تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار اقتصاد پژوهکده پولی و بانکی

4 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اعمال سیاست‌های پولی و مالی به جهت آثار و تبعات تورمی و کاهش نرخ ارز حقیقی همواره مورد نقد کارشناسی بوده‌اند. هدف این مقاله، بررسی اثرات تکانه‌های پولی و مخارج جاری دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه صادرات و واردات در ایران در قالب مدل DSGE اقتصاد باز کینزی جدید است. بدین منظور یک مدل DSGE با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران نظیر لحاظ بخش نفت و چسبندگی‌ها، طراحی شده است. در این مقاله پارامترهای مدل طی دوره 1351 تا 1393 برخی کالیبره و برخی دیگر با استفاده از روش بیزی برآورد شده‌اند.
نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل آنی حاکی از آن است که تکانه مثبت نرخ رشد پایه پولی باعث افزایش واردات، کاهش صادرات و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی می‌شود. تورم، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز مطابق تئوری افزایش می‌یابند.
تکانه مثبت مخارج جاری دولت نیز با افزایش تورم، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده که کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش واردات را فراهم می‌آورد و نهایتا تراز تجاری غیرنفتی کشور را بدتر می‌کند. از سوی دیگر افزایش مخارج دولت، مطابق تئوری موجب افزایش تولید می‌شود، لیکن به جهت اثر جبرانی بخشی از افزایش در تولید، به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (جایگزینی با مخارج دولت) کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Monetary and Fiscal Policies on Iran’s Foreign Trade Using DSGE Approach

نویسندگان [English]

  • hassan valibeigi 1
  • kazem yavari 2
  • elnaz ebrahimi 3
  • bahram sahabi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Due to such implications as increased inflation and decreased real exchange rate, there has always been controversy about the implementation of monetary and fiscal policies. This paper aims to analyze the effects of monetary shocks and government
expenditures on macroeconomic indicators of Iran (especially on imports and exports) using the DSGE new Keynesian open economy model. For this purpose, a DSGE model is developed according to the characteristics of Iran’s economy, such as the presence of oil sector and the rigidities. The model parameters are estimated for the time span of 1972 to 2014, where some parameters are calibrated and others are calculated using the Bayesian method.
The results obtained from the impulse response functions, indicate that the positive base money growth rate shock will lead to increased imports, decreased exports and deteriorated non-oil trade balance. Also theoretically, it will increase inflation, production, investment and employment.
The positive government expenditure shock causes inflation, which will decrease the real exchange rate. This in turn will reduce non-oil exports and will increase imports, which will finally deteriorate non-oil trade balance of the country. On the other hand, the increased  government expenditures will increase the production, but part of this growth will be crowded out because of reduced private investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "DSGE
  • Monetary policy
  • Fiscal Policy
  • rigidity
  • Export"
منابع و مأخذ
باقری پرمهر، ش. و س. موسوی نیک (1390)؛ «کاربرد الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای بررسی آثار سیاست‌های اقتصادی در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس.
بهبودی، د.، متفکرآزاد، م. و س. ممی‌پور (1391)؛ «ارزیابی اثرات توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی ایران با روش تعادل عمومی پویا»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، ش.10.
بهرامی، ج. و ق. نیره سادات (1390)؛ «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال پنجم، ش. 1، پیاپی 13.
برادران شرکاء و ب. صفوی، (1376)؛ «بررسی رشد صنعتی ایران: راهبرد توسعه صادرات صنعتی»، پژوهشنامه بازرگانی، ش. 3، صص55-70.
برانسون، ویلیام. اچ (1373)؛ اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشر نی.
تقوی، م. و ا. صفرزاده (1388)؛ «نرخ بهینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در چارچوب الگوهای  تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید»، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، سال سوم، ش. 3.
توکلیان، ح. (1391)؛ «بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره‌ی 47، ش.3.
خیابانی، ناصر و حسین امیری (1393)؛ «جایگاه سیاست‌های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال 14، ش. 54، صص 173-133.
فرجی، مریم و زهرا  افشاری (1394)؛ «تکانه‌های قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش. 76، صص 113-83.
فخرحسینی، س. (1390)؛ «الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ش. 3.
شاکری، عباس (1389)؛ اقتصاد کلان نظریه‌ها و سیاست‌ها، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات رافع.
کمیجانی، ا. و ح. توکلیان (1390)؛ «سیاست‌گذاری پولی تحت سلطة مالی و تورم هدف ضمنی  در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصادایران»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ش. 8.
مهرگان، ن. و ح. دلیری (1392)؛ «واکنش بانک‌ها در برابر سیاست‌های پولی براساس مدل DSGE»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، ش.66.
متوسلی، م.، ابراهیمی، ا.، شاهمرادی، ا. و ا. کمیجانی (1389)؛ «طراحی یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی برای اقتصاد ایران به‌عنوان یک کشور صادر‌کننده نفت»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، ش. 4، صص 116-87.
منظور، داوود و انوشیروان تقی‌پور (1394)؛ «تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت؛ مورد مطالعه: مورد مطالعه ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال 23، ش. 75، صص44-7.
Adolfson, Malin, Stefan Laséen, Jesper Lindé and Mattias Villani (2007); “Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass–through”, Journal of International Economics, vol.72, pp. 481–511.
Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum and Charles L. Evans (2005); “Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy”, Journal of Political Economy, vol.113, pp.1–45.
Dib, A. (2001); “An Estimated Canadian DSGE Model with Nominal and Real Rigidities”, Bank of Canada Working Paper, no.26.
Dixit, A. K. and J.E. Stiglitz (1977); “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”, American Economic Review, no.67(3), pp.297–308.
Erceg, Christopher J., Dale W. Henderson and Andrew T. Levin (2000); “Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contacts”, Journal of Monetary Economics, vol. 46, pp.281–313.
Gali, J. (2008); Monetary Policy, Inflation and the Business Cycle: An introduction to the New Keynesian Framework; Princeton University Press.
Gelain, P. and D. Kulikov (2009); “An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for Estonia”, Eesti Pank Bank of Estonia, Working Paper Series.
Guillermo J. Escudé (2013); “A DSGE Model for a SOE with Systematic Interest and Foreign Exchange Policies in Which Policymakers Exploit the Risk Premium for Stabilization Purposes”, Economics: The Open-Access”, Open-Assessment E-Journal, no.7 (2013-30), pp.1-110.
Ireland, Peter (1997); “A Small, Structural, Quarterly Model for Monetary Policy Evaluation”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, no.47, pp.83-108.
J.Peiris, S. and M. Saxegaard (2007); “An Estimated DSGE Model for Monetary Policy Analysis in Low-Income Countries”, IMF Working Paper, December.
Kollmann, Robert (2001); “The Exchange Rate in a Dynamic-optimizing Current Account Model with Nominal Rigidities: A Quantitative Investigation”, Journal of International Economics, vol.55, pp.243–262.
Leeper, E., Walker, T.B. and S.C.S. Yang (2009b); “Government Investment and Fiscal Stimulus in the Short and Long Runs”, NBER Working Paper, no.15153, National Bureau of Economic Research.
Medina, J. and C. Soto (2006); Copper Price, Fiscal Policy and Business Cycle in Chile, Central Bank of Chile, Research Department.
Najarzadeh, R.; Afzali, v.; Tavakolian, H. and B. Sahabi (2014); “DSGE Model of Small Open Economy (Iran)”, Journal of Contemporary Management Sciences, vol.3 (2), pp.75- 90.
Rotemberg, J. and M. Woodford (1995); “Dynamic General Equilibrium Models with Imperfectly Competitive Product Markets”, National Bureau of Economic Research - working papers, series no.4502.
Smets, F. and R.Wouters (2003); “An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for the Euro Area”, Journal of the European Economic Association, no.1, pp.1123-1175.