حق استناد به کاهش ثمن برای متعهدله در نتیجه وضع تحریم‌های تجاری در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق( ع)

2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران، ایران

چکیده

تحریمی که پس از انعقاد یک قرارداد وضع می‌شود آثار متعددی بر روند اجرای تعهدات ناشی از آن می‌گذارد. در این وضعیت اگر متعهد یک قرارداد بازرگانی بین‌المللی به دلیل وضع یک تحریم، از اجرای تعهدات قراردادی‌اش خودداری کند، متعهدله در مقابل، حق استناد به بعضی از طرق جبرانی نقض قرارداد را دارد. پرسش اصلی که این پژوهش به پاسخ آن می‌پردازد این است که در دعاوی و قراردادهایی که تحت شمول کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا قرار می‌گیرند، حتی اگر متعهد به دلیل تحریم، توسط مرجع صلاحیت‌دار (دادگاه، داور یا دیوان داوری صالح) از پرداخت خسارات برای نقض قراردادی معاف شود، آیا متعهدله می‌تواند به حق اعلام کاهش ثمن به‌عنوان یک طریق جبرانی استناد کند؟ به‌طورکلی پاسخ این پرسش مثبت است لیکن برای تبیین شرایط، ویژگی‌ها و آثار اعمال این طریق جبرانی در این مقاله سه فرض از هم تفکیک شده‌است: 1)تحریم بر کل اجرا اثر بگذارد، 2)تحریم بر جزئی از اجرا اثر بگذارد و اجرا غیرقابل‌تفکیک باشد، 3)تحریم بر جزئی از اجرا اثر بگذارد و اجرا قابل‌تفکیک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obligee’s Right to Invoke Price Reduction Thereupon Imposing Commercial Sanctions According to the United Nation Convention on the Contracts for the International Sale of Goods

نویسندگان [English]

  • esmat golshani 1
  • Seyed Mahdi Hosseini Modarres 2
1 Graduated From Shahid Beheshti University, Faculty of Law
2 Graduated from Shahid Beheshti University, Faculty of Law.
چکیده [English]

A sanction which is imposed after the conclusion of a contract has various effects on the performance of the obligations arising out the contract. In such situation, if obligor of an international commercial contract refused to perform his/her contractual obligations due to the imposition of a sanction, the obligee would have the right to invoke some of the remedies for breach of the contract. The main question of the this research is that in the disputes and contracts which are under scope of application of the United Nation Convention on the Contracts for the International Sale of Goods, even if because of a sanction the obligor was granted an exemption from paying damages for breaching of a contract by a competent authority (the court, arbitrator or arbitral tribunal) could obligee invoke the right to declare price reduction as remedy? In general, the answer is yes. However, in order to explain the conditions, specifications, and the effects of this remedy three assumptions have been distinguished in this paper: 1) the sanction affects entire performance, 2) the sanction affects the performance partially and the performance is inseverable, and 3) the sanction affects the performance partially and the performance is severable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction / Price Reduction / the United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods / Non
  • conforming Delivery
اسلامی پناه، علی، فرجام، بهزاد، اسکندری، حسین (پاییز و زمستان 1395)؛ «بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال 17، ش 2 (پیاپی 44)، صص 74-49.
اسکینی، ربیعا، جعفریان، علیرضا (بهار و تابستان 1389)؛ «بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره 11، شماره 31، صص 55-87.
بیگ زاده، صفر، باریکلو، علیرضا (۱۳۹۰)؛ «اختیار تقلیل ثمن (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی، فقه امامیه و حقوق ایران)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، ش ۳، صص 74-57.
ربیعی، مهدی (1389)؛ مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.
رنجبر صحرایی، مسعود رضا (بهار و تابستان 1388)؛ «ارش (حق تقلیل ثمن) و ارتباط آن با جبران خسارت»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره 1، صص 395-446.
سلطانیان، داوود (پاییز 1393)؛ «نگاهی به تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980»، مجله جستارهای فقه و حقوق، سال اول، ش 2، صص 47-66.
کاتوزیان، ناصر (1387)؛ «دوره حقوق مدنی-قواعد عمومی قراردادها» جلد 5-انحلال قرارداد، تهران: شرکت سهامی انتشار.
گلشنی، عصمت (1396)؛ تأثیر تحریم‌ها بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی.
 
Atamer Yesim M. (2011); in: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Kröll Stefan/Mistelis Loukas/Perales Viscasillas Pilar (eds), München (C.H.Beck Hart Nomos).
Azeredo da Silveira Mercédeh (2014); Trade Sanctions and International Sales- An Inquiry into International Arbitration and Commercial Litigation, Wolters Kluwer.
Bacher Klaus (2012); in: Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford University Press.
Bach Ivo (2011); in: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Kröll Stefan/Mistelis Loukas/Perales Viscasillas Pilar (eds), München (C.H.Beck Hart Nomos).
Brunner Christoph, Force Majeure and hardship under general contract principles (reproduced with the permission of Wolters Kluwer from Brunner Christoph, Force Majeure and hardship under general contract principles- Exemption for Non-Performance in International Arbitration Law, 2009).
Eiselen Sieg (5/2010); Provisions Common to the Seller and the Buyer (Aa 71-80), in: International Contract Manual, Kritzer Albert H./Vanto Jarno/Vanto Jessica/Eiselen Sieg (eds), Vol. 5, Ch. 93, Thomson Reuters/West.
Enderlein Fritz/Maskow Dietrich (1992); International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, New York London etc. (Oceana), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/enderlien.html.
Flechtner Harry M. (1994-1995); «More US Decisions on the UN Sales Convention: Scope Parol Evidence, “Validity” and Reduction of Price under Article 50», Journal of Law and Commerce, pp. 153 et seq., http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/flechtner.html.
Flechtner Harry M. (2007); «Article 79 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) as Rorschach test: The Homeward Trend and Exemption for Delivering Non-Conforming Goods», Pace International Law Review, pp. 29 et seq., http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/flechtner7.html.
Flippe Christian v. Douet Sport Collections, Tribunal de Commerce, Besançon, France, 19 January 1998, CISG-online 557.
Hager Günter/Schmidt—Kessel Martin (2005); in: Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford University Press.
Honnold John O. (1989); Documentary History of the Uniform Law for International Sales- The Studies, deliberations and decisions that led to the 1980 United Nations Convention with introductions and Explanations, Deventer (Kluwer Law and Taxation Publishers).
Honnold John O. (2009);  Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Edited and Updated by Harry M. Flechtner, 4th ed., Alphen aan den Rijn (Kluwer Law International).
Huber Peter (2007); in: The CISG- A New Textbook for Students and Practitioners, Huber/Mullis, München (Sellier European Law Publishers).
Huber Peter (2012); in: Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford University Press.
Landgericht, Düsseldorf, Germany, 5 March 1996, CISG-online 181.
Liu Chengwei (March 2005); «Price Reduction for Non-Conformity: Perspectives from the CISG, UNCITRAL Principles, PECL and Case Law», 2nd ed., http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/chengwei2.html.
Liu Chengwei (May 2004); «Comparison of CISG Article 45/61 remedial provisions and counterpart PECL Articles 8:101 and 8:102», available at: http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp45.html.
Lookofsky Joseph (1995); Understanding the CISG in the USA - A Compact Guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Boston etc. (Kluwer Law International).
Lookofsky Joseph (2005); «Impediments and Hardship in International Sales: A Commentary on Catherine Kessedjianʾs “Competing Approaches to Force Majeure and Hardship”», International Review of Law and Economics.
Magnus Ulrich (2001); Force Majeure and the CISG, in: International Sale of Goods Revisited,Šarč ević/Voken (eds), The Hauge etc. (Kluwer Law International).
Müller-Chen Markus (2005); in: Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2rd ed., Oxford University Press.
Oberlandesgericht, Hamburg, Germany, 25 January 2008, n. II.1.d.aa, CISG-online 1681.
Oberlandesgericht, Koblenz, Germany, 31 January 1997, CISG-online 256.
Oberster Gerichtshof, Austria, 23 May 2005, CISG-online 1041.
Oberster Gerichtshof, Austria, 30 November 2006, n.4, CISG-online 1417.
Oberster Gerichtshof, Austria, 8 November 2005, n.2, CISG-online 1156.
Piché Catherine (2002-2003); «The Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Commercial Code Remedies in Light of Remedial Principles Recognized under US Law: Are the Remedies of Granting Additional Time to the Defaulting Parties anf of Reduction of Price Fair and Efficient Ones?», North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, pp. 519 et seq.
Piliounis Peter A. (2000); «The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Additional Time (Nachfrist) under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law?», Pace International Law Review.
Schlechtriem Peter (2005); in: Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford University Press.
Schwenzer Ingeborg (2012); in: Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford University Press.
Schwenzer Ingeborg/Hachem Pascal (2005); in: Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3rd ed., Oxford University Press.
Secretariat Commentary on Article 65 of the 1978 Draft (draft counterpart of Article 79 CISG).
Shin Chang-Sop (2005-2006); «Declaration of Price Reduction under the CISG Article 50 Price Reduction Remedy», Journal of Law and Commerce, pp. 349 et seq.
Sondahl Erika (2003); «Understanding the Remedy of Price Reduction- A Means to Fostering a More Uniform Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods», Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, pp. 255 et seq., http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sondahl.html.
Tallon Denis (1987); in: Commentary on the CISG: The 1980 Vienna Sale Convention, Bianca Cesare Massimo/Bonell Michael Joachim (eds.), Milan (Giuffrѐ).
Will Michael (1987); in: Commentary on the International Sales Law - The 1980 Vienna Sales Convention, Bianca/Bonell (eds), Giuffrè/Milan.