طراحی یک شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط پویایی قیمت با تمرکز بر برنامه ریزی حمل و نقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند،‌ایران

2 استادیار ، گروه مهندسی صنایع، واحد دماوند،‌دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

مسئله مورد مطالعه این پژوهش طراحی زنجیره‌تأمین چابک در شرایط محدودیت ظرفیت و وابستگی تقاضا به قیمت است. هدف این پژوهش، طراحی یک زنجیره‌تأمین چابک در تصمیم‌گیری یکپارچۀ برنامه‌ریزی توأم تولید، توزیع، مسیریابی و قیمت‌گذاری برای محصولات با توجه ویژه به برنامه‌ریزی حمل و نقل است. رویکرد ارائه شده، رویکردی یکپارچه در زمینه برنامه‌ریزی زنجیره‌تأمین، مدیریت توزیع و برنامه‌ریزی تولید محصولات با توجه به محدودیت ظرفیت‌ها و توجه به پارامترهای مختلف در ارتباط با حمل و نقل است. سیستم حمل ونقل مطرح شده در این پژوهش شامل انواع مختلف وسایل نقلیه می‌شود که دارای ظرفیت‌ و هزینه‌های متفاوت برای حمل کالا هستند. جهت حل مسئله، یک مدل غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح که فرایندهای برنامه‌ریزی مورد نیاز جهت حداکثرسازی سود زنجیره را در بر می‌گیرد، ارائه شده است. نتایج به‌دست آمده از حل مثال عددی نشان می‌دهد که بین برنامه‌ریزی توام تولید و توزیع و کاهش هزینه‌های کل زنجیره‌تأمین رابطه خطی وجود دارد. همچنین میزان تقاضای خرده‌فروشان در شبکه زنجیره‌تأمین مورد بررسی با افزایش قیمت کاهش یافته، بنابراین می‌توان از قیمت به‌عنوان اهرمی جهت برنامه‌ریزی تولید، موجودی و توزیع را با توجه به محدودیت ظرفیت بخش‌های مختلف زنجیره تأمین استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Agile Supply Chain Network in Terms of Price Dynamics With a Focus on Transportation Planing

نویسندگان [English]

  • Narges Alidadi Talkhestani 1
  • meghdad Haji Mohammad Ali Jahromi 2
1 Logistic Expert
2 Department of Industrial Engineering, Tehran North Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper deals with the problem of agile supply chain network design in terms of capacity constraints as well as the dependence of customer demand on product price. The purpose of the research is to design an agile supply chain by taking into  consideration integrated production, distribution, routing and pricing decisions with special emphasis on transportation planning. Distribution and production planning is  carried out according to capacity constraints and different parameters related to transportation. The transportation system is assumed to consist of various types of vehicles with different capacities and transport costs. A nonlinear mixed-integer
programming model is developed with the objective of maximizing the overall supply chain profit. The results of solving the numerical examples indicate that there is a linear relationship between co-production planning and distribution and reducing total supply chain costs. Also, retailers’ demand is reduced with increase in prices, Thus, pricing can be used as leverage in production, inventory and distribution planning, by taking into account the capacity constraints in different parts of the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agile Supply Chain Design / Transportation Planning / Variable Demand
  • (Demand Dynamics)
ترابی، سیدعلی، اله وردی لو، مرتضی و مقدم، محسن. (1390). ارائه رویکردی جدید در تصمیم‌گیری همزمان مدیریت تقاضا و برنامه‌ریزی تولید. نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 45، شماره 1، ص ص 31 - 4.
 
Abbasi, Reza Hosnavi, Reza Babazadeh (2014). “Agile and Flexible Suppy Chain Network Design Under Uncertainity” International Journal of Industrial Engineering, 21(4), Pages 190-208
Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. K. (2006). Modeling the Metrics of Lean, Agile and Leagile Supply Chain: An ANP-Based Approach. European Journal of Operational Research, 272(2), 122-112.
Banerjeea and Swati Agrawal, (2017). “Inventory Model for Deteriorating Items with Freshness and Price Dependent Demand: Optimal Discounting and Ordering Policies,” Applied Mathematical Modelling, 114 (2), 476-486.
Christopher, M. (2000). The Agile Supply Chain: Competing in Volatile Markets. Industrial Marketing Management, 12(2), 27-22.
Cohen, M.A., (1077). Joint Pricing and Ordering Policy for Exponentially Decaying Inventory with Known Demand. Naval Research Logistics Quarterly, 24, 257-268.
Costantino, N., Dotoli, M., Falagario, M., Fanti, M. P., & Mangini, A. (2012). A Model for Supply Management of Agile Manufacturing Supply Chains. International Journal of Production Economics, 222(2), 222-227.
Geunes, J., Romeijn, H. E., Taaffe, K., (2002). Models for Integrated Production Planning and Order Selection. Industrial Engineering Research Conference (IERC), Orlando, May.
Gilbert, S. M., (1999). Coordination of Pricing and Multi-Period Production for Constant Priced Goods. European Journal of Operational Research, 114 (2), 330-337
Gilbert, S. M., (2000). Coordination of Pricing and Multiple-Period Production Across Multiple Constant Priced Goods. Management Science, 46 (12), 1602-1616.
KamranKianfar, (2019). “Maximizing Profit in a Supply Chain by Considering Advertising and Price Elasticity of Demand,” Computers & Industrial Engineering, 265-274.
Lee, HL (2002). ‘Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties’, California Management Review, vol. 44, no. 3, pp. 105-19.
Lin, Yi-Chen Wu, (2014). “Combined Pricing and Supply Chain Operations Under Price-Dependent Stochastic Demand,” Appl. Math. Modelling, 95-7
Mahdi Mahmoodi, (2019). “A new Multi-Objective Model of Agile Supply Chain Network Design Considering Transportation Limits,” Production & Manufacturing Research, 1-22.
San-Joséa, Joaquín Sicilia, David Alcaide-López-de-Pablo, (2017), “An inventory System with Demand Dependent on Both Time and Price Assuming Backlogged Shortages,” European Journal of Operational Research, 000 1-9
Seyed Mohammad Seyed hosseini Seyyed-Mahdi Hosseini-Motlagh Maryam Johari Mona Jazinaninejad, (2019). “Social Price-Sensitivity of Demand for Competitive Supply Chain Coordination,” Computers & Industrial Engineering, 1103-1126.
Szu-Yuan, S, Meng-Hsiang, H & Wen-Jin, H (2009). ‘The Impact of Alignment Between Supply Chain Strategy and Environmental Uncertainty on SCM Performance’, Supply Chain Management: An International Journal, vol. 14, no. 3, pp. 201-12.
Teksan, Joseph Geunes, (2016). “An EOQ Model with Price-Dependent Supply and Demand,” International Journal of Production Economics, 114 (2), 476-486.
Webster and Z. K. Weng, (2008). “Ordering and Pricing Policies in a Manufacturing and Distribution Supply Chain for Fashion Products,” International Journal of Production Economics, 114 (2), 476-486.
Whitin, T., (1955). Inventory Control and Price Theory. Management Sci., 2, 61-68.
Yaghin and S. A. Torabi and F. Ghomi, (2012). “Integrated Markdown Pricing and Aggregate Production Planning in Atwo Echelon Supply Chain: A hybrid Fuzzy Multiple Objective Approach,” Applied Mathematical Modeling, 36 (12), 6011-6030.
Yildiz, A., & Yayla, A. Y. (2015). Multi Criteria Decision-Making Methods for Supplier Selection: A Literature Review. South African Journal of Industrial Engineering, 12(1), 221-277.