تحولات مورد نیاز در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

چکیده

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فرایند تحصیل عضویت در سازمان جهانی تجارت )طی کردن فرایند مذاکرات الحاق(، تحت شرایط مشخص، می تواند به اثرات مثبت در سیاست های اقتصادی داخلی و ساختار و کیفیت نهادی کشورهای متقاضی عضویت بینجامد. در این مقاله با استفاده از تحلیل های مقایسه تطبیقی به بررسی اثرات الحاق به WTO بر سیاس تهای اقتصادی داخلی و شاخ صهای نهادی کشورهای تاز هملحق شده به آن سازمان، در مقایسه با اعضای مؤسس WTO و کشورهای غیرعضو، پرداخته شده است. همچنین، ضمن مقایسه مقدار و روند تغییرات شاخص های مورد نظر برای اقتصاد ایران و تحلیل میزان و علل بروز شکاف بین شاخص های مربوط به ایران در مقایسه با متوسط کشورهای تاز هملحق شده، راهکارهای اصلاح و بهبود شاخ صهای مورد نظر و رهکردهایی برای فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. در خاتمه نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی لازم برای اصلاحات وتغییرات ضروری در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در جهت آمادگی برای طی کردن موفق فرایند الحاق با هدف انتفاع هرچه بیشتر کشور از حضور آتی در سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obligatory Adjustment in Economic Policies and Institutions of Iran in Accession to WTO

نویسنده [English]

  • yahya fathi
چکیده [English]

The paper aims to find out how WTO accession process affects economic policies and Institutions in acceding countries. It shows that the process of obtaining WTO membership, under certain circumstances, can lead to substantial improvements in economic policies and institutions. Considering analytical indices, there is a significant gap between Iran and the newly acceded members of WTO in economic policies and institutions infrastructure and quality. Finally, the paper presents some policy implications including obligatory adjustments to improve Iran economic policies and institutions aiming a successful accession process to WTO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accession to WTO / WTO / Economic Policies / Economic Institutions