محاسبه اثر بحران مالی جهانی بر صادرات غیر نفتی کشور به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

بحران مالی اخیر جهانی از دو مجرای «بخش مالی » و «بخش واقعی » بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار بوده است. در این مطالعه برای محاسبه میزان اثرگذاری بحران بر زیربخ شهای صادرات غیرنفتی کشور، پس از معرفی شاخ صهای «فصلی « ،» رشد روند » و «بحران »، این شاخ صها از ابتدای بحران مالی جهانی طی هفت فصل به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده زیربخ شهای اقتصادی را برحسب شدت بحران زدگی به سه دسته پا یین، متوسط و بالا تقسیم بندی کرده است و نشان می دهد که صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای زمستان 1386 تا انتهای تابستان 1387 یک تکانه منفی کوچک ) 50 / 12 درصدی(، از ابتدای پا ییز 1387 تا انتهای زمستان 1387 یک تکانه مثبت کوچک ) 36 / 12 ( و از ابتدای بهار 1388 تا پایان تابستان 1388 یک تکانه منفی بزرگ ) 5/ 45 درصدی( را تجربه کرده است. براساس نتایج، زیر بخ شهای با تکنولوژی بالا )فناورانه( و کشاورزی طی بحران مالی کمترین آسیب پذیری را داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impacts of Recent Global Crisis on IRAN’s Non-Oil Export Economy

نویسنده [English]

  • amin maleki
چکیده [English]

Review of recent financial crisis effects on developing countries show that countries with high degrees of trade openness, dependence on export earnings, concentrated export markets and low level of trade diversification, were affected more. After introducing four “seasonal”, “trend growth rates”, “sub-sector crisis” and “export crisis” indices, this paper studies the impacts of the global crisis on 28 sub-sectors of IRAN non-oil export economy using forecasting and projection techniques. Result of this study clusters these 28 sub-sectors to three low, medium and high damaged groups. Computation of the indices shows that “high-tech” and “agricultural” sub-sectors are in low damaged group. Also, trend of export crisis index show that after starting the crisis in 2007Q4, IRAN economy has confronted with a small negative impact (-12.5%) from 2008Q1 to 2008Q3, then a small favorable impact (12.36%) from 2008Q4 to 2009Q1 and finally a severe negative impact (-45.5%) from 2009Q2 to 2009Q4

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Crisis Index / ISIC / IRAN