بررسی تأثیر استانداردسازی کیفیت محصول پسته ایران بر درآمد صادراتی آن با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به اهمیت صادرات محصول پسته برای ایران و افزایش سهم رقبا، قبل از آن که درصد بالایی از سهم خود از بازار جهانی را از دست بدهیم، باید برای صادرات این محصول برنامه ریزی کافی انجام دهیم. به همین منظور در تحقیق حاضر پس از بررسی وضعیت تولید و بازار پسته ایران و کشورهای عمده تولیدک‌ننده و از طریق مصاحبه با خبرگان و صادرکنندگان عمده آن، نتیجه گرفتیم که برای بهبود شرایط بازار باید معیارهایی کیفی در قالب استاندارد اجباری اعمال شوند. سپس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی اقدام به یافتن مدل مناسب برای پیش بینی حجم و قیمت صادراتی پسته کردیم و با توجه به خروجی های این مدل میزان تأثیر سیاست اعمال استاندارد اجباری را بررسی کردیم. نتایج حاکی از آن است که درصورت اعمال استاندارد اجباری، درآمد صادراتی پسته در سال مورد مطالعه یعنی سال 1386 ، حدود 205,314,000,000 ریال افزایش میی‌ابد، احتمال وقوع حادثه آفلاتوکسین نیز نصف حالت بدون استاندارد بوده و درصورت وقوع این حادثهحجم صادرات به میزان 25,664 تن کاهش میی‌ابد؛ درحالی که در غیاب این استاندارد، کاهش حجم صادرات تنها در سال اول حادثه 51,329 تن است؛ لذا اعمال چنین استانداردی کاملاً توجیه پذیر به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Standardization of Iran's Pistachio Quality on Its Export Income by Artificial Neural Network

نویسندگان [English]

  • reza kazemzadeh 1
  • mehdi iranpour 2
چکیده [English]

Regarding the importance of pistachio export for Iran and increasing share of rivals and before missing significant quantity of our proportion from world market, we need sufficient plan for pistachio export; so we studied situation of pistachio production and marketing in Iran and other major producers. The results of these studies and interviewing with Experts and major exporters, conducted us to necessity of applying quality criteria as a mandated standard in order to improve market situations. Then we tried to construct appropriate structure for forecasting export quantity and price of exported pistachio using artificial neural networks and regarding the outputs of this model, we tried to examine the amount of influence of this mandated standard. The results reveal that by applying mandated quality standard, revenue resulted from pistachio export in target year i.e. 1386 will increase about 205,314,000,000 Rials. Furthermore aflatoxin event will be reduced when mandated quality standards are present. Even if such event occurs, we will see 25,664 tons reduction in our pistachio export while this reduction will be about 51,329 tons in the first year when no mandated quality standard is applied; So applying such standard is quite reasonable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standardization
  • Pistachio
  • Export Income
  • Artifical Neutral Network