معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ( مسئول مکاتبات)‌

چکیده

وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری می باشد. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیونهای بین المللی در قالب کتب، مقالات و گزارشها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. همچنین در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نگردیده و تفکیک میان افعالی هم چون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده است و علائمی غیر دیداری قابل ثبت نیستند. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری قادر است که معیار های احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد نماید و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم می باشد. در نهایت چند توصیه سیاستی برای اصلاح قانون ثبت علائم تجاری پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Trademark infringement Criterion Based on Common Civil Responsibility Roles and Trademarks Feature in Iran and United State

نویسندگان [English]

  • Farid Ahmadian Moghadam 1
  • MirGhasem Jafarzadeh 2
1 Attorney at law
2
چکیده [English]

Loyalty and Trust of customers are precious from economical point of view for the trademark. Hence by infringement of trademark the abuser will earn profit of the owner. The main goal of the study is comparative evaluation of trademark refinement criterion between Iran and United States. For this purpose constitution, international convention and agreements, books, reports and literature were investigated and process of judgment and court decisions on trademark infringement was compared in Iran and United States of America. Results showed criterion to confirm similarity between two trademarks has emphasis on appearance, sound, spelling and dilution. Researchers believe that by increase in similarity between trademarks the process of infringement criterion will be less complicated. Results showed there is no clear and complete criterion description in Iranian Law. Also there is no clear evidence for differentiation of imitation and impersonation in Iranian Law. Result showed legal procedure has great potential to create trademark refinement criterion base on trademark characteristic and liability. Also results confirms that legal process in the United States with mentioned trademark infringement criterion has decreased argument into minimum for quality infringement criterion. Finally justifications to improve trademark roles and regulations was recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trademark Infringement / Intellectual Property / Iran
  • United States / Civil Responsibility
اصلانی، حمیدرضا (1389)؛ حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر: دوره حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان، ص 288.
اصلانی حمیدرضا (1386)؛ «معیارها و آثار تعیین محل وقوع نقص حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، ش. 2، صص 21-33.
باقری محمود و زهرا بابایی (پاییز و زمستان 1390)؛ «حمایت از علایم تجاری در برابر رقابت غیرمنصفانه»، مجله علمی ـ پژوهشی خصوصی. دوره هشتم، ش.2، صص 85-102.
باقری محمود و مجتبی نیر (1390)؛ «شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره برداری از علائم تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش. 56، صص 39-409.
پورنوری، منصور (1383)؛ حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علائم تجاری و اختراعات، مهد حقوق.
حبیبا سعید و مجید حسین‌زاده (1392)؛ «تحلیل دکترین رقیق‌سازی (دکترین نقص دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 43، ش. 1، بهار 1392، صص 17-35.
حبیبا سعید و ابراهیم چاوشی لاهرود (1392)؛ «بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به‌عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت»، حقوق تطبیقی. دوره 103، ج. 11، ش. 1، صص 75-94.
شمس، عبدالحمید (1392)؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه.
صادقی، سوره (1389)؛ «علائم تجاری غیرسنتی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش. 17، صص 84-567.
صادقی محمود و خلج یوسفی (1386)؛ «حمایت از نشان‌های تجاری در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای»، فقه و حقوق، سال چهارم، ش. 14، صص103-129.
کریمی، م. ح. (1389)؛ علائم تجاری در حقوق ایران،  مجمع علمی و فرهنگی مجد.
کرم‌زاده شیری، فائزه و محمد عبداللهی ازگمی (1388)؛ نرم‌افزاری برای جستجو و بازیابی خودکار علائم تجاری. اولین کنفرانس ملی مهندسی نرم‌افزار ایران.
لطیفی مهدی (1389)؛ «حقوق مالکیت معنوی»، مجله معرفت، ش. 53، صص 30-19.
عامری فیصل (1388)؛ «نقدی بر قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386 با عنایت به مقررات تریپس». ویژه‌نامه WTO. سال یازدهم، ش. 27، صص 156-129.
معین‌الاسلام، محمد (1388)؛ «نگاهی به قانون جدید حمایت از مالکیت‌های صنعتی»، فصلنامه اقتدار علمی - اقتدار ملی، صص 80-67.
میرحسینی، سیدحسن (1390)؛ حقوق علائم تجاری، نشر میزان.
مشهدیان شهاب و سعید دلفانی (1390)؛ «قرارداد استفاده از علامت تجاری»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، ش. 54، صص 150-117.
نادی محمدعلی و شیرین قهرمانی (1389)؛ «مدل‌یابی معادلات ساختاری روابط انجام رابطه، ارزش علامت تجاری و صلاحیت تأمین‌کننده در بین خریداران محصولات شرکت بین‌المللی ارگ طلایی: موردپژوهی هفت کشور»، دوره  5، ش. 13، صص 70-55.
 
فاراب شیر و فاراب (1388)، /9/1388 از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران. تجدید نظر: شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 22/4/1389 به شماره دادنامه 465.
شرکت تعاونی چند منظوره اعتماد یزد  علیه شرکت آبیک (1390)؛ دادنامه دادگاه تجدید نظر شماره 500579.
هنکل و احمد پهلوان و شرکا (1375)؛ رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور (اصراری). رأی شماره: 23 - 20/9/1375 .
Am. Express Co. V. Am. Express Limousine Serv. LTD. (E.D.N.Y. 1991); 772 F. Supp. 729, 733, 21 U.S.P.Q.2d 1009, 1012. Available online at: http://www.leagle.com/decision/19911501772FSupp729_11401.xml/AMERICAN%20EXP.%20v.%20AMERICAN%20EXP.%20LIMOUSINE%20SERVICE
Apple Computer, Inc. V. Formula International, INC.(9th Cir. 1984); 725 F.2d 521, 526, 221. U.S.P.Q. 762, 766. Available online at: http://scholar.google.com/scholar
Banner Be. (2012); Trademark Infringement Remedies, Bloomberg BNA; Second edition.
Beebe B., Cotter C., Lemley M.A., Menell P.S. and Merges R.P. (2011); Trademarks, Unfair Competition, and Business Torts (Aspen Casebook Series). Aspen Publishers.
BEER NUTS, INC. V. CLOVER CLUB FOODS CO. (1986). 805 F.2d 920, 925, 231 U.S.P.Q.1986. http://openjurist.org/805/f2d/920
BOSTON ATHLETIC ASS’N V. SULLIVAN. (1st Cir. 1989). 867 F.2d 22, 30, 9 U.S.P.Q.2d 1690, 1696. Available online at: http://openjurist.org/867/f2d/22
CBS, INC. V. MORROW, 708 F.2d 1579, 218 U.S.P.Q. 198, 200 (Fed. Cir.1983)AVAILABLE ONLINE AT: http://openjurist.org/708/f2d/1579/cbs-inc-v-morrow
Chen, C.F., Chang, Y.Y. (2008); “Airline Brand Equity, Brand Preference, and Purchase Intentions- The Moderating Effects of Switching Costs”, Journal of Air Transport Management.
CHEVRON CHEM. CO. V. VOLUNTARY PURCHASING GRPS.(5th Cir. 1981). 659 F.2d 695, 704 212 U.S.P.Q. 904, 912. Available online at: http://www.leagle.com/decision/19811354659F2d695_11244.xml/CHEVRON%20CHEMICAL%20CO.%20v.%20VOLUNTARY%20PURCHASING%20GROUPS
CHINA HEALTHWAYS V. WANG.  (Fed. Cir. 2007). 491 F.3d 1337, 83 U.S.P.Q.2d 1123. Avilable online at: http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1158214.html
COCA-COLA CO. V. SNOW CREST BEVERAGES, 64 F. Supp. 980 (D. Mass. 1946). Available online at: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/64/980/1952955/
CONT’L NUT CO. V. LE CORDON BLEU, S.A.R.L. (C.C.P.A. 1974). 494 F.2d 1395, 181 U.S.P.Q. 646,647. Available online at: https://scholar.google.com/scholar_case?case=14062666081898046520&q=Cont%E2%80%99l+Nut+Co .+v.+Le + Cordon+ Bleu&hl =en&as_sdt=2006&as_vis=1
DOWNTOWNER CORP. V. UPTOWNER INNS, INC., (1996). 178 U.S.P.Q. 105, 109 (T.T.A.B.)IN RE M. SERMAN & CO. (T.T.A.B. 1984). 223 U.S.P.Q. 52, 53. Available online at: http://www.bitlaw.com/source/tmep/1207_01.htm
DAIMLERCHRYSLER V. THE NET. (6th Cir. 2004). 388 F.3d 201, 206, 72 U.S.P.Q.2d 1912, 1915. Available online at: http://www.finnegan.com/publications/updatenewsletters/pubdetail.aspx?pub=12616
EDISON BROS. STORES, INC. V. COSMAIR, INC.(S.D.N.Y. 1987). 651 F. Supp. 1547, 1555, 2,U.S.P.Q.2d 1013, 1019. http://www.leagle.com/decision/19872198651FSupp1547_11935.xml/EDISON%20BROS.%20STORES,%20INC.%20v.%20COSMAIR,%20INC
ENVIROTECH CORP. V. SOLARON CORP.(T.T.A.B. 1981). 211 U.S.P.Q. 724, 733. http://www.plainsite.org/dockets/psjdjlta/uspto-trademark-trial-and-appeal-board/envirotech-corporation-v-solaron-corporation/
FRANKLIN MINT CORP. V. MASTER MFG. CO.(C.C.P.A. 1981). 209 U.S.P.Q. 350, 354 (T.T.A.B.1980), aff ’d, 667 F.2d 1005, 212 U.S.P.Q. 233 Available online at: http://www.leagle.com/decision/19811672667F2d1005_11508.xml/FRANKLIN%20MINT%20CORP.%20v.%20MASTER%20MFG.%20CO.
FREEDOM FED. SAV. & LOAN ASS’N V. HERITAGE FED. SAV. & LOAN ASS’N, 210 U.S.P.Q. 227, 231 (T.T.A.B. 1981..available online at: http://www.leagle.com/decision/19851933757F2d1176_11753.xml/FREEDOM%20SAV.%20AND%20LOAN%20ASS%27N%20v.%20WAY
FREHLING V. INT’L SELECT GRP.(11th Cir. 1999). 192 F.3d 1330, 1337, 52 U.S.P.Q.2d 1447. SEE: 2003 Trademark Law Decisions of the Federal Circuit.P32. available online at: http://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr
FORUM CORP. OF N. AM. V. FORUM, LTD., (1950). 903 F.2d 434, 14 U.S.P.Q.2d 1950,: Available online at:http://scholar.google.com/scholar_case?case=176193464384 77191958&q=Forum+Corp.+of+N.+Am.+v.+Forum,+Ltd&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1
GAN R. (2009); “Trademark Law Decisions of the Federal Circuits, American University Law Review”. Available online at: http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=aulr
GEN. MILLS, INC. V. KELLOGG CO., 824 F.2d 622, 3 U.S.P.Q.2d 1442, 1445 (8th Cir. 1987). Aavailable online at: http://openjurist.org/824/f2d/622/general-mills-inc-v-kellogg-company-kellogg-company
GIANT FOOD, INC. V. NATION’S  FOOD SERVICE, INC.(FED.CIR.1983).710 f2d 1565,1570,218 USPQ 390. Available online at: http://openjurist.org/710/f2d/1565
GUCCI V. GUCCI SHOPS, INC.(S.D.N.Y.1988). 688 F. Supp. 916, 7 U.S.P.Q.2d 1833. Available online at: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/688/916/2134716/
HELENE CURTIS INDUS., INC. V. CAREW PRODS., INC.(T.T.A.B. 1960). 124 U.S.P.Q. 429. Available online at: http://www.oblon.com/sites/default/files/ttab/2008/78734301.pdf
HENRI’S FOOD PRODS. CO. V. KRAFT, INC.(7th Cir. 1983). 717 F.2d 352, 220 U.S.P.Q. 386,388–89. Available online at: http://openjurist.org/717/f2d/352
INDUCT-O-MATIC CORP. V. INDUCTOTHERM CORP.(6th Cir. 1984 ). 747 F.2d 358, 224 U.S.P.Q. 119, 122–23. Available online at: http://openjurist.org/747/f2d/358/induct-o-matic-corporation-v-inductotherm-corporation
In Re Sawyer of Napa, INC. (T.T.A.B. 1983); 222 U.S.P.Q. 923, 924. http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/2006/76590006.pdf
In Re Akzona, INC., 219 U.S.P.Q. 94, 95–96 (T.T.A.B. 1983); Trademark Trial and Appeal Board, Paper No. 13.available online at: http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/1999/75079940.pdf
In Re Sarkli, LTD. (Fed. Cir.1983); 721 F.2d 353, 354–55, 220 U.S.P.Q. 111, 113). Available online at:http://likelihoodofconfusiontrademark.com/TMEP1207.html
In Re Tia Maria, INC. (2012); 188 U.S.P.Q.524, 525–26. Available online at: http://tmep.uspto.gov/RDMS/mashup/html/page/manual/TMEP/Oct2012/TMEP-1200d1e5616.xml
In Re Electrolyte Labs., INC. (Fed. Cir. 1990); 929 F.2d 645, 647, 16 U.S.P.Q.2d 1239, 1240. Available online at: http://www.leagle.com/decision/ 1990184391 3F2d930 _11716.xml/IN%20RE%20ELECTROLYTE%20LABORATORIES,%20INC.
Keller, K. and D.R. Lehmann (2006); “Brands and Branding Research: Research Findings and Future Priorities”, Journal of Mark Sci, pp. 740-759.
LINDY PEN CO. V. BIC PEN CORP.(9th Cir. 1984). 725 F.2d 1240, 226 U.S.P.Q. 17, 20. Available online at: http://www.leagle.com/decision/19932382982F2d1400_12165.xml/LINDY%20PEN%20CO.%20INC.%20v.%20BIC%20PEN%20CORP
MARKER INTERNATIONAL V. DEBRULER(D. Utah 1986).635 F. Supp. 986, 228 U.S.P.Q. 906, 917 ,available on line: http://scholar.google.com/scholar_case?case=1313830550807 843465&q= Marker+Int%E2%80%99l+v.+D eBruler, &hl=en&as_sdt =2006&as_vis=1
Mary Kay Cosmetics, Inc. V. Société Anonyme Laboratoire Rene Guinot.(T.T.A.B. 1981). 217 U.S.P.Q. 975
Mealem Y, Yacobi Y and G. Yaniv (2010); “Trademark Infringement and Optimal Monitoring Policy”, Journal of Economics and Business, vol. 62, issue 2, pp.116-128.
MOBIL OIL CORP. V. PEGASUS PETROLEUM CORP. (2d Cir. 1987) 818 F.2d 254, 2 U.S.P.Q.2D 1677, 1679. Available online at:http://www.leagle.com/decision/19871072818F2d254_11036.xml/MOBIL%20OIL%20CORP.%20v.%20PEGASUS%20PETROLEUM%20CORP
MR. TRAVEL, INC. V. V.I.P. TRAVEL SERV., INC., (1967). 268 F. Supp. 958, 962, 153. Available online at: http://openjurist.org/385/f2d/420
Qualitex Co. V. Jacobson Products CO. (1995); 514 US 159 - Supreme Court. 15 U. S. C. § 1127.available online at: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/case.html
Restatement (Third) of Unfair Competition. (1995); The American Law Institute. Chapter 4, Appropriation of Trade Values, Topic 2. Trade Secrets (Sections 39-40). Available online at: http://is.muni.cz/th/169953/pravf_m/Extract_III.pdf
Starbucks Corp V. Wolf’s Borough Coffee, INC.(2d. Cir. 2009); 588 F.3d 97. Available online at: http://openjurist.org/477/f3d/765
Seligman & Latz, Inc. V. Merit Mercantile Corp. (T.T.A.B. 1984); 222 U.S.P.Q.2d 720. Available online at: http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues /1999/98504.pdf
Textron, Inc. V. Maquinas Agricolas “Jacto” S.A., (T.T.A.B. 1982). 215 U.S.P.Q. 162, 163.  Available online at: http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/ 2dissues/ 2005/ 91155117.pdf
Palm Bay V. Veuve Clicquot.(Fed. Cir. 2005); 396 F.3d 1369, 1372, 73 U.S.P.Q.2d 1689,1692. Available online at: http://www.frosszelnick.com/palm-bay-imports-inc-v-veuve-clicquot-ponsardin-maison-fondee-en-1772
Peeples V. Orkin Exterminating CO. 1964. 244 S.C. 173 (1964); 135 S.E.2d 845. Available online: http://law.justia.com/cases/south-carolina/supreme-court/1964/18201-1.html
Pizzeria Uno Corp. V. Temple (1983); 747 F.2d 1522, 224 U.S.P.Q. 185, available online at: http://www.leagle.com/decision/1983951566FSupp385_1875.xml/PIZZERIA%20UNO%20CORP.%20v.%20TEMPLE
Singapore Treaty on the Law of Trademark. http://wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html Regulation under the Singapore Treaty on the Law of Trademark: http://wipo.int/treaties/en/ip/singapore/regulations.html
Section 15. United State Constitution § 1052(e)(5).
Section 15. United State Constitution § 1127
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement (1971); Available online at: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
VITA GD, The TRIPs Agreement and Technological Innovation (2013, November–December); Journal of Policy Modeling, vol. 35, issue 6, pp. 964-977
Zaichkowsky J.L. (2006); “The Psychology behind Trademark Infringement and Counterfeiting”, Psychology Press.