firms. Review of Financial Studies 22, 2361-2392.
  5. Fukumoto, M. (2012), Estimation of China's disaggregate import demand functions, China  Econ. Rev, Vol. 23 , pp. 434–444.
  6.  Gozgor, G.  (2014), Aggregated  and disaggregated  import  demand  in China: An  empirical  study, Economic Modelling, Vol. 43, pp. 1-8.
  7. Green, J and Villanueva, D (1997), Private Investment in Developing countries, An Empirical Analysis, IMF staff Papers, Vol 38, 315 – 328.
  8. Hadjimichael, M and Dhaneshwar, G, (1995), Public Policies and Private Saving and Investment in Sub-Sahran Africa: An Emprical Investingation, IMF, Working Papers, Vol 19.
  9. Lizal, L and Svejnar, J (2002), Investment Credit Rationing and Soft Budget Constraint: Evidence From Czeeh Panel Data, Working Paper, vol , 363, 80 – 110.
  10. Love, I. 2003. Financial Development and Financing Constraints: International Evidence from the Structural Investment Model. Review of Financial Studies 16, 765-791.
  11. Lütkepohl, Helmut (2007). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, New York: Springer-Verlag.
  12. Mokyr, J. (2005), ‘Long-Term Economic Growth and the History of Technology’, in P. Aghion and S. Durlauf (eds), Handbook of Economic Growth, Amsterdam: Elsevier.
  13. Ramirez, Miguel (2008), What explains Latin America's poor investment performance during the 1980-2001 period?: a panel unit root analysis , International Review of Applied Economics , vol 22 , 1 – 15.
  14. Rosenberg, N. (1994), Exploring the Black Box: Technology, Economics and History, Cambridge: Cambridge University Press.
  15. Shaker, K, (1993), Determinate of Private in Pakistan, IMF Working Paper, Vol 30.