نویسنده = عباس ابراهیمی
اندازه‌گیری توان رقابتی بانک‌ها در نظام بانکداری ایران

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 187-222

سعید صفری؛ عباس ابراهیمی


شناسایی عوامل کلیدی توسعه فناوری بخش غیردولتی در ایران

دوره 14، شماره 56، آذر 1389، صفحه 195-233

مهدی نداف؛ عباس ابراهیمی؛ علی جمالی