نظام حقوق مالکیت فکری مناسب برای کشورهای درحال توسعه: با اشاراتی در مورد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

یکی از پرسش‌های دائمی درمورد حقوق مالکیت فکری این است که نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه نوع نظام حقوق مالکیت فکری برای کشورهای درحال‌توسعه مفیدتر است. برای پاسخ به این پرسش دوگانه، در پژوهش حاضر از یک‌سو به بررسی مطالعات و تحقیقات تجربی درمورد آثار درون‌زاد و برون‌زاد حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به بررسی سیر تحول نظام حقوق مالکیت فکری سه اقتصاد نوظهور هند، کره‌جنوبی و چین پرداخته شده تا رهنمودهایی درمورد ایران ارائه شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حقوق مالکیت فکری تأثیری مثبت بر توسعه اقتصادی داشته و کشورهای درحال‌توسعه بهتر است هماهنگ با توسعه اقتصادی خود به تقویت نظام حقوق مالکیت فکری خود بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Appropriate Intellectual Property Rights Regime for Developing Countries: With Suggestions for Iran

نویسنده [English]

  • vahid bozorgi
چکیده [English]

One of the persisting questions as regards to the intellectual property rights (IPR) has been the dual question concerning the role of IPR in economic development and the appropriate IPR regime for developing countries. To answer this question, we have embarked on a twofold exploration of the empirical research on emerging economies of China, India and South Korea on the other. Research findings suggest that IPR protection generally contributes to economic development and developing countries are recommended to reinforce their IPR regimes in parallel with their economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Rights / Economic Development / Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectuall Property Rights / Worls Trade Organization / Iran
بزرگی، وحید (1389) درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران. تهران: قومس.
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (برگزارکننده) (1389) مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
زرکلام، ستار (1388) حقوق مالکیت ادبی و هنری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
فتحی‌زاده، امیرهوشنگ (1391) تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه برای دریافت درجه دکتری مدیریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی.
نوروزی، حسین (1389) بررسی اثرات اقتصادی و تجاری اجرای استانداردهای بین‌المللی حقوق مالکیت فکری ازجمله موافقت‌نامه تریپس در ایران و بررسی تجربه سایر کشورها. پژوهش انجام شده در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
وکیل، امیر ساعد (1383) حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران. تهران: مجد.
Bedi, Neena, P. M. S. Bedi and Balwinder S. Sooch (2013) “Patenting and R&D in Indian Pharmaceutical Industry: Post-TRIPS Scenario.” Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 18, March, p. 105–110.
Cheung, Gordon C. K. (2009) Intellectual Property Rights in China: Politics of Piracy, Trade and Protection. London and New York: Routledge.
Cox, Alan and Kristina Sepetys (2006) Intellectual Property Rights Protection in China: Litigation, Economic Damages, and Case Strategies, in Gregory K. Leonard and Lauren J. Stiroh, “Economic Approaches to Intellectual Property: Policy, Litigation and Management”, New York: NERA economists Gregory. Available at: http://www.nera.com/content/dam/nera/publications/archive1/PUB_IPR_Protection_China_IP1138.pdf.
Dinopoulos, Elias and Paul Segerstrom (2008) “Intellectual Property Rights, Multinational Firms and Economic Growth.” Available at: http://bear.cba.ufl.edu/dinopoulos/Research.html.
Eicher, Theo S. and Monique Newiak (2013) “Intellectual Property Rights as Development Determinants.” Canadian Journal of Economics, vol. 46, issue 1, p. 4-22.
Fink, Carsten and Keith E. Maskus, eds. (2005) Intellectual Property and Development: Lessons from Recent Economic Research.  Washington, D.C.: The World Bank.
Gervais, Daniel J. (2005) “Intellectual Property, Trade & Development: The State of Play.” Fordham Law Review, vol. 74, issue 2, p. 505-535.
Greene, William (2007) The Emergence of India’s Pharmaceutical Industry
and Implications for the U.S. Generic Drug Market. Working  Paper  No. 2007-05-A. Office of Economics of the U.S. International Trade Commission.
Hassan, Emmanuel, Ohid  Yaqub, and Stephanie Diepeveen (2010) Intellectual Property and Developing Countries: A Review of the Literature. Santa Monica, California: RAND Corporation.
Kamiike, Atsuko and Takahiro Sato (2012) “The TRIPs Agreement and the Pharmaceutical Industry: The Indian Experience.” Available at: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/rp/publications/no11/11-07_Kamiike&Sato.pdf.
Kapoor, Amit and Sankalp Sharma (2015) Intellectual Property Rights in India: Innovation and Competitiveness in the Indian Context. The National Bureau of Asian Research, India’s Innovation and IP Policies Working Paper. Available at: http://nbr.org/downloads/pdfs/ETA/IIP_kapoor_sharma_workingpaper_070815.pdf.
Kassner, Gillian (2012) China’s IP Reform: State Interests Align with Intellectual Property Rights. Available at: http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/chinas-ip-reform-state-interests-align-with-intellectual-property-protection-again.
Khanna, Aman Raj and Hemant Krishan Singh (2015) “India’s IPR Regime: Reconciling Affordable Access with Patent Protection”. Strategic Studies Programme, Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER). Available at:  http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/India’s_IPR_Regime.pdf.
Kim,  Linsu (2003) Technology Transfer and Intellectual Property Rights: The Korean Experience. ICTSD and UNCTAD Issue Paper No. 2. Available at: http://www.ictsd.org/downloads/2008/06/cs_kim.pdf.
Kim, Yee Kyoung, Keun Lee and Walter G. Park (2006) Appropriate Intellectual Property Protection and Economic Growth in Countries at Different Levels of Development. Paper was presented at the International Conference organized by the Korean Economic Association, August, Seoul, Korea. Available at:  https://www.american.edu/cas/faculty/wgpark/upload/Intellectual-Property-Rights.pdf.
Kiran, Ravi and Sunita Misra (2009) “Changing Pragmatics of Indian Pharmaceutical Industry in Pre & Post TRIPS Period”. International Journal of Business & Management 4(9), p. 206-220.
Kiran, Ravi and Sunita Misra (2011) “Research and Development, Exports and Patenting in the Indian Pharmaceutical Industry: a Post-TRIPS Analysis.” Eurasian Journal of Business and Economics 4 (7), p. 53-67.
Kumar, Nagesh (2003) “Intellectual Property Rights, Technology and Economic Development: Experiences of Asian Countries.” Economic and Political Weekly, Vol. 38, No. 3, pp. 209-215+217-226.
Kumar, Nagesh and Java Prakash Pradhan (2003) “Economic Reforms, WTO and Indian Drugs and Pharmaceuticals Industry.”  Paper presented at the Seminar on Economic Reforms and Health Sector in India, Centre for Multi-Disciplinary Development Research (CMDR) in Dharward on Feb. 11-12.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2005) Promoting IPR Policy and Enforcement in China: Summary of OECD-China Dialogues on Intellectual Property Rights Policy and Enforcement. Available at: https://www.oecd.org/sti/sci-tech/34954053.pdf.
Ostergard, Robert L. (2014) “Economic Growth and Intellectual Property Rights Protection: A Reassessment of  the Conventional Wisdom.” In Daniel J Gervais, ed. Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era. Oxford: Oxford University Press, p. 3-40.
Park, Walter and Douglas Lippoldt (2003) “The Impact of Trade-Related Intellectual Property Rights on Trade and Foreign Direct Investment in Developing Countries.” OECD Trade Policy Working Paper. Available at: http://www.oecd.org/trade/tradedev/2960051.pdf.
Park, Walter and Douglas Lippoldt (2004) “International Licensing and the Strenghtening of Intellectual Property Rights in Developing Countries.” OECD Trade Policy Working Paper No.10. Available at: http://webdomino1.oecd.org/olis/2004doc.nsf/Linkto/td-tc-wp(2004)31-final.
Ray, Amit Shovon and Saradindu Bhaduri (2008) Co-evolution of IPR Policy and Technological Learning in Developing Countries: A Game-theoretic Model. Paper presented in the IV Globelics Conference at Mexico City, September 22-24. Available at:  https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/36863/Amit_Shovon _Co_evolution.pdf ?sequence=1&isAllowed=y.
Rea, Teresa Stanek (2013) Intellectual Property Trends and Developments with China. Available at: https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/intellectual-property-trends-and-developments-china.
Sattar, Abdul and Tahir Mahmood (2011) “Intellectual Property Rights and Economic Growth: Evidence from High, Middle and Low Income Countries.” Pakistan Economic and Social Review, vol. 49, no. 2, Winter, p. 163-186.
Schiappacasse, Mikhaelle (2004) “Intellectual Property Rights in China: Technology
Transfers and Economic Development.” Buffalo Intellectual Property Law
 Journal
, Vol. 2, Summer, p. 164-185.
Suttmeier, Richard P. and Xiangkui Yao (2011) China’s IP Transition: Rethinking Intellectual Property Rights in a Rising China. The National Bureau of Asian Research Special Report No. 29.
United States International Trade Commission (2011) China: Effects of Intellectual Property Infringement and Indigenous Innovation Policies on the U.S. Economy. Available at: https://www.usitc.gov/publications/332/pub4226.pdf.
http://webdomino1.oecd.org.
http://www.ictsd.org.
http://www.indiaenvironmentportal.org.in.
https://www.american.edu.
https://www.oecd.org.
https://www.usitc.gov.
https://www.uspto.gov.
www.wipo.int.