مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر براساس منطق فازی: ب هکارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن هرفیندال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد بازرگانی ( گرایش مالی)‌

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مالی دانشکده امور اقتصادی

چکیده

شاید یکی از مه مترین مباحث اقتصادی روز در سراسر دنیا بحث رقابت پذیری و ارتقای وضعیت صنایع مختلف برای بقا و رشد در عرصه متلاطم بازارهای جهانی باشد. این مسأله در کشور ما هم اخیراً با تأکید بر فرآیند توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. فرآیند توسعه صنعتی فرآیندی است که براساس آن وضعیت موجود صنایع مختلف براساس شاخ صهای متنوع سنجیده شده و ضمن شناسایی نقاط ضع ف و قو ت و ارائه راهکارهای مناسب، درباره توسعه و جهت گیری آینده آ نها تصمیم گیری م یشود. این مسأله در ایران با شناسایی و کمک به صنایع برتر و مختلف تولیدی و خدماتی با هدف افزایش صادرات غیرنفتی دنبال می شود؛ لذا بررسی و ارزیابی صنایعی که قدرت رقابت پذیری دارند بسیار اهمیت خاصیدارد. این مقاله برای بررسی و شناسایی صنایع مختلف و انتخاب صنایع برتر از نظر معیارهای رقابت پذیری به ارائه مدلی مبتنی بر مدل رقابت پذیری پورتر براساس تکنیک های چندمعیاره فازی م یپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Measuring Competitiveness of Industries in Iran Capital Market Based on Porter 5F's Model: Using Herfindahl-Hirschman Index

نویسندگان [English]

  • saeid khomoradi 1
  • ali jamali 2
  • abbas ebrahimi 3
  • adel afkhami 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Competitiveness and its reinforcement for growing and surviving is one of the most important economic agenda in the world. This subject is the result of challenging economic world. In our country also this subject is recently observable, by emphasizing on process of industrial development. The process of industrial development is the process of verifying current situation of different industries based on different criterion and besides recognizing strengths and weaknesses of them. Then it can give some strategies for improving future navigations. In Iran following this subject by recognizing and evaluation of the best industries with the purpose of increasing non-oil exports has been regarded. So evaluating the industries is of importance and presenting new methods in this way is important. This article will provide a new method based on Porter and FMADM techniques for selecting and ranking of better industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porter Model / Hirschman-Herfindal Index / FTOPSIS
  • Fuzzy Logic / Competitiveness / Industries