بررسی اثر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

موضوع توزیع مجدد درآمد و رشد اقتصادی از مباحث مورد توجه در علم اقتصاد بوده است. در این تحقیق بر اساس مدل ساده ای نشان داده می شود که اگر توزیع درآمد به درستی اجرا شود و از افراد ثروتمند (که میل نهایی به مصرف پایین تری دارند ) مالیات گرفته شود و به افراد کم درآمد (که میل نهایی به مصرف بالاتری دارند) پرداخت شود، هم به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی کمک می شود و هم باعث رشد می شود . - ولی براساس نتایج این تحقیق که با استفاده از داده های سری زمانی سال های ( ۱۳۸۶ ۱۳۳۸ ) به دست آمده عکس روند اصلی در ایران دیده می شود . به این معنی که درکشور بیشتر درآمدهای دولت از افراد کم درآمد جامعه و بیشتر هزینه های دولت برای افراد ثروتمند جامعه بوده است، که این امر باعث نابرابری اجتماعی و همچنین کند شدن رشد اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Fiscal Policy on Income Distribution and Economic Growth in Iran

نویسندگان [English]

  • saeid smadi 1
  • amin zahedoour 2
  • ayoub farmarzi 2
چکیده [English]

The issues of redistribution of income and economic growth have been debatable in economics. This paper shows in a simple model if we redistribute income correctly (i. e. tax the rich who have lower marginal propensity to consume and pay to the poor who have higher marginal propensity to consume), income equality and economic growth will improve. But according to the result of this paper, there is an inverse trend in fiscal policy of government in Iran during 1338-86. In other words, most resources of government income have been taken from the poor and most government expenditures have been attracted by the rich. This process has increased income inequality and diminished the economic growth rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • INCOME DISTRIBUTION / GOVERNMENT EXPENDITURES / GRANGER CAUSALITY TESTS / ECONOMIC GROWTH / ARMA APPROACH