شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء قابلیت های پویا در صنایع کوچک و متوسط( مطالعه موردی صنایع کردستان) .با استفاده از مدل (ISM) و مدل (DEMATEL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، استادیار دانشگاه بوعلی همدان

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد همدان، کارشناس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان

چکیده

در دنیای مدرن و به ویژه سال‌های اخیر صنایع کوچک و متوسط ​​نقش مهمی در متغیرهای مانند رشد اقتصادی، رقابت و حل و فصل بحران بیکاری داشته‌اند. این مقاله باهدف تدوین یک مدل ساختاری تفسیری با استفاده از دو روش ISM و DEMATEL به بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار در ارتقای قابلیت‌های صنایع کوچک و متوسط در صنایع استان کردستان پرداخته است. بر اساس بررسی مقالات، متون، منابع مرتبط، و نظرخبرگان ازطریق پرسشنامه وتحلیل مقایسه‌ای داده ها، درمجموع 20 عامل مهم و موثر، شاخص‌های مرتبط برای ارتقای قابلیت‌های پویا در صنایع کوچک ومتوسط شناسایی شد.جامعه آماری این پژوهش کلیه خبرگان و صنعتگران مسلط به موضوع تحقیق بود که در نهایت جهت شناسایی وتحلیل عوامل،15 نفراز کارشناسان و مهندسین صنعتی همکاری نمودند. تحلیل مدل ساختاری نشان دادکه متغیر سیاست‌ها، قوانین ومقررات دولتی به‌عنوان سنگ زیربنای مدل عمل می‌کند و در دسته متغیرهای مستقل قرار می‌گیرد و دارای قدرت هدایت بالا و شدت وابستگی پایین است و برای شروع ارتقای قابلیت‌های پویا باید در مرحله اول روی آنها تاکید کرد ویازده متغیردردسته متغیرهای ارتباط یا متصل هستندکه دارای قدرت هدایت و وابستگی بالا هستند و هرنوع تغییر درآنان می‌تواند سایر عوامل را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین درتحلیل مقایسه‌ای روش دیماتل متغیر فرهنگ صنعتی‌سازی به عنوان اثرگذارترین عامل تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Effective Factors on the Promotion of Dynamic Capabilities in Small and Medium Industries (Case Study of Kurdistan Industries) Using ISM Model and DEMATEL Model

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Sohrabi 1
  • mojtaba rostami 2
1 Buali Sina University, economics and social silences faculty member
چکیده [English]

In today's modern world, small and medium industries have played an important role in the variables such as economic growth, competition, and the decrease of the unemployment crisis. In this paper, the purpose of compiling a structured interpretation model using the two methods of ISM and DEMATEL to examine the role variables affecting the promotion of small and medium enterprises' capabilities in Kurdistan have been discussed. Based on the review of articles, texts, related resources, and opinion polls through a questionnaire and comparative analysis of data, a total of 20 important and effective factors, related indicators for the promotion of dynamic capabilities were identified in the small and mid-sized industries. Analysis of the structural model showed that the policy variable, government rules and regulations act as an underlying factor of the model, and are categorized into independent variables with high conductivity and low dependency. To begin with the promotion of dynamic capabilities they should be emphasized in the first step. In the comparative analysis of the dynamic alternative model of industrialization, the most important factor was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Entreprises / Interpretive Structural Model (ISM) / DEMATEL / Dynamic Capabilities / Development
امین بدختی، ع ؛ زرگر،م.(1390). بررسی موانع موجود در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارائه چارچوب حمایت از این بنگاه‌ها، نشریه کار و جامعه، 138،34-48
رستمی، مجتبی (1388)، راهکارهای توسعه بازارچه مرزی مطالعه موردی باشماق مریوان،پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علم وصنعت ایران
عمید، ا. ؛ غمخواری, م.(1388) بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط در ایران.‎فصلنامه چشم انداز مدیریت،9(32)، 183-202
فیض پور، م؛ ده موبد، ب.(1386)، موانع و زمینه‌های نوآوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط، اولین کنفرانس ملی کارافرینی، خلاقیت و سازمان‌های آینده، تهران، شرکت اندیشه‌گران علم و فناوری کارآفرینی ایرانیان NCECOF01_011: ( ﻣﻘﺎﻟﻪ) COI ﺷﻨﺎﺳﻪ https://www.civilica.com/Paper-NCECOF01-NCECOF01_011.html
نوتاش,م ؛ عقبی طلب, ع. (2007). عوامل کلیدی انتشار تکنولوژی در صنایع کوچک و متوسط ایران. دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی, 5, 63-74.‎
‎نوری, ج., عباس پور, م., ؛ مقصود لو کمالی, ب. (2007). ارزیابی زیست محیطی سیاست‌های استراتژیک توسعه صنعتی ایران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست,8(2), 25-37.‎
  Balogun, O. A., Nazeem, A., & Agumba, J. N. (2016). Determinants Predicting Credit Accessibility within Small and Medium-sized Enterprises in the South African Construction Industry. Procedia Engineering, 164, 473-480. 
Chittithaworn, C., Islam, M. A., Keawchana, T., & Yusuf, D. H. M. (2011). Factors affecting business success of small & medium enterprises (SMEs) in Thailand. Asian Social Science, 7(5), 180.
Fitriati, R., & Rustanto, A. (2013). The Mapping of Small and Medium Creative Industries in Depok in Preparation of Regional Competitiveness. American Journal of Economics,3(1), 52-61.
Gabus, A., & Fontela, E. (1972). World problems, an invitation to further thought within the framework of DEMATEL. Battelle Geneva Research Center, Geneva, Switzerland.
Kiessling, T., Harvey, M., Moeller, M., & Hebdon, A. (2011). Small and medium size firms top management teams’ decision-making in global acquisitions. International Journal of Transitions and Innovation Systems, 1(4), 346-366.
Liu, M. (2016). A Study of the Market Failure in the Financing of High-Tech SMEs and the Governmental Intervention. Open Journal of Social Sciences, 4(03), 163-169
Lixin, M. A. (2012). The Applications of ISM Model. Studies in Mathematical Sciences, 5(1), 27-32.
Luthra, S., Kumar, V., Kumar, S., & Haleem, A. (2011). Barriers to implement green supply chain management in automobile industry using interpretive structural modeling technique: An Indian perspective. Journal of Industrial Engineering and Management, 4(2), 231-257.
Ma, L. (2012). The Applications of ISM Model. Studies in Mathematical Sciences،5 (1), 27–32.
 Mendes, L. (2012). Clean Technologies and Environmental Management: A Study on a Small Dairy Industry in Brazil.Resources and Environment, 2(3), 100-106.
Michael, M. S., Saban, G., & Abdurahman, A. Z. A. (2016). Factors Affecting Non-exporting Small and Medium Enterprises’ Intention to Export: Resource Based Approach.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 199-206.
Mirhosseini, S. V., & GHanbari, M. R. (2010). Investigation of industrial rated clusters in iran and other selected countries.Management Science and Engineering, 4(4), 33-53
Oncioiu, F. R. (2009). Internationalization of SME’s in the Context of the Economic Crises. Economics and Applied Informatics. Years XV – no 2 - ISSN 1584-0409
Osotimehin, K. O., Jegede, C. A., Akinlabi, B. H., & Olajide, O. T. (2012). An evaluation of the challenges and prospects of micro and small scale enterprises development in Nigeria. American International Journal of Contemporary Research, 2(4), 174-185.
Pillai, R. N. (2010). Inventory management performance in machine tool SMEs: What factors do influence them?. Journal of Industrial Engineering and Management, 3(3), 542-560.
 Rahman, M. N. A., Doroodian, M., Kamarulzaman, Y., & Muhamad, N. (2015). Designing and validating a model for measuring sustainability of overall innovation capability of small and medium-sized enterprises. Sustainability, 7(1), 537-562.
Rahnama, A., Mousavian, S. J., Eshghi, D., & Alaei, A. (2011). The Role of Industrial Incentives in Development of Small and Medium Industries. International Journal of Business Administration, 2(4), 25.
Sage, A.P. (1977), Interpretive Structural Modeling: Methodology for Large-Scale Systems, McGraw-Hill, New York, NY.
Warfield, J. N. (1974). Developing subsystem matrices in structural modeling. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, (1), 74-80.
Wu, W. W. (2008). Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach. Expert Systems with Applications, 35(3), 828-835.
Yin, S. H., Wang, C. C., Teng, L. Y., & Hsing, Y. M. (2012). Application of DEMATEL, ISM, and ANP for key success factor (KSF) complexity analysis in R&D alliance. Scientific Research and Essays, 7(19), 1872-1890.