بازاندیشی نسبت قانون اعمال پذیر بر شرکت با تابعیت شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مسائل مربوط به تشکیل، فعالیت و انحلال شرکت‌ها مساله‌ی تعیین قانون اعمال‌پذیر بر شرکت را پیش می‌کشند. برای تعیین این قانون سیستم‌های حقوقی مختلف اصولاً از یکی از دو معیار اقامتگاه و محل تاسیس شرکت بهره می‌برند. استفاده از این معیارها در تعیین تابعیت شرکت ناخواسته موجب درهم‌آمیختن دو مفهوم تابعیت شرکت و قانون قابل اعمال بر شرکت شده است. بدین ترتیب، حقوقدانان ایرانی ضمن متعارض دانستن ماده‌ی 591 قانون تجارت و ماده‌ی یک قانون ثبت شرکت‌ها سعی در حل این تعارض نموده‌اند.
نگاهی به حقوق اروپای قاره‌ای به‌عنوان الگوی اقتباس مقررات یادشده نشان از آن دارد که تعارض یاد شده واقعی نیست. ماده‌ی 591 قانون تجارت دربردارنده‌ی قاعده‌ی حل تعارض شرکتی بوده و ارتباطی به بحث تابعیت شرکت ندارد. در نقطه‌ی مقابل نیز ماده‌ی یک قانون ثبت شرکت‌ها مختص تابعیت شرکت بوده و ارتباطی به قانون اعمال‌پذیر بر شرکت ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rethinking the Relation Between Lex Societatis and Nationality of Company

نویسنده [English]

  • Saeed Haghani
Private Law Department
چکیده [English]

Issues relating to constitution, functioning and dissolution of corporations within an international framework are generally governed by lex societatis. In order to determine lex societatis, legal systems apply either incorporation or seat test. As the same tests are used to ascertain nationality of companies, there is some confusion between two concepts of nationality and lex societatis. Indulged in such misunderstanding, Iranian lawyers consider the article 591 of Iranian Commercial Code and the article 1 of Companies Registration Act as contradictory. They consequently endeavor to resolve the conflict thereof.
A historical study of concurrent rules in European laws throws some light on the problem. The enquiry shows that there is no real opposition between aforesaid articles. In one hand, article 591 of Commercial Code encompasses nothing but a conflict of laws rule (lex societatis). on the other hand, article 1 of Companies Registration Act asserts a substantive rule on the nationality of companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lex Societatis / Nationality of Company / Conflict of Laws Rule / Material Rule / Bilateral Rule
اسکینی، ربیعا (1383)، شرکت‌های تجاری، ج 1، تهران؛ انتشارات سمت، چ 8.
اسکینی، ربیعا (1383)، شرکت‌های تجاری، ج 2، تهران؛ سمت، چ 6.
اسکینی، ربیعا (1388)، «تعیین تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل»، فصلنامه‌ی حقوق خصوصی، ش 14.
ایران‌پور، فرهاد (1379)، «قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت‌های سهامی»، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی تهران، ش 49.
ایران‌پور، فرهاد (1383)، «تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکت‌های سهامی»، مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی، ش 53.
پاسبان، محمدرضا (1392)، حقوق شرکت‌های تجاری، تهران؛ سمت، چ 8.
حقانی، سعید (1396)، کاربرد ناروای حق از سوی شرکا در شرکت‌های تجاری، رساله‌ی دکترا، دانشگاه شهید بهشتی.
دمرچیلی، محمد و همکاران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران؛ موسسه میثاق عدالت، چ 5.
سلجوقی، محمود (1387)، حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 1، تهران؛ انتشارات میزان، چ 5.
شهسوار، ساعد (1390)، «بررسی قلمرو موضوعی شرکت‌های عملی»، ماهنامه‌ی کانون، ش 122.
صقری، محمد (1390)، حقوق بازرگانی؛ شرکت ها، تهران؛ شرکت سهامی انتشار، چ 1.
صقری، منصور (1345)، «تابعیت شرکت‌های تجارتی»، نامه‌ی اتاق بازرگانی، ش 149.
عابدی فیروزجائی، ابراهیم (1396)، نظام حقوقی حاکم بر گروه شرکت ها؛ نظریه‌ی عمومی وابستگی شرکت‌های تجاری، تهران؛ شرکت سهامی انتشار، چ 1.
فرحناکیان، فرشید (1393)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران؛ انتشارات میزان، چ 7.
کاشار، اولویه (1390)، حقوق تجارت بین‌الملل، مترجم رسول رضایی، تهران؛ انتشارات مهر و ماه، چ 1.
مقصودی، رضا و داودی، حسین (1394)، «تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران»، فصلنامه‌ی مطالعات حقوق خصوصی، دوره‌ی 45، ش 4.
نصیری، محمد (1386)، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران؛ انتشارات آگه، چ 16.
نعیمیان، صدیقه (1393)، شرکت‌های سهامی عام و خاص: پیچیدگی‌ها و چالش ها، تهران؛ نشر کشاورز، چ 1.
 
Affaire Nottebohm (deuxième phase), arrêt du 6 avril 1955: C.I.J., Recueil 1955, p. 20.
Andreas Bucher (1979), ‘Sur les Règles de Rattachement à Caractère Substantiel’, in: Liber Amicorum: Adolf F. Schnitzer, Faculté de droit de Genève, pp. 37-55.
Batiffol, Henri (1970), ‘Le changement de nationalité des sociétés’, Travaux du Comité français de droit international privé, 27-30ème année, 1966-1969. 1970.
Batiffol, Henri et Paul Lagarde (1993), Traité de droit international privé, tome 1, L.G.D.J., Paris.
Bischoff, Jean-Marc (1974), ‘Observation sur la validité du transfert international de siège social’, in: Mélanges Daniel Bastian, Tome 1 (Droit des Sociétés) Librairies Techniques, Paris, pp. 23-33.
Bouderhem; Rabai (2012), La nationalité des sociétés en droit français, Thèse, Université de Bourgogne.
Bureau, Dominique & Watt, Horatia Muir (2007), Droit international privé, tome 2, PUF, Paris.
Code des sociétés de 1999, Moniteur Belge, 6 Aout 1999.
Código Civil Español, disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763 >
Código Civil Português, disponível em: <https://www.cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/codigo_civil_atualizado_ate_a_lei_59_99_.pdf>