تأثیر بهبود مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مؤلفه ها را توضیح دهند. در این میان برخی از اقتصاددانان معتقدند فراوانی منابع طبیعی به واسطه تشدید رفتارهای رانت جویانه در اقتصاد، اختلال در تخصیص منابع، افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی، ضعف مدیریت دولت ها در استفاده از این منابع جهت گسترش تقاضای سرمایه انسانی باعث تشدید مهاجرت نخبگان در کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی می شود. در حالی که مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی به عنوان یک عامل جاذبه مطرح است که میتواند موجب کاهش خروج خیل وسیع نخبگان از کشورهای فوق الذکر شود. با توجه به نقش مهم مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی بر مهاجرت نخبگان، پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر مدیریت فراوانی منابع طبیعی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته به ایالات متحده آمریکا طی دوره 2014-1996 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آنکه مدیریت فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی ارتباط منفی و معنادار بر مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه یافته دارد. همچنین یافته های اقتصادسنجی مطالعه، ارتباط منفی و معنادار شاخص شکاف رفاهی و شکاف دستمزد حقیقی با مهاجرت نخبگان در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه را مورد تائید قرار می دهد. متغیر سرمایه انسانی نیز در کشورهای توسعه یافته ارتباط مثبت و معنادار و در کشورهای برگزیده نفتی ارتباط مثبت و بی‌معنا بر مهاجرت نخبگان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Management Improvement Abundance of Natural Resources of Channel Governance on Brain Drain

نویسندگان [English]

  • abolfazl shahabadi 1
  • marziye salehi 2
چکیده [English]

Many models have tried to identify the factors influencing on brain drain and the impact of these factors explains. In this among some of economists believe abundance of natural resources been exacerbated rent-seeking behaviors in economics, disruption in the allocation of resources, increasing social and economic inequality, weakness of government management of the use of these resources to develop human capital demand cause exacerbate the brain drain in countries with abundant natural resources.While management improvement abundance of natural resources of channel governance is raised as the a factor attraction that can reduction exit many of the elite of countries aforementioned. According to the important role management improvement abundance of natural resources of channel governance on brain drain, leading research-findings using the Generalized Method of Moments (GMM) is paid to check impact of management improvement abundance of natural resources of channel governance on brain drain from the selected oil exporting and developed countries to United States during the period 1996-2014. The results suggest that management improvement abundance of natural resources of channel governance has significant negative relationship on brain drain in both oil and developed countries being studied choice. Also findings of the econometric study, has Approved significant negative relationship welfare gap index and real wage gap with brain drain in both groups of countries studied. Human capital variables has positive and significant relationship in developed countries and positive relationship and meaningless in selected oil exporting on brain drain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Drain
  • Management of Abundance of Natural Resources
  • Governance Indicators
  • Panel Data
منابع
بهبودی، داود؛ حسین اصغرپور و سیاب ممی‌پور (1388)؛ «فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 40، صص 147-125.
حری، حمیدرضا؛ سیدعبدالمجید جلائی و نسیم حمزه‌نژاد (1394)؛ «بررسی تأثیر فرار مغزها بر تولید و تجارت خارجی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه»، ﻓصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، ش 1، صص 52-1.
خلیلی، رضا (1380)؛ «مهاجرت نخبگان در عصر اطلاعات بازاندیشی فرصت‌ها و تهدیدها و راهکارها»، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش 4، صص 594-573.
جامه‌بزرگی، آمنه (1391)؛ «تأثیر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته به ایالات متحده امریکا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و آمنه جامه‌بزرگی (1392)؛ «تأثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه منتخب به ایالات متحده امریکا»، فصلنامه مجلس و راهبرد، ش 77، صص 69-41.
شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ محمد‌حسین کریم‌کشته و عبدالله محمودی (1385)؛ «بررسی عوامل مؤثر بر فرار مغزها (مطالعه موردی ایران)»، پژوهشنامه بازرگانی، ش 39، صص 81-39.
شهرام‌نیا، امیرمسعود و مجید اسکندری (1388)؛ «ابعاد، ریشه‌ها و پیامدهای فرار مغزها در پیرامون به مرکز (مطالعه موردی ایران)»، ره‌‌آورد سیاسی، سال هفتم، ش 24، صص 70-46.
صالحی عمران، ابراهیم (1385)؛ «بررسی نگرش اعضای هیأت علمی نسبت به علل مهاجرت نخبگان به خارج کشور (مورد مطالعه دانشگاه مازندران)»، نامه علوم اجتماعی، ش 28، صص 80-56.
فلاحی، کیومرث و عباس منوریان (1387)؛ «بررسی عوامل مهاجرت نخبگان (سرمایه‌های انسانی) و ارائه راهبردهای مناسب برای پیشگیری از این پدیده»، مجله دانش و توسعه، ش 24، صص 136- 107.
متقی، سمیرا (1394)؛ «تأثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت در ایران»، سیاست‌های راهبردی و کلان، ش 18، صص 74-63.
Agbola, F.W. and A. Acupan (2010); “An Empirical Analysis of International Labour Migration in the Philippines”, Economic Systems, vol.34, no.4, pp.386–396.
Akl, E.A.; N. Maroun, S. Major, C. Afif, B. Chahoud, J. Choucair, M. Sakr, and H.J. Schunemann (2006); “Why You Are Draining Your Brain? Factors Underlying Decisions of Graduating Lebanese Medical Students to Migrate”, Social Science & Medicine, pp.1278–1284.
Bidwell, P.; P. Laxmikanth, C. Blacklock, G. Hayward, M. Willcox, W. Peersman, S. Moosa and D. Mant (2014); “Security and Skills: The Two Key Issues in Health Worker Migration”, Glob Health Action, vol.7, no.1, pp.1-10.
Baltagi, B. H (2008); “Econometric Analysis of Panel Data”, www.wiley.com.
Bang, J.T. and M. Mitra (2011); “Brain Drain and Institutions of Governance: Educational Attainment of Immigrants to the US 1988-1998”, Economic Systems, vol.35, no.3, pp.335–354.
Beine. M.; F. Docquier and M. Schiff (2008); “Brain Drain and Its Determinants: A Major Issue for Small States”, IZA Discussion Papers 3398, Institute for the Study of Labor (IZA).
Blundell, R. and S. Bond (2000); “GMM Estimation with Persistent Panel Data: An Application to Production Functions”, Econometric Reviews, vol.19, no.3, pp.321–340.
Bravo-Ortega, Claudio and Jose De Gregorio (2005); “The Relative Richness of the Poor? Natural Resources, Human Capital & Economic Growth”, World Bank Working Paper Series, vol.1, no.1.
Brunnschweiler, C. N (2006); Cursing the Blessings? Natural Resource Abundance, Institutions, & Economic Growth, Center of Economic Research, Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH), pp.1-20.
Chakraborty, B (2006); “Brain Drain: An Alternative Theorization”, Journal of International Trade and Economic Development, vol.15, no.3, pp.293-309.
Choi, I (2001); “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, vol.20, no.2, pp.249–272.
Docquier, F. and H. Rapoport (2003); “Ethnic Discrimination and the Migration of Skilled Labor”, Journal of Development Economics, vol.70, no. 1, pp.159-172.
Gildas, S (2004); International Migration Trends, Migrinter Laboratory, University of Poitiers and CNRS-UMR, 6588. September 2002.
Green, W. H (2012); Econometric Analysis, New York University. 7th Edition, London, www.pearsoned.co.uk.
Gupta, S.; M. Verhoeven and E. R. Tjongson (2003); “Public Spending on Health Care and the Poor”, Health Economics, vol.12, no.8, pp.685-696.
Gylfason, Th (2001b); “Natural Resources, Education and Economic Development”, European Economic Review, vol. 45, no.4-6, pp.847-859.
Gylfason, Th. and Zoega, G (2006); “Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment”, World Economy, vol.29, no.8, pp.1091-1115.
‌Gylfason, Th.; H. Thor and G. Zoega (1999); “A Mixed Blessing: Natural Resources and Economic Growth”, Macroeconomic Dynamics, vol.3, no.2, pp.204–225.
 Gylfason, Th (2001a); “Natural Resource and Economic Growth: What is the Connection?”, Cesifo Working Paper, no.530.
Hsiao, C (2003); Analysis of Panel Data, 2nd edition, Cambridge University Press. pp.359-1. www.cambridge.org.
‌Im, K.S.; M. H. Pesaran and Y. Shin (2003); “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, vol.115, no.1, pp.53-74.
Kaufmann, D.; A. Kraay and M. Mastruzzi (2009); “Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008”, Policy Research Working Paper, no. 4978.
Lee, E. S (1966); “A Theory of Migration”, Demography, vol.3, no.1, pp. 47–57.
Maddala, G. S. and Wu Shaowen (1999); “A Comparative Study of Unit Roots with Panel Data and A New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol.61, no.4, pp.631–651.
Mehlum, H.; K. Moene and R. Torvik (2006); “Cursed by Resources or Institutions?”, The World Economy, vol. 29, no.8, pp.1117-1131.
Olawaiy, L.Y. and A. Azeez (2013); “Governance and Human Capacity Development: Harnessing the Capacity of Nigerians in the Diaspora”, Global Advanced Research Journal of Arts and Humanities (GARJAH), vol.2, no.5, pp.96-102.
Oosterik, S (2016); “From Brain Drain to Brain Circulation: Attracting High Skilled Migrants Back: The Improvement of Human Capital from Brain Circulation”; Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, program European Studies, Supervisors: Ringo Ossewaarde, University of Twente.
Sachs, J. D. and A. M. Warner (2001); “The Curse of Natural Resources”, European Economic Review, vol.45, no.4-6, pp.827-838.
Steinberg, D (2015); “Resource Shocks and Human Capital Stocks - Brain Drain or Brain Gain”, University of Tubingen, http://www.ehes.org.
Van der Ploeg, F. (2011); “Natural Resources: Curse or Blessing?”, Journal of Economic Literature, vol.49, no.2, pp.366–420.
Varma, R. and D. Kapur (2013); “Comparative Analysis of Brain Drain, Brain Circulation and Brain Retain: A Case Study of Indian Institutes of Technology”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, vol.15, no.4, pp.315-330.
Wang, Y. and S.S. Liu (2016); “Education, Human Capital and Economic Growth: Empirical Research on 55 Countries and Regions (1960-2009)”, Theoretical Economics Letter, no. 6, pp.347-355.2.
http: //www.worldbank.org/.
http: //www.iab.de/.
http: //www.barrolee.com/update 2015 June.