ارزیابی تطبیقی درجه موفقیت یکپارچگ یهای تجاری منطقه ای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مدرس دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ، مشاور سرپرست موسسه

3 عضو هیات علمی موسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ،‌رایزن بازرگانی ایران وچین

4 عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

تلاش کشورهای درحا لتوسعه برای ادغام و یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی با انتظار کمک به افزایش سطح بهر هوری در اقتصاد داخلی، بهبود چش مانداز رشد و افزایش معیارهای )استانداردهای( زندگی شهروندان از طریق افزایش جریان تجارت، فناوری و سرمایه صورت م یپذیرد. اما تمامی یکپارچگ یها لزوما موفق نبود هاند یا حداقل درجه موفقیت آ نها یکسان نبوده، در این مقاله به بررسی درجه موفقیت نسبی چند ه مپیوندی منتخب در قیاس با یکدیگر پرداخ تهایم. این هم پیوندی ها شامل نفتا و مرکوسور در آمریکا، سادک در آفریقا، اتحادیه اروپا در اروپا و نیز آسه آن، سارک و اکو در آسیا م یشود که با استفاده از شاخ صهای اقتصادی، تجاری و تسهیل تجاری ب هلحاظ کسب موفقیت رتبه بندی شده اند. براساس نتایج به دست آمدهرتبه یکپارچگ یهای تجاری منتخب به ترتیب مرکوسور، اتحادیه اروپا، آسه آن، نفتا، سادک، اکو و سارک است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، هم پیوند یهای موفق به طور نسبی، به ترتیب عبارت اند از مرکوسور، اتحادیه اروپا، آس هآن، نفتا، سادک، اکو و سارک. این رتبه بندی موفقیت نسبی هریک از هم پیوندی ها در قیاس با یکدیگر را به نمایش می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Successfulness of Selected Regional Trade Agreements

نویسندگان [English]

  • mohammadreza abedin 1
  • ahmad akhavi 2
  • masood kamali ardekani 3
  • mitra rahmani 4
چکیده [English]

Developing countries efforts to integrate into the global economy are following with the aim to increase the level of domestic economy productivity, improving growth outlook and increasing standards of life by increasing trade flows, technology and investment. But not all regional integrations were necessarily successful, or at least with the same degree of success. in this paper we have examine the degree of some selected regional integration success in a comparative study. These regional integrations includes MERCOSUER and NAFTA in America, SADC in Africa, EU in Europe and ASEAN, ECO and SARC in Asia which are ranked based on the economic, trade and trade facilitation indicators. Based on the findings of this study, MERCOSUR, EU, ASEAN, NAFTA, SADC, ECO and SARC are ranked respectively as a successful regional integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MERCOSUR / EU / ASEAN / NAFTA / SAADC / ECO / SARC