بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت بر جریان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای D8 و

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا

2 کارشناس ارشد علوم اجتماعی

چکیده

براساس تئور یهای اقتصادی سرمایه گذاری یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. شیو ههای بسیاری برای تأمین سرمایه وجود دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مفیدترین آن ها است؛ زیرا جریان ورودی FDI علاوه بر تأمین سرمایه موجب انتقال فناوری، ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش م یشود؛ لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات ضروری است ب هصورت علمی، عوامل مؤثر بر FDI شناسایی شود. مطالعه حاضر به بررسی نقش دموکراسی و حقوق مالکیت در جذب سرمای هگذاری مستقیم خارجی در دو گروه از کشورها شامل کشورهای عضو D8 و G7 طی دوره زمانی 2008 - 1995 م یپردازد. نتایج تحقیق نشان م یدهد که در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، دموکراسی اثر منفی و معن یدار و حقوق مالکیت اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI دارد. درجه باز بودن اقتصاد در دو گروه کشورهای عضو D8 و G7 اثر مثبت و معن یدار و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی و معن یدار بر جریان ورودی سرمای هگذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین درجه توسعه اقتصادی اثر مثبت و معن یدار بر جریان ورودی FDI کشورهای عضو G7 و نرخ تورم اثر منفی و معن یدار بر جذب FDI کشورهای D8 دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Democracy and Property Rights Roles on FDI Inflows in D8 and G7 Countries

نویسندگان [English]

  • abolfazl shahabadi 1
  • zahra ahmadi roshan 2
چکیده [English]

Based on economic theories, one of the effective factors of economic growth is investment. There are many ways to provide capital, that foreign direct investment is the best of them. Because of FDI inflows is providing capital and additionally causes technology, human capital expert, management and knowledge entrance. This study investigates the role of democracy and property rights on foreign direct investment attraction in D8 and G7 countries in 1995-2006. The findings show that democracy has a negative and significant and property rights has a positive and significant effect on FDI inflows in both of case study countries. Open trade in G7 and D8 countries has a positive and significant and real effective exchange rate has a negative and significant effect on FDI inflows. Also economic development degree has a positive and significant effect on FDI inflows in the G7 countries and inflation rate has a negative and significant effect on FDI inflows in the D8 countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment / Democracy / Property Rights / D8 / G7