تنظیم بازار سیمان خاکستری در سال 13

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

چکیده

سیاستگزار یهای ارشادی و راهبردی، سرمایه بری، انرژی بری و آلایندگی بالای تولید سیمان ایجاب می کند که ساختار تقاضای این کالا با توجه به محدودیت های عرضه آن به نحو مقتضی مطالعه شود. از ای نرو، این مقاله میک‌وشد با دو شیوه بررسی مؤلف ههای بازار و استنتاج از تابع تقاضا )با استفاده از روش برآوردهای خودرگرسیونی با وقف ههای تاخیری(، مصرف سیمان در سال 1387 را بررسی میک‌ند. یافته های تحقیق حاضر با عنایت به این مهم که طی سال های گذشته، مصرف سیمان کشور همواره از سوی عرضه تهدید شده است، نشان می دهد که در ایران قیمت این نهاده، هزینه های عمرانی دولت و ارزش افزوده بخش ساختمان، تأثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضای این محصول داشت ه است. بر این اساس، دولت از طریق تعیین قیمت، تخصیص بودجه های عمرانی برای گسترش ظرفیت تولیدی اقتصاد، ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و کمک به بازاریابی صادراتی، نقش مؤثری در تنظیم بازار سیمان و نوسا نهای ناشی از آن دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cement Market Regulation in the Year 2008 (Case study: IRAN)

نویسنده [English]

  • sara asadbeigi
چکیده [English]

The economic growth of the country is a continuous process and with it comes feeding the basic necessities like housing and infrastructure, so cement growth follows economic growth and sometimes accelerates it. But cement industry is highly dependent on emissions-intensive energy sources and also is a capital intensive industry. Hence, characterizing the effective economic factors on cement demand and forecasting cement consumption for strategic planning guidance is useful. This article attempts to forecast cement consumption by methods of components market and inference of demand function (using autoregressive distributed lag model), for the year 2008. The results with regard to the past years -that country's cement consumption was restricted by supply- show cement demand in Iran is a function of cement price, government infrastructure expenditures and value added of building sector. Accordingly, the government has an effective role in regulating the cement market and its fluctuations, by setting price, allocating development funds to expand production capacity of the economy, reforming culture of consumption and helping the export marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) / Cement / Demand / Consumption / Forecasting / Estimate / Market