ارزیابی بنگا ههای اقتصادی کشور با رویکرد عضویت در سازمان تجارت جهانی با تعیین مزیت نسبی )روش ،)DRC مزیت رقابتی )روش UC ( و تحلیل ضرایب حمایتی ) )NPC )مطالعه موردی لول هسازی اهواز(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات‌ علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد

چکیده

صنعت فولاد یکی از صنایعی است که ب هشدت از فرآیند جهان یشدن تأثیر می پذیرد؛ لذا هدف این تحقیق بررسی آثار جهان یشدن این صنعت در ایران است. ب هطورکلی در این تحقیق ب همنظور بررسی تبعات ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بر شرکت لول هسازی اهواز از شاخص ها و رو شهای متعددی استفاده شده است. در این مسیر با استفاده از مفهوم مزیت نسبی، مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی به بررسی تبعات ناشی از ورود ایران به سازمان WTO بر کارخان ههای تولید لوله ) 1 و 3 و 4( و کارخان ههای پوشش ) 1 و 2 و 3( پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nation Economic Firms Evaluation with Membership in the WTO: Determination of Comparative Advantage (DRC), Competitive Advantage (UC) And Supporting Coefficients Analysis

نویسندگان [English]

  • khadijeh nasrollahi 1
  • mahsa ghandehari 2
  • omid boyerhasani 3
چکیده [English]

social accounting matrix of year 2001 in which parameters of model were calibrated accordingly. Three scenarios were examined: import tariff rate reduction on 1) agricultural sector, 2) non-agricultural sectors, and 3) all sectors. All scenarios result in overall economy-wide welfare with respect to the base. The EV increased by nearly 65, 3047, and 3112 billion rials in scenarios 1, 2 and 3 respectively with 100% reductions on import tariffs.JEL Classification: I31 ،R13 ،F13 ،C68. Nation Economic Firms Evaluation with Membership in the WTO: Determination of Comparative Advantage (DRC), Competitive Advantage (UC) And Supporting Coefficients Analysis (Case Study: Ahwaz Pipe Mills Company) Khadijeh Nasrollahi, Ph.D Mahsa Qandehari, M. A. Omid Boyerhassani, M. A. Student Globalization / Comparative Advantage / Competitive Advantage and Supporting Coefficients / Steel Industry / Ahwaz Pipe Mills Company One of the industries that may strongly be influenced by the globalization process is the steel industry. The present study sought to investigate the effects of globalization on this industry in Iran. In general to investigate the consequences of entering the World Trade Organization on Ahwaz Pipe Mills Company several indicators and methods have been used. In this way, by using the concept of comparative advantage, competitive advantage and support coefficients analysis the consequences of entering the WTO organization on pipe factories (1, 3, 4) and cover plants (1, 2 and 3) have been discussed. The results indicate the high Comparative advantage of the pipe factories (1, 3, 4) and cover plants (1, 2 and 3) both. While the pipe factories (1, 3 and 4) has the 2 Iranian Journal of Trade Studies competitive cost advantage less than that of the cover Plants (1, 2 and 3). Also there are less support for the cover plants sector both in nominal and effective terms

کلیدواژه‌ها [English]

  • countries embracing globalization and in particular
  • significantly lowering barriers to trade. This paper employs a computable general equilibrium (CGE) model to investigate the welfare impact of tariff liberalization