صادرات صنعتی متقابل ایران و تاثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌المل، عضو هیات علمی و استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

اقتصاد ایران برای رسیدن به چشم انداز  مطلوب رشد متناسب با  مزیت نسبی و رقابتی قابل دسترس، نیازمند به رونق مستمر صادرات صنایع تولیدی است. دولت با اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب زمینه‌های تحقق رشد صادرات صنعتی را فراهم می‌نماید. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز حقیقی بر عملکرد صادرات صنعتی ایران در تجارت با شرکای صادراتی‌اش(متقابل) است. در این مطالعه همچنین متغیرهای دیگر، نظیر نرخ تعرفه، رشد اقتصادی شرکای صادراتی نیز بررسی شده‌است. تاکنون پژوهش‌های کمی  در مورد رابطه میان نرخ ارز  حقیقی  و صادرات صنعتی متقابل ایران در قالب داده‌های تابلویی(با اثرات ثابت و به روش FGLS) و در تجارت با 124 کشور طى دوره زمانی 2016-1996 انجام شده‌است. یافته‌ها مؤید این حقیقت هستند که (الف) سیاست تقویت نرخ ارز حقیقی، تا حدودی منجر به رشد عملکرد صادرات  صنعتی متقابل می‌شود  (ب) متغیرهای دیگر نظیر نرخ تعرفه و رشد اقتصادی نیز بر صادرات صنعتی تاثیر‌گذار است ضمن اینکه تاثیر چشم انداز رشد اقتصادی شرکای تجاری در مقایسه با افزایش نرخ ارز حقیقی بیشتر می‌باشد. درک مناسبی از این رابطه، به سیاستگذاران پولی و ارزی  کشور کمک می‌کند که اثربخشی سیاست‌های تنظیم بازار ارز برای تشویق و گسترش صادرات صنعتی منوط به تقویت دیپلماسی تجاری در کشورهایی با چشم انداز رشد اقتصادی بالا در قالب تعمیق موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای نیز هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive Industrial Exports of Iran and the Impact of Real Exchange Rate Changes

نویسنده [English]

  • bita norouzi
researcher
چکیده [English]

Iran’s economy requires to support export exponent of manufacturing industries to reach favorable vision of growth based on trained human resource capacity and available natural resources. By adopting appropriate decisions, the government can provide areas for export production mobility. The aim of this study is to investigate the impact of real exchange rate changes on industrial export of Iran with its export partners during 1996-2016. We also investigate the impact of other factors such as tariff rate, the economy size of trading partners on it. So far little research has been done on the relationship between real exchange rate and industrial exports in the form of panel data (With fixed effects and using FGLS) with more than 124 trading partners. Findings show that a) the policy of weakening the national currency leads to the growth of industrial export performance, b) other factors such as tariff rate and the economy size of the country can affect it. Among the examined variables, the impact of the economy size of investigating countries is very strong and sensitive on industrial export. The perfect comprehension of this relationship can help the export policymakers to set appropriate policies to encourage and expand industrial export.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Exchange Rate / Industrial Export / Export
امینی،علیرضا و زارع،سحر(1396)، تحلیل نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی ایران، فصلنامـه اقتصاد مالی،  شماره 38 ،سال یازدهم
بانک مرکزی ایران(1397)، اداره بررسی‌های اقتصادی و تجاری ، پایگاه اطلاعات اقتصادی
بانک مرکزی ایران (1397)،اداره برسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی ، بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی ( محاسبات براساس داده‌های سری زمانی حساب‌های ملی  شامل هزینه‌های ملی جاری  سال‌های 1338 تا 1391)
حیدری،حسن(1396)،ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید،سرمایه‌گذاری و تجارت صنعتی،  طرح تحقیقاتی، شماره مجوز 9604 شورای پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
خوشنویس‌یزدی،سهیلا و رجب‌زاده ، رامین (1396)،  تاثیر تغییرات نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر‌نفتی ایران،پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار،سال هشتم،شماره چهاردههم ،بهار 1396،صص 43 تا 59
رضاقلی زاده،آقایی(1396)، فرضیه صادرات منجر به رشد : بررسی تجربی بخش صنعت به‌صورت کل و به تفکیک زیر بخش‌ها در ایران ،فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال پنجم ، شماره بیستم، زمستان 1396، ص 47
عسگری(1387)، نوسانات نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات صنایع منتخب،پژوهشنامه بازرگانی ،دوره دوازده شماره 48،صص 103 تا 131
علوی منش (1388)، رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات ، مطالعات اقتصادی مجلس و پژوهش‌ها
فیرو، توفیق(1386)، برنامه ریزی در ایران و چشم‌انداز آینده آن ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
نقیبی،محمد،واحدی،پیمان(1396)،بررسی تاثیر نرخ ارز  موثر واقعی  و نااطمینانی‌های آن بر ارزش افزوده بخش صنعت اقتصاد ایران،فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی،سال هیجدهم،شماره دوم ، تابستان 1397
هراتی،بهراد امین و کهرازه(1394)، بررسی عوامل موثر بر صادرات ایران(الگوی جاذبه)،فصلنامه علمی پژوهشی ،پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی،سال ششم،شماره بیست  یکم، زمستان 1394
وزارت صنعت،معدن و تجارت(1396)، صنعت و معدن و تجارت به روایت آمار و اطلاعات ، گزارش شماره 34
کریمی‌موغاری و زهرا،زبیری،هدی،نادمی و یونس(1393)،بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده‌ زیر بخش‌های صنعت در ایران،تحقیقات اقتصادی،دوره 49، شماره 2 ،تابستان 1393،ص 383-363
کریم‌زاده ، سعید دایی ،امام‌وردی.سعید و شایسته، افسانه (1393)، بررسی تاثیر نرخ ارز  حقیقی بر صادرات غیر‌نفتی ، فصنامه اقتصاد مالی،صص 174-151
گودرزی،صبوری دیلمی(1392)،بررسی رابطه بلندمدت میان نرخ ارز  و صادرات غیر‌نفتی  در ایران ،فصلنامه مجلس و راهبرد ، سال بیست و یکم، شماره هفتاد و هفت، بهار 1393
 
Abeysinghe, T.,Yeok, T.L. (1998). Exchange rate appreciation and export competitiveness. The case of Singapore. Applied Economics 30 (1) : 51-55
Amherst.Balogu and Dele, Emmanuel (2007) Exchange Rate Policy and Export Performance of WAMZ Countries; MPRA parer No. 6233. posted 15: 23-44.
Anderson, J. E., & van Wincoop, E. (2003). Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle. American Economic Review, 93, 170-192
Berman, N. and Berthou, A. (2009). Financial market imperfections and the impact of exchange rate movements on exports. International Review of Economics, 17(1): 103-120
Bird, G. (1983). Should developing countries use currency depreciation as a tool of balance of payments adjustment? A review of the theory and evidence, and a guide for the policy maker. The Journal of Development Studies, 19(3): 461-484
Burstein,A,Eichenbaum,M and Pebelo,S. (2004). Large devaluations and the real exchange rate. National Bureau of Economic Research Working Paper No. w10986
Calvo & Reinhart.2002 Calvo, G. A. and Reinhart, C. M. (2002). Fear of coating. The Quarterly Journal of Economics, 117(2): 379-408.
Elbadawi, I. and Helleiner, G. (2004). African Development in the Context of the New World Trade and Financial Regimes: The Role of the WTO and its Relationship to the World Bank and IMF, in Africa and the World Trading System, Volume I: Selected Issues of the Doha Agenda, Oyejide, A. and Lyakurwa, W., eds., Trenton, NJ: Africa World Press, Inc., chapter 9
Eyoum,B(2003), The role of factor conditions in high-technology exports: An empirical examination, Journal of High Technology Management Research 15 (1).
Genç. M , Law. D(2015), A Gravity Model of Barriers to Trade in New Zealand, New Zealand Treasury Working Paper 14/05
gondo.M, Khobai.H,(2018), The impact of exchange rate on exports in South Africa, nelson mandela university, Munich Personal RePEc Archive.
Haddad, M. and Pancaro, C. (2010). Can Real Exchange Rate Undervaluation Boost Exports and Growth in Developing Countries? Yes, But Not for Long. World Bank: Economic Premise, , No. 20
Johnson.R(2004), Five Facts about Value-Added Exports and Implications for Macroeconomics and Trade Research, Journal of Economic Perspectives—Volume 28, Number 2—Spring 2014—Pages 119-142
Kang.,j.W, Dagli, S(2018), International trade and exchange rates, Journal of Applied Economics, Pages 84-105, Volume 21.S
Mcpherson، M.A and M.R Red Fearn، and Ties Lau ،M.A(2000); A Re-Examination of the Linder Hypothesis: A Random- Effects Tobit Approach” ،;International Economic Journal ; Vol(19).
Olayungbo David, Yinusa Olalekan, Akinlo Anthony (2011) Effects of Exchange Rate Volatility on Trade in Some Selected Sub-Saharan African Countries;  Modern Economy, 2011, 2, 538-545
Owen, J. R. (2005). Currency devaluation and emerging economy export demand. London, England: Ashgate Publishing.
Peridy, N. (2005), Toward a New Trade Policy Between the USA and Middle-East Countries: Estimating Trade Resistance and Export Potential, The World Economy, 28, 4: 491-518
Ramzi, A. (2010) The exchange rate, diversification, and distribution in a modified Ricardian model with a continuum of goods, Economics Department Working Paper Series  no. 2010‐06 , University of Massachusetts -
Razmi, A. (2007). Pursuing manufacturing-based export-led growth: Are developing countries increasingly crowding each other out? Structural Change and Economic Dynamics, 18(4): 460-482
Rodrik, D. (2009). Industrial Policy: Don’t Ask Why, Ask How. Middle East Development Journal  1(1)
Rowbotham, Nicola Kim , Saville, Adrian , Mbululu, Douglas(2014), Exchange Rate Policy and Export Performance in Effciency-Driven Economies, ERSA working paper 469N
Servén, Luis (2003), “Real Exchange Rate Uncertainty and Private Investment in LDCs,” Review of Economics and Statistics 85, pp.492-492.
Tenreyro, S. (2004), On the Trade Impact of Nominal Exchange Rate Volatility, Federal Reserve Bank of Boston, Working Paper 032.
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2012). The gravity model of international trade: A user guide. Prepared by B. Shepherd. Bangkok, Thailand: UNESCAP