ارائه یک رویکرد ابتکاری برای انتخاب استراتژیک تأمین‌‏کننده بر اساس دوره عمر محصول و موازنه نسبی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

با توجه به رقابت موجود در دستیابی به اهداف عملکردی و نیز تصویب و اعمال قوانین مرتبط با پایداری - که از آگاهی اجتماعی نشأت می‏گیرند، انتخاب تامین‏کنندگان مناسب که اجابت‏کننده هر دو هدف در یک بعد استراتژیک باشند، بسیار حیاتی است. در واقع، همترازسازی معیارهای عملکرد با اهداف پایداری – که نشان‏دهنده مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها هستند – شالوده عملیات در محیط امروز محسوب می‏شود. در این راستا، این مقاله یک رویکرد استراتژیک سه‏دوره‏ای مبتنی بر مراحل معرفی، رشد و بلوغ محصول قابل‏عرضه به بازار را معرفی می‏کند که متفاوت از مطالعات قبلی است. بدین منظور، یک سیاست مخروط شنی تغییریافته که بیانگر درجه اهمیت‏های متمایز و تجمعی معیارها در دوره‏های مختلف است، به‏کارگرفته می‏شود. در همین حال، حداقل سطوح دست‏یابی برای هر دو هدف پایداری و عملکرد به ترتیب توسط یک سازمان دولتی و یک تولیدکننده تعیین می‏شوند. به علاوه، با هدف نیل به بهبود تجمعی، همترازی پایدار و شناسایی دسته‏های تأمین‏کنندگان، یک الگوریتم جدید مبتی بر امتیازدهی چندمرحله‏ای در هر دوره مورد استفاده قرار می‏گیرد. این متدولوژی مکانیسمی را فراهم می‏کند که به واسطه آن، تأمین‏کنندگان هم بر اساس وضعیت فعلی و هم بر اساس سوابق عملکردیشان مورد ارزیابی قرار می‏گیرند. نتایج مطالعه عددی انجام شده نشان می‏دهد که استفاده از الگوریتم مورد بحث می‏تواند در توسعه روابط بلندمدت با تأمین‏کنندگان شایسته و باثبات بسیار مثمرثمر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A heuristic approach for strategic supplier selection based on product life-span and the functional relative balance

نویسندگان [English]

  • Saeid Rezaei 1
  • Javad Behnamian 2
1 PhD Candidate, Departmen of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Aiming at achieving performance goals and due to the need for satisfying sustainability regulations, appropriate supplier selection is put ahead of strategic and significant decisions. The functional relative-balance indices with the sustainability targets are dealt as the operations foundation in today's enterprises. Different from previous studies, this paper introduces a three-stage strategic approach based on the introduction, growth, and maturity of a product supposed to be delivered to the market. To this end, a sandcone methodology is developed in a way that the distinct and aggregate significances of the measures are taken into account. The least thresholds of reaching to both sustainability and functional goals are set, respectively, by a governmental entity and a manufacturer. In addition, in order to approach the aggregational improvement, sustainable balance and identification of suppliers' categories, a new multi-stage heuristic algorithm is utilized at each period. This methodology provides a mechanism whereby suppliers are evaluated according to their current status and the performance records as well. The results of the numerical study indicate that adopting the discussed algorithm can be very useful in developing long-term relationships with deserving and stable suppliers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic supplier selection
  • Performance criteria
  • Modified Sandcone Theory
  • Alignment
Brewer, B., Ashenbaum, B., & Blair, C. W. (2019). Cross‐Functional Influence and the Supplier Selection Decision in Competitive Environments: Who Makes the Call?. Journal of Business Logistics, 40(2), 105-125.
Ferdows, K., & De Meyer, A. (1990). Lasting improvements in manufacturing performance: in search of a new theory. Journal of Operations management, 9(2), 168-184.
Slack, N., & Lewis, M. (2015). Operations strategy.
Marinetto, M. (2018). Corporate social involvement: social, political and environmental issues in Britain and Italy. Routledge.
Lau, H., Nakandala, D., & Shum, P. K. (2018). A business process decision model for fresh-food supplier evaluation. Business Process Management Journal.
Park, J., Shin, K., Chang, T. W., & Park, J. (2010). An integrative framework for supplier relationship management. Industrial Management & Data Systems, 110(4), 495-515.
Amin, S. H., Razmi, J., & Zhang, G. (2011). Supplier selection and order allocation based on fuzzy SWOT analysis and fuzzy linear programming. Expert Systems with Applications, 38(1), 334-342.
Luthra, S., Govindan, K., Kannan, D., Mangla, S. K., & Garg, C. P. (2017). An integrated framework for sustainable supplier selection and evaluation in supply chains. Journal of Cleaner Production, 140, 1686-1698.
Ghadimi, P., Toosi, F. G., & Heavey, C. (2018). A multi-agent systems approach for sustainable supplier selection and order allocation in a partnership supply chain. European Journal of Operational Research, 269(1), 286-301.
Newman, C., Rand, J., Tarp, F., & Trifkovic, N. (2020). Corporate social responsibility in a competitive business environment. The Journal of Development Studies, 1-18.
Ferrell, O. C., Harrison, D. E., Ferrell, L., & Hair, J. F. (2019). Business ethics, corporate social responsibility, and brand attitudes: An exploratory study. Journal of Business Research, 95, 491-501.
Wong, T. N., Lee, L. H., & Sun, Z. (2012). CSR and environmental criteria in supplier selection. In Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference 2012. APIEMS.
Hamdan, S., & Cheaitou, A. (2017). Supplier selection and order allocation with green criteria: An MCDM and multi-objective optimization approach. Computers & Operations Research, 81, 282-304.
Ho, W., Xu, X., & Dey, P. K. (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review. European Journal of operational research, 202(1), 16-24.
Büyüközkan, G., & Göçer, F. (2017). Application of a new combined intuitionistic fuzzy MCDM approach based on axiomatic design methodology for the supplier selection problem. Applied Soft Computing, 52, 1222-1238.
Zhang, M., & Li, G. X. (2018). Combining TOPSIS and GRA for supplier selection problem with interval numbers. Journal of Central South University, 25(5), 1116-1128.
Memari, A., Dargi, A., Jokar, M. R. A., Ahmad, R., & Rahim, A. R. A. (2019). Sustainable supplier selection: A multi-criteria intuitionistic fuzzy TOPSIS method. Journal of Manufacturing Systems, 50, 9-24.
Ma, W., Lei, W., & Sun, B. (2020). Three-way group decisions under hesitant fuzzy linguistic environment for green supplier selection. Kybernetes.
Govindan, K., Mina, H., Esmaeili, A., & Gholami-Zanjani, S. M. (2020). An integrated hybrid approach for circular supplier selection and closed loop supply chain network design under uncertainty. Journal of Cleaner Production, 242, 118317.
Zhong, S., Singh, S. K., & Goh, M. (2020). Efficient Supplier Selection: A Way to Better Inventory Control. In Optimization and Inventory Management (pp. 255-279). Springer, Singapore.
Torğul, B., & Paksoy, T. (2019). A New Multi Objective Linear Programming Model for Lean and Green Supplier Selection with Fuzzy TOPSIS. In Lean and Green Supply Chain Management (pp. 101-141). Springer, Cham.