بررسی عوامل مؤثر بر تع یین سهم حباب قیمت در بازار مسکن )مطالعه موردی ایران(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

قیمت به عنوان اساس یترین متغیر بخش مسکن که وظایف تخصیص منابع اقتصادی، اطلاع رسانی و ارائه علام تهای لازم به سرمایه گذاران را بر عهده دارد، درصورتی وظایف خود را به طور صحیح انجام می دهد که دچار انحرافات متعدد نشود. انحراف قیمت موجود از جزء بنیادی ممکن است در اثر بیماری بازار سرمایه و سایر بازارها، بورس بازی در بازار زمین و مسکن و یا به دلیل اجرای سیاست های اقتصادی به وجود آید. شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب از اهمیت زیادی برخوردار است. به عبارت دیگر یکی از نکات مهم در سیاست گذاری اقتصاد مسکن توضیح و تحلیل این مفهوم است: وقتی شوک بازار مسکن اتفاق می افتد، حباب قیمت مسکن شکل می گیرد و سرانجام فروم یپاشد، هریک از عوامل تأثیر گذار به چه اندازه در تشکیل حباب قیمت مسکن نقش داشته اند؟ در ادامه چهار دوره تشکیل حباب قیمت مسکن مورد بررسی قرار می گیرد: دوره اول ) 74 - 1371 (، دوره دوم ) 1374-77 (، دوره سوم ) 82 - 1378 ( و همچنین دوره چهارم ) 86 - 1383 (. به این منظور روش خود رگرسیون برداری ) VAR ( برای بررسی تأثیر تکان ههای متغیرهای سیاست پولی و سایر متغیرها بر حباب قیمت مسکن با داد ههای فصلی ایران طی سا لهای 1371 الی مورد استفاده قرار م یگیرد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که در تمامی دور ههای مورد بررسی، شوک قیمت مسکن و درنتیجه نوسانات حباب شکل قیمت مسکن را می توان ناشی از اجرای سیاس تهای پولی از قبیل افزایش نقدنیگی ب هخصوص در دوره ) 86 - 1384 ( و کاهش نرخ بهره واقعی و همچنین نقل و انتقالات بازار سرمایه و دارایی ها و تغییرات طرف عرضه مسکن از قبیل افزایش هزینه ساخت مسکن ب هخصوص در دوره ) 75 - 1374 ( دانست.1386

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effective Factors of Share Determination in Housing Price Bubble in Iran

نویسندگان [English]

  • aliakbar gholizadeh 1
  • behnaz kamyab 2
1
2
چکیده [English]

In this paper we aims to answer: to what extent can monetary policy variables and other economic indicators predict the changes in housing price bubble. Therefore, we use VAR model with quarterly data from (1371-1386) for Iran. Our results represent the formation of bubble, differ from booms and busts cycles. House price bubbles seem to be equally sensitive to a positive shocks in liquidity and construction cost and they are sensitive to a negative shocks in exchang rate and interest rate and stock price index. The effect of monetary policy is the most important and effective variables on house bubble. Effect of construction cost in (1374-1377) cycles is more than other cycles. Effect of stock price index in (1383-1386) cycles are more than other cycles. Our results indicate that monetary authority should tighten when house price bubble are inflating and should ease when house price bubble collapse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing / Bubble/ Monetary Policy / Asset Market / Impulse Response Function / Variance Decomposition Function