بررسی اثرات مذاکرات تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت: رویکرد پانل دیتای پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی( نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی، محسوب می‌شود. براین‌اساس، تحقیق در مورد آثار بالقوه فرایند مذاکرات و عضویت در آن سازمان روی رشد اقتصادی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد اقتصادی ایران از طریق برآورد و تحلیل رابطه بین فرایند مذاکرات الحاق؛ و عضویت کامل در WTO با رشد اقتصادی، بر اساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان می‌باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های تلفیقی 179 کشور طی سال‌های 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درونزا را با استفاده از روش پانل دیتای پویا، با رویکرد متغیرهای ابزاری (Panel GMM)، برآورد کرده‌ایم. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که، رابطه مثبت و معنی‌داری بین رشد اقتصادی و فرایند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از‌این‌رو می‌توان گفت که، اثرات الحاق به سازمان جهانی تجارت به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرایند مذاکرات الحاق نیز - به‌دلیل اصلاحات الزامی که در این فرایند روی سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی روی ‌می‌دهد – رشد اقتصادی کشورهای ملحق‌شونده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

WTO Accessing Negotiations and Economic Growth: Dynamic Panel Data (Panel GMM) Approach

نویسندگان [English]

  • abbas shakeri 1
  • YAHYA FATHI 2
2 Senion consultant/ the Institute for Trade Studies and Research
چکیده [English]

Abstract
Membership in the World Trade Organization (WTO) is one of the most important economic challenges of Iran, after removal of international sanctions. The aim of this paper is to investigate the potential effects of trade negotiations process and WTO membership on economic growth, by exploring and simulating on acceded countries experiences. To this end, we estimated an endogenous economic growth model, using longitudinal data from 179 countries during 1980 and 2015, with dynamic panel data and instrumental variables (Panel GMM) approach. We conclude that there is likely to be a positive and significant relationship between economic growth and WTO accessing negotiation process, as well as WTO membership. It means that, the effects of accession to the WTO on economic growth is not limited to the period after the full membership, but also the process of accession negotiations - because of required reforms in the economic institutions and policies - affect the country's economic growth too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Trade Negotiations"
  • "World Trade Organization (WTO)"
  • "Economic Growth"
  • "Openness"
  • "Dynamic Panel Data (Panel GMM)"
منابع
جونز، چارلز آی. (1997)؛ مقدمه‌ای بر رشد اقتصادی، ترجمه حمید سهرابی و غلامرضا گرایی‌نژاد، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1379.
خاوری‌نژاد، سعید. (1394)؛ اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران: بررسی جنبه‌های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ایران در سال‌های 1370-90، انتشارات دنیای اقتصاد، تهران، 1394.
رومر، دیوید (2001)؛ اقتصاد کلان پیشرفته ـ جلد اول، ترجمه مهدی تقوی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، 1383.
شاکری، عباس (1387)؛ اقتصاد کلان: نظریه‌ها و سیاست‌ها، انتشارات پارس نویسا، تهران، 1387.
طیبی، کمیل (1392)؛ «اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی10 کشور درحال‌توسعه آسیایی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 67،پاییز 1392، صص152-131.
فتحی، یحیی (1390)؛ «تحولات مورد نیاز در سیاست‌ها و نهادهای اقتصادی ایران در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت»، پژوهشنامه بازرگانی، ش 58.
کاوند، علی (1396)؛ «بررسی مدل رشد مقید به ترازپرداخت‌ها در ایران در دوره 1393-1357»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ش 82، صص 152-123.
گوهری قرائی، فرشید (1387)؛ «بررسی رابطه میان درجه بازبودن اقتصاد و رشد اقتصادی»، رساله دکترای اقتصاد، استاد راهنما: دکتر ناصر خیابانی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد.
مؤسسه جهانی مکنزی (2016)؛ ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟، ترجمه سلیمانی و یارمحمدی، شهریور 1395.
ندیری، محمد و تیمور محمدی (پائیز 1390) «بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، ش 3، صص 1-24.
Acemoglu, Daron; S. Johnson and J. Robinson (2001); “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”, American Economic Review, no.91(5), pp.1369-1401.
Acemoglu, Daron and James Robinson (2005); “The Role of Institutions in Growth and Development”, Comossion on Growth and Development, Working Paper.
Alvarez, J. and M. Arellano (2003); “The Time Series and Cross-Section Asymptotics of Dynamic Panel Data Estimators”, Econometrica, no.71, pp.1121–1159.
Anderson, Lill and Ronald Babula (2008); “The Link Between Openness and Long-Run Economic Growth”, Journal of International Commerce and Economics, Web version, pp.1-20.
Anderson, James E. and J. Peter Neary (1992); Anew Approach to Evaluating Trade Policy, The World Bank, November 1992, WPS1022.
Arellano, Manuel (2003); Panel Data Econometrics, Oxford, Oxford University Press.
Arellano, Manuel and Stephen Bond (1991); “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, Review of Economic Studies, no.58, pp.277–294.
Arellano, Manuel and Olympia Bover (1995); “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models”, Journal of Econometrics, no.68, pp.29–51.
Blundell, Richard and Stephen Bond (1998); “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Econometrics, no.87, pp.115—143.
Bound, J., Jaeger, D. A. and R. M. Baker (1995); “Problems with Instrumental Variables Estimation when the Correlation between the Instrument and the Endogenous Variable is Weak”, Journal of the American Statistical Association, no.90, pp.443–450.
Bond, Stephen, et al. (2001); “GMM Estimation of Empirical Growth Models”, Economics Papers, Web version, November 2001 (https://ideas.repec.org/p/nuf/econwp/0121.html).
Bujanca, Gimia-Virginia and Simona-Roxana Ulman (2013); “The Impact of the Economic Freedom on National Competitiveness in the Main Economic Power Centres in the World”, 7th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, GEBA2013, published by Elsevier, 2015.
Carkovic, Maria and Ross Levin (2005); Does Foreign Direct Investment Accelerate Economic Growth, Institute for International Economics, Centre for Global Development, Washington, DC, April 2005.
Caselli, Francesco, et al. (1996); “Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross-country Growth Empirics”, Journal of Economic Growth, September 1996, vol. 1, issue 3, pp.363–389.
Dowrick, S. and J. Golley (2004); “Trade Openness and Growth: Who Benefits?”, Oxford Review of Economic Policy, no.20(1), pp.38-56.
Edwards, S. (1993); “Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries”, Journal of Economic Literature, no.31, pp.1358-1393.
Fenira, Mohamed (2015); “Trade Oenness and Growth in Developing Countries: An Analysis of the Relationship after Comparing Trade Indicators”, Asian Economic and Financial Review, no.5(3); pp.468-482.
Ferrantino, M. J. (2006); “Policy Anchors: Do Free Trade Agreements Serve as Vehicles for Developing Country Policy Reform?”, US International Trade Commission, no. 2006-04-A.
Frankel, A. J. and D. Romer (1999); “Does Trade Cause Growth?”, The American Economic Review, no.89(3), pp.379-399.
Guo, Zhichao and Yuanhua Feng (2013); “Modeling of the Impact of the Financial Crisis and China’s Accession to WTO on China’s Export to Germany”, Economic Modeling, no.31, pp.474-483.
Grossman، G. and E. Helpman (1990); “Comparative Advantage and Long Run Growth”, American Economic Review, no. 80, pp.796-815.
Hotchkiss, Julie L. (2009); “Decomposing Changes in the Aggregate Labor Force Participation Rate”, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2009-06.
Huchet-Bourdon, M.; L. C. Mouel ans M. Vijil (2011); “The Relationship between Trade Openness and Economic Growth: Some New Insights on the Openness Measurement Issue”, XIIIeme Congres de I'Association Europeenne des Economistes Agricoles (EAAE); pp. 1-17.
Hussin, Fauzi and Nooriani Saidin (2012); “Economic Growth in ASEAN-4 Countries: A Panel Data Analysis”, International Journal of Economics and Finance, vol. 4, no. 9, pp. 119-129.
Irwin, D. A. and M. Tervio (2002); “Does Trade Raise Income? Evidence from the Twentieth Century”, Journal of International Economics, vol. 58, pp. 1-18.
Leamer, Edward E. (1988); Cross-Section Estimation of the Effects of Trade Barriers, Empirical Methods for International Trade, edited by Robert C. Feenstra, Cambridge, Mass.: MIT Press.
Levine, R. and D. Renelt (1992); “A Sensivity Analysis of Cross-country Growth Regressions”, American Economic Review, no.82(4), pp.942-963.
Li, David D. and Changqi Wu (2003); WTO Accession and Growth, Depatment of Economics, Hong Kong University of Science and Technology, October 2003.
Mankiw, N. G. (1995); “The Growth of Nations”, Brookings Papers on Economic Activity, no.1, pp.276-326.
Mankiw, G.; P. Romer and D. Weil (1992); “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, no.107(2), pp.407-437.
Rivera-Batiz, L., Romer, P. (1991); “Economic Integration and Endogenous Growth”, Quarterly Journal of Economics, no.106, pp.531–555.
Rivera-Batiz, L.A., Xie, D. (1993); “Integration Among Unequals”, Regional Science and Urban Economics, no.23, pp.337-54.
Rodríguez, F. R. and D. Rodrik (2001); “Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic›s Guide to the Cross-National Evidence”, National Bureau of Economic Research (NBER), Macroeconomics Annual 2000, no.15: pp.261-338.
Rose, Andrew K. (2004); “Do We Really Know that WTO Increases Trade?”, American Economic Review, no.94, pp.98-114.
Rose, Andrew K. (2005); “Does WTO Make Trade More Stable?”, Open Economies Review, no.16(1), pp.7-22.
Rose, Andrew K. (2006); “The Effect of Membership in the GATT/WTO on Trade: Where Do We Stand?”, Web version, (http://faculty.haas.berkeley.edu/arose/WTOSurvey.pdf).
Romer, Paul (1990); “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98, no. 5, part 2, oct. 1990, s71-S102.
Şen, Ali and Gökçen Özkan (2014); “External Determinants of Economic Growth in Developing Countries: Panel Data Analysis”, Journal of İ.İ.B., Marmara Üniversity, vol. XXXVI, no. I, pp. 15-28.
Shamsadini, Solmaz, Reza Moghaddasi and Mahdieh Kheirandish (2010); “Relashionship between Trade Openness and GDP Growth: A Panel Data Analysis”, World Applied Sciences Journal, no.8(7); pp.906-911.
Subramanian, Arvind and Shang-Jin Wei (2003); “The WTO Promotes Trade, Strongly but Unevenly”, National Bureau Of Economic Research 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 October 2003.
Tang, M. K. and S. J. Wei (2006); “Does WTO Accession Raise Income?”, International Monetary Fund, WP/06, Washington DC.
UNCTAD (2001); WTO Accession and Development Policies, United Nations, New York and Geneva.
Vehapi, Sadiku and Petkovski (2015); “Empirical Analysis of the effects of Trade Openness on Economic Growth: An Evidence of South East European countries”, Procedia Economics and Finance, no.19, pp.17-26.
Verbeek, Marno (2004); A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd., West Sussex, England.
World Bank (2016); Iran’s Economic Outlook.
World Bank (2017); Global Economic Prospects: Weak Investment in Uncertain Times.
World Bank (2017); World Development Indicators Data Bank: 2016.
Yanikkaya, Halit (2003); “The Openness and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation”, Journal of Development Economics, no.72, pp.57-89.